Fără categorie

SC DIVAFOREST SRL – PLAN REORGANIZARE

S.C.  DIVAFOREST  S.R.L.

Municipiul Târgovişte, str. Calea Bucureşti, bloc O1,

sc. C, et.8, ap. 43,  jud. Dâmboviţa

CUI  17798730,   J15/794/2005

TRIBUNALUL DAMBOVITA

DOSAR NR. 2143/120/2020

Termen: 25.05.2021

 

 

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

Administrator special

ŞUŢU VALERIU MARIAN

                 

 

 

Capitolul I – PREZENTAREA  SOCIETATII

Denumire:  DIVAFOREST S.R.L.

Forma juridică: SRL

Capital Social100.000 lei

Nr.de ordine la Registrul Comertului: J15/794/2005

Cod unic de inregistrare: 17798730

Atribut fiscal:  RO

Asociati:

- ŞUŢU VALERIU MARIAN, domiciliat in  Municipiul Târgovişte, str. Calea Bucureşti, bloc O1, sc. C, et.8, ap. 43,  jud. Dâmboviţa, legitimat cu CI seria DD nr. 702598, eliberată la data de 31.03.2014 de SPCLEP Târgoviste, CNP 1870330151932  – asociat unic;

Administrator special: ŞUŢU VALERIU MARIAN, domiciliat in  Municipiul Târgovişte, str. Calea Bucureşti, bloc O1, sc. C, et.8, ap. 43,  jud. Dâmboviţa, legitimat cu CI seria DD nr. 702598, eliberată la data de 31.03.2014 de SPCLEP Târgoviste, CNP 1870330151932 .

Societatea a luat fiinţă în 2005, în baza Legii 31/1990.

S.C. DIVAFOREST S.R.L. are obiect de activitate – activitate principală declarată la O.R.C. de pe lȃngă Tribunalul Dȃmbovița: “Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat” (cod CAEN 4322).

 

 

Capitolul II – ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE

 

          În vederea fundamentării planului de reorganizare şi redresare a societăţii s-a efectuat analiza financiara a activităţii desfăşurate în anii de gestiune 2018, 2019  și 2020, pe baza bilanţurilor contabile şi a balantelor de verificare aferente.

Pentru perioadele analizate prezentăm situaţia capitalurilor proprii şi a profitului net, după cum urmează:

 

Anul

 

Capitaluri proprii

 

Profit net

2018

115.720

6.191

2019

192.872

-3.717

2020

-429.160

-452.576

 

Se constată că debitoarea a realizat profit din activitatea desfășurată  doar în anul 2018, ulterior în perioada 2019 -2020 a înregistrat pierdere, fapt datorat restrângerii activității, respectiv singurele venituri fiind cele din prestarea de servicii, anterior acestei perioade debitoarea a înregistrat  și venituri din vanzarea marfurilor, respectiv a produselor pentru  instalaţii sanitare şi de încălzire.

 

 

Capitolul III- PATRIMONIUL SOCIETĂŢII

Analiza patrimoniului

În perioada 2018 – 2020 situatia patrimonială se prezintă astfel:

Denumire

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

Active imobilizate

193.028

155.552

1.528

Stocuri

460.082

600.365

0

Creante

90.910

90.424

72.139

Disponibilitati

20.117

10.447

4.511

Cheltuieli in avans

0

0

0

TOTAL   ACTIV

764.137

856.788

78.178

Datorii

648.417

664.006

507.338

Capital social

100.000

100.000

100.000

Subvenții pt.investiții

0

0

0

Rezerve

0

0

0

Profitul/pierderea report.

9.529

96.499

-76.584

Profitul/pierderea ex.fin

6.191

- 3.717

-452.576

Repartizarea profitului

0

0

0

TOTAL PASIV

764.137

856.788

78.178

Analiza datelor are la baza informatiile din contabilitatea societatii, respectiv cele inscrise in bilanturile anuale din perioada 2018-2020

 

Evolutia imobilizarilor corporale si necorporale

Structura si evolutia imobilizarilor corporale in perioada 2018 –  2020  se prezinta astfel :

Denumire

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

Terenuri

0

0

0

Constructii

0

0

0

Instalatii tehnice,utilaje, masini si mijloace de transport

191.501

154.025

0

Mobilier, birotica, echip. prot.

0

0

0

Creanțe imobilizate

0

0

0

Imobilizari necorporale

1527

1527

1528

Imobilizari corporale 

191.501

154.025

0

Imobilizari financiare

0

0

0

Societatea  deţine în patrimoniu la 31.12.2020 următoarele imobilizări:

- Imobilizări necorporale – în sumă de 1.528 lei, reprezentate de cheltuielile de constituire.

 

Evolutia creantelor

 

Denumire

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

Creante comerciale

61.249

62.569

43.890

TVA de recuperat

29.661

22.694

26.236

TVA neexigibila

0

0

0

Alte creante

0

5.161

2.013

Debitori diversi

0

0

0

TOTAL

90.910

90.424

72.139

 

La data intrării în insolvenţă societatea figurează în evidenţele contabile cu creanţe de încasat.

 

 

Obligaţiile societăţii

Denumire

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

Credite bancare pe termen lung

111.365

84.218

0

Datorii privind Leasingul

0

0

0

Total datorii pe termen>1an

111.365

84.218

0

Credite bancare pe termen scurt

100.000

98.095

101.976

Datorii comerciale catre furnizori

78.302

109.648

37.260

Datorii privind drepturile salariale

1.413

2.362

18.923

Datorii buget

12.526

11.682

26.702

TVA de plata

0

0

0

Dividende de plata

0

0

0

Creditori diversi

0

0

0

Alte datorii

344.811

358.001

322.477

TOTAL DATORII TERMEN <1 an

537.052

579.788

507.338

TOTAL DATORII

648.417

664.006

507.338

 

Din analiza obligatiilor SC DIVAFOREST SRL, în perioada analizată  se observă o scădere a cuntumului  datoriilor   pe termen lung, în schimb cele pe termen scurt înregistrând valori constante,  ponderea cea mai mare în total datorii o au creditele pe termen scurt  şi datoriile comerciale către furnizori.

 

Analiza corelatiei creante / obligatii:

 

Nr.crt.

INDICATORI

2018

2019

2020

1

Total venituri

589.315

186.259

222.104

2

Creante

90.910

90.424

72.139

3

Obligatii

648.417

664.006

507.338

4

Raportul creante/obligatii

0,14

0,14

0,14

 

Creantele reflecta angajamentele contractate cu anumiti parteneri ai societatii, cum sunt clientii, ale caror termene de plata au o scadenta ulterioara livrarii bunurilor si serviciilor, precum si debitorii firmei, in calitate de beneficiari ai unor imprumuturi pe care le vor rambursa ulterior impreuna cu dobanda aferenta acestora.

Din punct de vedere contabil, creantele sunt formate din clienti, furnizori-debitori, creante privind personalul si asigurarile sociale, alte creante privind statul si institutiile publice, debitori diversi etc.

Obligatiile reprezinta surse de finantare atrase pe o perioada mai mica de un an, excluzand creditele bancare. Acestea contin datoriile catre furnizori, personal, stat, actionari, avansuri de la clienti.

Creanţe si obligatiile reprezinta principalele elemente care influenteaza fluxurile banesti ale societatii.

Raportul dintre creante si obligatii este subunitar in perioada analizată, ceea ce indica o majorare a gradului de imobilizare a capitalului.

 

                Analiza ratelor de rotatie:

 

NR. CRT.

RATE DE ROTATIE

2018

2019

2020

1

Total venituri

589.315

186.259

222.104

2

Activ total

764.137

856.788

78.178

3

Active imobilizate

193.028

155.552

1.528

4

Capitalurii proprii

115.720

192.782

-429.160

5

Total venituri/Activ total

0,77

0,22

2,84

6

Total venituri /Active imobilizate

3,05

1,19

145,35

7

Total venituri/Cap. Proprii

5,09

0,97

-0,52

 

  Rotatia activului (Venituri totale/Activ total) arata abilitatea cu care managerii societatii au utilizat mijloacele de care dispun; in perioada analizata se observa ca indicatorul inregistreaza valori subunitare în perioada 2018-2019, iar în anul 2020 indicatorul înregistrează valori supraunitare, ca urmare a scăderii activului.

Rotatia activelor fixe (Venituri totale/Active fixe): numarul de rotatii arata o scădere a acestora pe perioada 2018 – 2019 ca urmare a scăderii veniturilor. La 31.12.2020 nivelul atins este 145,35, datorat scaderii valorii activelor imobilizate.

Rotatia capitalurilor proprii (Cifra de Afaceri/ Capitaluri proprii): indicatorul inregistreaza valori pozitive în perioada 2018-2019, iar în anul 2020 valori negative, datorita capitalului propriu negativ.

 

 Analiza solvabilitatii si lichiditatii firmei

 

Nivelul scazut al lichiditatii globale reflecta imposibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile.

Lichiditatea redusa reflecta imposibilitatea activelor concretizate in creante si trezorerie de a face fata achitarii datoriilor curente.

Rata lichiditatii imediate inregistreaza valori foarte mici, ceea ce arata ca, la aceasta data datoriile societatii nu pot fi acoperite pe seama numerarului existent in casierie, a disponibilitatilor bancare si a altor lichiditati.

 

              Analiza cash flow

 

          CASH-FLOW DE GESTIUNE (CFG)
Rezultatul tuturor operatiunilor de gestiune reprezinta cash-flow-ul de gestiune.

Formula de calcul:
CFD = RN + CHD + CHAMO
RN = rezultatul net
CHD = cheltuiala cu dobanda
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

CFG 2018  = 6.191 + 5.855 + 60.192  = 72.238  lei

CFG 2019 = -3.717 + 4.324 + 40.870 = 41.477 lei

CFG 2020 = -452.576 -42.071 + 6.210 =  – 488.437 lei

 

 

CASH-FLOW OPERATIONAL (CFO)

Reprezinta capacitatea potentiala de finantare viitoare a intreprinderii, de remunerare a investitorilor de capital si a creditorilor din rezultul de exploatare obtinut. Se mai numeste si cash-flow de exploatare.

Formula de calcul:
CFO = RN + CHAMO
RN = rezultatul net
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

CFG 2018  = 6.191 + 60.192  = 66.383  lei

CFG 2019 = -3.717 + 40.870 = 37.153 lei

CFG 2020 = -452.576  + 6.210 =  – 446.366 lei

 

Capitolul IV – SITUATIA ACTUALĂ A SOCIETATII

Cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa au fost urmatoarele :

Având în vedere ca veniturile societǎţii au scǎzut considerabil, societatea a înregistrat pierderi şi nu şi-a mai putut desfǎşura activitatea în mod profitabil.

Pentru desfăşurarea activităţii de-a lungul timpului societatea a apelat la diverse surse de finanţare, respectiv credit bancar pe termen mediu care, în momentul în care societatea nu a mai înregistrat profit, a fost restructurat devenind credit pe termen scurt. Astfel societatea are obligaţia de a rambursa creditul într-un termen scurt faţă de cel de la momentul contractării creditului, fapt ce a dus la achitarea parţială a acestuia (existând restante faţă de societăţile bancare la data deschiderii procedurii de insolvenţă)  precum şi la blocarea plăţilor către alţi furnizori ai societăţii.

Astfel s-a ajuns la incapacitatea de plată a societatii debitoare şi drept urmare aceasta a formulat o acţiune în instanţǎ pentru a fi supusă prevederilor legii insolvenţei  în procedura generalǎ de insolvenţǎ.

Cauza incapacitǎţii de platǎ o reprezinta restructurarea creditelor bancare contractate şi imposibilitatea de plată a acestora şi a altor furnizori.

                         

          TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR

 

Potrivit atributiilor prevzute la art. 20 alin.1 lit. k), administratorul judiciar a intocmit tabelul definitiv cuprinzand toate creantele impotriva averii debitoarei.

Acesta s-a depus la dosarul cauzei, inregistrat si afisat la usa Tribunalului Dambovita la data de 22.02.2021 şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3709/01.03.2021.

Suma totala a creanţelor admise este de 556.471,59 lei, din care:

- creanţe garantate conform art. 159 alin (1), pct. 3 din Legea 85/2014 = 102.999,96 lei

- creante bugetare conform art. 161, pct. 5 din Legea 85/2014 = 87.066,00 lei

- creante chirografare conform art. 161, pct. 8 din Legea 85/2014 = 43.405,63 lei

 - creante subordonate conform art. 161, pct. 10, lit. a) din Legea 85/2014 = 323.000,00 lei

 

Tabelul definitiv al creantelor este prezentat in Anexa nr. 1.

 

   Masurile de reorganizare judiciara

Premisele planului de reorganizare judiciara au ca baza continuarea activitatii societatii si achitarea integrala a categoriilor de creante garantate şi bugetare si în limita fondurilor disponibile a creantelor chirografare și subordonate.

Masa credala a SC DIVA FOREST SRL este formata dintr-un numar de 5 creditori, insumand  556.471,59 lei.

Structura creditorilor este următoarea :

-        Creditori garantaţi        18,51 %

-        Creditori  bugetari         15,65  %

-        Creditori chirografari     7,80 %

-        Creditori subordonați      58,04 %

Categoriile de creante care sunt defavorizate prin plan sunt urmatoarele:

-        creantele chirografare prevazute la art. 161, pct. 8 din Legea nr. 85/2014 care vor primi în limita fondurilor disponibile ca urmare a reorganizarii activitatii debitorului.

-        creantele subordonate prevazute la art. 161, pct. 10 din Legea nr. 85/2014 care vor primi în limita fondurilor disponibile ca urmare a reorganizarii activitatii debitorului.

Prin prezentul plan de reorganizare, care se va desfasura pe o perioada de 3 ani, se urmareste satisfacerea integrala a creantelor garantate şi bugetare iar creantele chirografare și subordonate vor fi achitate in limita fondurilor disponibile.

Creantele bugetare vor fi achitate integral prin planul propus in cursul celor 3 ani ai reorganizarii, aceasta categorie fiind considerata nedefavorizata, avand in vedere faptul ca toate creantele bugetare nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de observatie si in cea a reorganizarii judiciare, vor fi platite cu prioritate conform documentelor din care rezulta.

In cadrul reorganizarii societatii propuse conform prezentului plan, categoria creantelor chirografare  și subordonate care constituie o categorie defavorizata in sensul art. 5, pct. 16 din lege, va fi supusa unui tratament corect si echitabil prin plan, in sensul in care se va face dovada ca nici in procedura de faliment acesta categorie de creante nu ar fi primit nici o suma ca urmare a lichidarii activului patrimonial al debitorului.

In vederea punerii in aplicare a planului de reorganizare debitorul va pastra in intregime dreptul de administrare si conducere a activitatii societatii, prin administratorul special si sub controlul administratorul judiciar.

 

 

Planul de reorganizare va avea la baza finantarea din urmatoarele surse:

-        Venituri obtinute din activitatile de baza, respectiv “Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat”;

-         Aportul de numerar din partea asociaatului unic pentru o mai buna desfasurare a activitatii curente.

 

Capitolul V. ANALIZA FALIMENT VS REORGANIZARE

Societatea  deţine în patrimoniu la 31.12.2020 active în sumă  78.178 lei, astfel:

- Imobilizări necorporale – în sumă de 1.528 lei, reprezentate de cheltuielile de constituire.

- Creanțe în sumă de 72.139 lei reprezentate de:

- clienți în sumă de 39.902 lei;

- avansuri încasate de la clienți în sumă de 3.988 lei

- impozit profit  virat în plus în sumă de 2.013 lei;

- TVA de recuperat în sumă de 26.236 lei;

- Disponibilități bănești în sumă de 4.511 lei reprezentate de:

- conturi curente la bănci – 2.786 lei;

- numerar în casierie – 1.725 lei

Din cele enumerate mai sus rezultă că societatea în cazul intrării în faliment dispune de active totale  în sumă de 78.178 lei, din care active imobilizate (cheltuieli de constituire) în sumă de 1.528 lei  şi active circulante ( creanţe şi disponibilităţi băneşti) în sumă de 76.650 lei.

Conform  planulului de reorganizare propus de societatea debitoare aceasta va efectua urmӑtoarele plӑți cӑtre creditori, cu menţiunea că se vor efectua plăţi cu prioritate către creditori garantaţi şi bugetari, iar în limita fondurilor disponibile se vor efectua plăţi şi către creditori chirografari și subordonați:

 

 

 

Nr. crt.

Denumire creditor

Caracteristici creanţǎ

Creanța achitatӑ conform program plӑți – lei

1 BRD Groupe Societe Generale S.A.

garantată

102.999,96

Total creanţe garantate

102.999,96

2 A.J.F.P. Dambovita

bugetarӑ

87.066,00

Total creanţe bugetare

87.066,00

3 Ecoflam S.R.L.

chirografară

19.736,32

4 Unicredit Leasing Corporation IFN S.A. (prin Cabinet de Avocat Dinu Sorin Laurentiu)

chirografară

23.669,31

Total creanţe chirografare

43.405,63

5 Șuțu Valeriu Marian

subordonată

323.000,00

Total creanţe subordonate

323.000,00

Total creanțe achitate

556.471,59

 

Comparȃnd valoarea creanțelor propusӑ a fi achitatӑ conform planului de reorganizare și  valoarea ce s-ar putea obține din valorificarea activelor se observӑ  următoarele:

- dacă ȋn cazul falimentului debitoarei  s-ar valorifica atat activele imobilizate cat si cele circulante s-ar achita doar 76% din valoarea creanţelor garantate, celelalte categorii de creanțe rămânând neacoperite, pe cȃnd  ȋn cazul ȋn care creditori ar vota planul de reorganizare creanțele datorate tuturor creditorilor ȋnscriși ȋn tabelul definitiv ar fi achitate ȋn totalitate.

- dacă ȋn cazul falimentului debitoarei  s-ar valorifica un procent de 50% din valoarea contabilă a activelor imobilizate și circulante, având în vedere că 94% din valoarea activelor circulante sunt creanţe de recuperat, s-ar achita 37% din valoarea creanţelor garantate, celelalte categorii de creanțe rămânând neacoperite, pe cȃnd  ȋn cazul ȋn care creditori ar vota planul de reorganizare creanțele datorate tuturor creditorilor ȋnscriși ȋn tabelul definitiv ar fi achitate ȋn totalitate.

- dacă ȋn cazul falimentului debitoarei  s-ar valorifica un procent de 25% din valoarea contabilă a activelor imobilizate și circulante, având în vedere că 94% din valoarea activelor circulante sunt creanţe de recuperat, s-ar achita 19% din valoarea creanţelor garantate, celelalte categorii de creanțe rămânând neacoperite, pe cȃnd  ȋn cazul ȋn care creditori ar vota planul de reorganizare creanțele datorate tuturor creditorilor ȋnscriși ȋn tabelul definitiv ar fi achitate ȋn totalitate.

- dacă ȋn cazul falimentului debitoarei  s-ar valorifica un procent de 10% din valoarea contabilă a activelor imobilizate și circulante, având în vedere că 94% din valoarea activelor circulante sunt creanţe de recuperat, s-ar achita 8% din valoarea creanţelor garantate, celelalte categorii de creanțe rămânând neacoperite, pe cȃnd  ȋn cazul ȋn care creditori ar vota planul de reorganizare creanțele datorate tuturor creditorilor ȋnscriși ȋn tabelul definitiv ar fi achitate ȋn totalitate.

 

Capitolul VI- PERSPECTIVA DE REDRESARE A SOCIETATII

 

În următoarea perioadă, respectiv anii 2021 – 2023  societatea îşi va desfăşura activitatea conform planului de reorganizare, având ca bază activitatile aducatoare de venituri, respectiv  “Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat” .

Conform bugetului de venituri şi cheltuieli, societatea îşi propune :     A. Pentru anul  2021

S-au proiectat venituri totale in suma de 350.000 lei.

Cheltuielile totale preconizate sunt în valoare de 150.000  lei .

Rezulta pentru primul an un excedent net de 200.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2021 pentru creanţele din plan şi plăţi curente.

 

B. Pentru anul 2022

Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de 400.000 lei. Cheltuielile totale preconizate la suma de  170.000 lei. Rezultă un excedent net in suma de  230.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2022 pentru creanţele din plan şi plăţi curente.

 

C. Pentru anul 2023

Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de 450.000 lei, pe aceleasi structuri mentionate anterior.

Cheltuielile totale preconizate la suma de  200.000 lei.  Rezultă un excedent net in suma de 250.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2023 pentru creanţele din plan şi plăţi curente.

Programul plăţilor către creditori pe durata reorganizării este prevăzut în anexa la plan.

Societatea îşi propune să reducă costurile prin eliminarea cheltuielilor neproductive şi a pierderilor, aceste masuri urmand a fi prezentate creditorilor pe masura implementarii lor.

Societatea urmează să-şi păstreze conducerea actuală şi dreptul de dispoziţie asupra bunurilor, dar sub supravegherea strictă a administratorului judiciar. De asemenea, societatea şi organele sale de conducere sunt răspunzătoare pentru respectarea şi îndeplinirea întocmai a măsurilor propuse în planul de reorganizare.

Capitolul VII – MASURI PROPUSE PENTRU REALIZAREA PLANULUI DE REORGANIZARE

 

Pentru realizarea planului de reorganizare se prevăd o serie de măsuri atât de natură managerială cât şi tehnică.

Administratorul special îşi va păstra în întregime controlul activităţii comerciale a SC  DIVAFOREST SRL sub supravegherea  permanentă a administratorului judiciar desemnat în dosarul de insolvenţă.

Următoarele acte vor putea fi îndeplinite numai după obţinerea aprobării administratorului judiciar, în urma înaintării unei note de fundamentare pentru demonstrarea utilităţii acestora în contextul planului de reorganizare:

- vânzarea-cumpărarea de active imobilizate (mijloace fixe);

- încheierea de contracte de leasing;

- angajarea de credite de trezorerie pe termen scurt – creşterea cheltuielilor de personal într-un cuantum mai mare de 10% faţă de cheltuielile necesare în primul an de reorganizare.

Aceste limite de competenţă sunt menite să protejeze interesele creditorilor societăţii pe perioada derulării planului de reorganizare.

 

I. MĂSURI DE NATURĂ MANAGERIALĂ

 

- flexibilitatea fluxului informaţional-decizional în paralel cu implementarea unui sistem de lucru care sa implice responsabilitatea directă;

- menţinerea numărului de salariaţi necesar în procesul de reorganizare;

- implementarea unei structuri interne de control financiar preventiv cu atribuţii în  urmărirea utilităţii şi eficacităţii cheltuielilor;

- diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestionare mult mai atent controlată a acestora;

II. MĂSURI DE NATURĂ COMERCIALĂ ŞI  FINANACIAR-CONTABILĂ

 

- analiza lunară şi identificarea soluţiilor de reducere consistentă a costurilor;

- diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestiune controlată a acestora;

- urmărirea permanentă a evoluţiei economice şi a schimbărilor din mediul economic pentru a anticipa nevoile clienţilor şi pentru a adapta serviciile furnizate acestor necesităţi;

- mărirea cotei de piaţă şi a volumului de afaceri încheiate;

 

III. MĂSURI DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ

-        inventarierea patrimoniului societăţii la sfârşit de an în timp util şi de către personal competent;

-        corelarea numărului de personal cu necesităţile reale în procesul de funcţionare a societăţii;

-        urmărirea corectitudinii înregistrărilor şi încadrării în termenele legale a rapoartelor şi evidenţelor financiar-contabile;

-        reducerea consumului nejustificat de energie electrică, apă şi căldură;

-        gestionarea tuturor bunurilor materiale şi asigurarea integrităţii acestora;

-        creşterea responsabilităţii prin conştientizarea fiecărui angajat asupra situaţiei existente şi a soluţiilor de redresare a societăţii.

 

 

 

 

 

REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR

 

In concordanta cu prevederile O.G. nr. 86/2006 si a Legii nr. 85/2014, pe perioada implementarii planului de reorganizare, onorariul administratorului judiciar va fi compus din:

a)    onorariu lunar – in suma de 500 lei + TVA;

b)    onorariu de succes – in procent de 3% din sumele incasate ca urmare a valorificarii bunurilor si a incasarii creantelor.

Prezentul plan de reorganizare cuprinde  doua anexe:

- Anexa nr. 1 – Tabelul definitiv al creantelor;

- Anexa nr. 2 – Programul de plati catre creditori;

 

29.03.2021 

 

 

 

         

ADMINISTRATOR  SPECIAL,

                                                                  ŞUŢU VALERIU MARIAN

 

DOSAR NR. 2143/120/2020
        PROGRAMUL DE PLATI CATRE CREDITORI
                 SC DIVAFOREST SRL
Nr.crt. Denumire creditor Creanta acceptata tabel definitiv Creanta admisa la plata in plan reorganizare Distribuiri 15.06.2021 Distribuiri 15.09.2021 Distribuiri 15.12.2021 Distribuiri 15.03.2022 Distribuiri 15.06.2022 Distribuiri 15.09.2022 Distribuiri 15.12.2022 Distribuiri 15.03.2023 Distribuiri 15.06.2023 Distribuiri 15.09.2023 Distribuiri 15.12.2023 Distribuiri 15.03.2024 %
distribuit
1 BRD Groupe Societe Generale S.A. 102,999.96 102999.96 8586.96 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 100%
TOTAL creante garantate,                     art.159, alin.(1), pct.3 102,999.96 102999.96 8586.96 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 100%
2 A.J.F.P. Dambovita 87066.00 87066.00 7261.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 100%
Total creanțe bugetare, art. 161, pct. 5 87066.00 87066.00 7261.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 100%
3 Ecoflam S.R.L. 19,736.32 19736.32 1652.32 1644.00 1644.00 1644.00 1644.00 1644.00 1644.00 1644.00 1644.00 1644.00 1644.00 1644.00 100%
4 Unicredit Leasing Corporation IFN S.A. (prin Cabinet de Avocat Dinu Sorin Laurentiu) 23,669.31 23669.31 1977.31 1972.00 1972.00 1972.00 1972.00 1972.00 1972.00 1972.00 1972.00 1972.00 1972.00 1972.00 100%
Total creante chirografare, art. 161, pct. 8 43405.63 43405.63 3629.63 3616.00 3616.00 3616.00 3616.00 3616.00 3616.00 3616.00 3616.00 3616.00 3616.00 3616.00 100%
5 Sutu Valeriu Marian 323,000.00 323000.00 26924.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 100%
Total creanţe
subordonate  – art. 161, pct.10
323000.00 323000.00 26924.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 100%
TOTAL GENERAL 556471.59 556471.59 46401.59 46370.00 46370.00 46370.00 46370.00 46370.00 46370.00 46370.00 46370.00 46370.00 46370.00 46370.00 100%
DATA:
29.03.2021
INTOCMIT:
ADMINISTRATOR SPECIAL
SUTU VALERIU MARIAN

PLAN DE REORGANIZARE SI PROGRAM DE PLATI SC LACTICABRAS DACOM SRL

S.C.  LACTICABRAS DACOM S.R.L.

COMUNA PIETROŞIŢA, SAT PIETROŞIŢA, NR. 446, JUD.  DAMBOVITA

CUI  30441793,   J15/493/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrator special

COMĂNIŢĂ DANIEL COSMIN

TRIBUNALUL DAMBOVITA

DOSAR NR. 4182/120/2018

Termen: 11.09.2019

             

 

                            PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARA

 

Capitolul I – PREZENTAREA  SOCIETATII

 

Denumire:  LACTICABRAS  DACOM  S.R.L.

Forma juridică: SRL

Capital Social:  250 lei se constituie în 25 părți sociale, o parte socială având valoarea de 10 lei.

Nr.de ordine la Registrul Comertului: J15/493/2012

Cod unic de inregistrare: 30441793

Atribut fiscal:  -

Asociati:

-  Comăniţă Daniel Cosmin (aport la capital 190 lei, care deţine 19 pǎrţi sociale – cota de participare 76%)domiciliat in comuna Pietroşiţa, sat Pietroşiţa, nr. 103,  județul Dâmboviţa, identificat cu CI seria DD nr. 939210, eliberată de SPCLEP Fieni la data de 12.09.2018, CNP 1780901150025;

- Răducu Ana Maria (aport la capital 60 lei, care deţine 6 pǎrţi sociale – cota de participare 24%)  domiciliata in comuna Sălcioara, sat Băneşti, nr. 103,  județul Dâmboviţa, identificată cu CI seria DD nr. 728892, eliberaăa de SPCJEP Dâmboviţa la data de 26.08.2014, CNP 2790828154205.

Administrator special:  Comăniţă Daniel Cosmin domiciliat în comuna Pietroşiţa, sat Pietroşiţa, nr. 103,  județul Dâmboviţa, identificat cu CI seria DD nr. 939210, eliberată de SPCLEP Fieni la data de 12.09.2018, CNP 1780901150025.

Sediul social: comuna Pietroşiţa, satul Pietroşiţa, nr. 446, jud. Dâmboviţa

Societatea a luat fiinţă în 2012, în baza Legii 31/1990.

          S.C. LACTICABRAS DACOM  S.R.L. are obiect de activitate – Creşterea ovinelor şi caprinelor – CAEN 0145.

 

Capitolul II – ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE

 

          În vederea fundamentării planului de reorganizare şi redresare a societăţii s-a efectuat analiza financiara a activităţii desfăşurate în anii de gestiune 2016, 2017, 2018 si la data de 30.04.2019, pe baza bilanţurilor contabile şi a balantelor de verificare aferente, precum si a balantei de verificare din data de 30.04.2019.

          Pentru perioadele analizate prezentăm situaţia capitalurilor proprii şi a profitului net, după cum urmează:

 

Anul

 

Capitaluri proprii

 

Profit net

2016

-513.077

-239.354

2017

-546.671

-33.594

2018

-636.842

-90.171

30.04.2019

-614.024

-6.691

 

Se constată că debitoarea a realizat pierdere  din activitatea desfaşuratǎ în toată perioada analizată, fapt datorat proceselor pierdute de catre Primaria Moroeni, respectiv anularea contractului trupului de pasune Blana 2, respectiv corectiile facute de catre APIA datorita acestui lucru.

          Ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor efectuate de societate o au cele cu amortizarea imobilizărilor.

 

 

 

 

 

 

Capitolul III- PATRIMONIUL SOCIETĂŢII

 

            Analiza patrimoniului in perioada 2016 – 30.04.2019  - situatia patrimonială se prezintă astfel :                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                             Lei

 

       Denumire                     31.12.2016         31.12.2017           31.12.2018           30.04.2019

 

  Active imobilizate              170.255                 111.756                 52.722                 31.958

  Stocuri                                  55.185                   90.570                 13.931                 13.931

  Creante                               237.563                  237.563                         0                          0

  Disponibilitati                           883                    12.974                   3.264                   7.149   

  Cheltuieli in avans                        0                             0                          0                          0

——————————————————————————————————————

  TOTAL   ACTIV           463.886                452.863                      69.917                 52.992

——————————————————————————————————————

Datorii                               976.963                999.534                    706.759               667.016

Capital social                           200                        200                       200                          200

Subventii pt. investitii                 0                            0                           0                              0                                        Rezerve                                       0                            0                           0                              0

Profitul/pierderea report.     -273.923            -513.277                  -546.871                -607.533

Profitul/pierderea ex.fin      -239.354               -33.594                    -90.171                   -6.691

Repartizarea profitului                 0                            0                            0                              0       

——————————————————————————————————————

TOTAL PASIV               463.886              452.863                       69.917                   52.992

 

Analiza datelor are la baza informatiile din contabilitatea societatii, respectiv cele inscrise in bilanturile anuale si balanta de verificare din data de 30.04.2019.

 

 

Evolutia imobilizarilor corporale si necorporale

Structura si evolutia imobilizarilor corporale in perioada 2016 –  30.04.2019  se prezinta astfel :

_______________________________________________________________________Lei__

       Denumire                         31.12.2016         31.12.2017         31.12.2018          30.04.2019

Alte imobilizari necorporale                 550                    550                    550                           0

Terenuri                                                  0                         0                         0                          0

Constructii                                      17.154                 17.154                16.618                  15.903

Instalatii tehnice,utilaje, masini     152.552                94.052                 35.554                16.055                     si mijloace de transport                        

Mobilier, birotica, echip. prot.              0                       0                              0                      0

Imobilizari necorporale                   550                     550                        550                      0

Imobilizari corporale                 169.705               111.206                  52.172              31.958

Imobilizari financiare                         0                            0                         0                         0

 

 Societatea  deţine în patrimoniu la 30.04.2019 următoarele imobilizări:

- imobilizǎri corporale in sumă de 266.509 lei (valoare de intrare ȋn contabilitate, fără scăderea amortizării), respectiv în sumǎ de 31.958  lei (valoare rămasă după scăderea amortizării) reprezentate de:

1. Construcţii :

- Stână blană – valoare intrare în sumă de 17.154 lei.

2. Echipamente tehnologice:

- Tractor John Deere – valoare intrare în sumă de 222.555 lei.

3. Animale si plantaţii:

- Oi şi bovine  – valoare de intrare ȋn sumă de 26.800 lei;

 

 

 

Evolutia creantelor

_______________________________________________________________________Lei__

       Denumire          31.12.2016            31.12.2017        31.12.2018       30.04.2019

 

Creante comerciale              0                        0                         0                       0

TVA de recuperat                0                        0                         0                       0                  

TVA neexigibila                  0                        0                         0                       0

Alte creante                          0                        0                        0                        0

Debitori diversi              237.563              237.563              237.563                  0

TOTAL                         237.563               237.563              237.563                 0

            La data intrării în insolvenţă societatea nu figurează în evidenţele contabile cu creanţe de încasat.

        Obligaţiile societăţii

______________________________________________________________________­­­_Lei       Denumire                                      31.12.2016              31.12.2017        31.12.2018        30.04.2019

 Credite bancare pe termen lung                        0                      0                     0                    0

Datorii privind Leasingul                             124.723            75.554                 0                    0

TOTAL DATORII PE TERMEN>1an    124.723           75.554                  0                    0

Credite bancare pe termen scurt                     0                        0                       0                      0

Datorii comerciale catre furnizori               313.316           402.497         295.491          407.617

Datorii catre furnizorii de imobilizari              0                       0                     0                     0                              

Datorii privind drepturile salariale                32.308            6.272             6.144              1.263

Datorii buget                                                 60.414             66.602           39.973            38.769

TVA de plata                                                   0                       0                     0                   0

Dividende de plata                                           0                       0                     0                      0         

Creditori diversi                                           205.802            208.209         362.314         219.367

Alte datorii                                                    240.400         240.400              2.837                0                           TOTAL DATORII TERMEN <1 an        852.240          923.980        706.759            667.016

——————————————————————————————————————

TOTAL DATORII                                       976.963      981.276          706.759           667.016

       Din analiza obligatiilor SC LACTICABRAS DACOM  SRL, se observă o scădere a cuntumului  datoriilor  în perioada analizată, ponderea cea mai mare în total datorii o au datoriile comerciale către furnizori.  

 

 Analiza corelatiei creante / obligatii:

 

NR. CRT.

INDICATORI

2016

2017

2018 30.04.2019

1

Total venituri

2.724

132.026

91.357

198.487

2

Creante

237.563

237.563

0

0

3

Obligatii

852.240

923.980

706.759

667.016

4

Raportul creante/obligatii

0,28

0,26

0

0

 

Creantele reflecta angajamentele contractate cu anumiti parteneri ai societatii, cum sunt clientii, ale caror termene de plata au o scadenta ulterioara livrarii bunurilor si serviciilor, precum si debitorii firmei, in calitate de beneficiari ai unor imprumuturi pe care le vor rambursa ulterior impreuna cu dobanda aferenta acestora.

Din punct de vedere contabil, creantele sunt formate din clienti, furnizori-debitori, creante privind personalul si asigurarile sociale, alte creante privind statul si institutiile publice, debitori diversi etc.

Obligatiile reprezinta surse de finantare atrase pe o perioada mai mica de un an, excluzand creditele bancare. Acestea contin datoriile catre furnizori, personal, stat, actionari, avansuri de la clienti.

Creanţe si obligatiile reprezinta principalele elemente care influenteaza fluxurile banesti ale societatii.

Raportul dintre creante si obligatii este subunitar in perioada 2016 – 30.04.2019 si are o evolutie fluctuanta, ceea ce indica o majorare a gradului de imobilizare a capitalului.

 

 

 

 

Analiza ratelor de rotatie:

 

NR. CRT.

RATE DE ROTATIE

2016

2017

2018

30.04.2019

1

Total venituri

2.724

132.026

91.357

198.487

2

Activ total

463.886               

452.863                     

69.917                

53.038

3

Active imobilizate

170.255

111.756

52.722

31.958

4

Capitalurii proprii

-513.077

-546.671

-636.842

-641.024

5

Total venituri/Activ total

0,005

0,29

1,31

3,74

6

Total venituri /Active imobilizate

0,015

1,18

1,73

6,21

7

Total venituri/Cap. Proprii

 - 0,005

- 0,24

- 0,14

- 0,31

 

Rotatia activului (Venituri totale/Activ total) arata abilitatea cu care managerii societatii au utilizat mijloacele de care dispun; in perioada analizata se observa ca indicatorul inregistreaza valori subunitare în perioada 2016-2017, iar începând cu anul 2018 indicatorul înregistrează valori supraunitare, ca urmare a creşterii cifrei de afaceri. La 30.04.2019 a atins nivelul de 3,74.

Rotatia activelor fixe (Venituri totale/Active fixe): numarul de rotatii arata o crestere a acestora pe perioada 2017 – 2019 ca urmare a creşterii cifrei de afaceri. La 30.04.2019 nivelul atins este 6,21.

Rotatia capitalurilor proprii (Cifra de Afaceri/ Capitaluri proprii): indicatorul inregistreaza valori negative in perioada analizată, datorita capitalului propriu negativ. La 30.04.2019 nivelul atins este de -0,31.

 

 Analiza solvabilitatii si lichiditatii firmei

 

Nivelul scazut al lichiditatii globale reflecta imposibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile.

Lichiditatea redusa reflecta imposibilitatea activelor concretizate in creante si trezorerie de a face fata achitarii datoriilor curente.

Rata lichiditatii imediate inregistreaza valori foarte mici, ceea ce arata ca, la aceasta data datoriile societatii nu pot fi acoperite pe seama numerarului existent in casierie, a disponibilitatilor bancare si a altor lichiditati.

 

Analiza cash flow

 

CASH-FLOW DE GESTIUNE (CFG)
Rezultatul tuturor operatiunilor de gestiune reprezinta cash-flow-ul de gestiune.

Formula de calcul:
CFD = RN + CHD + CHAMO
RN = rezultatul net
CHD = cheltuiala cu dobanda
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

CFG 2016 =  - 239.354 + 9.426 + 61.103 = -168.825 lei

CFG 2017 = – 33.594 + 7.158 + 58.499 = 32.063 lei

CFG 2018 = – 90.171 + 6.408 + 59.035 = -24.278 lei

CFG 30.04.2019 = -6.691 +0 + 20.764 =  14.073  lei

 

CASH-FLOW OPERATIONAL (CFO)
Reprezinta capacitatea potentiala de finantare viitoare a intreprinderii, de remunerare a investitorilor de capital si a creditorilor din rezultul de exploatare obtinut. Se mai numeste si cash-flow de exploatare.
Formula de calcul:
CFO = RN + CHAMO
RN = rezultatul net
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

CFG 2016 =  – 239.354 + 61.103 = – 178.251 lei

CFG 2017 = – 33.594 +  58.499 =  24.905  lei

CFG 2018 = – 90.171 +  59.035 = -31.136 lei

CFG 30.04.2019 = -6.691 + 20.764 =  14.073  lei

 

Capitolul IV – SITUATIA ACTUALA A SOCIETATII

 

  Cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa au fost urmatoarele :

          Societatea a fost infiintata in anul 2012, avand ca activitate principala „Creşterea ovinelor şi caprinelor – 0145”.

Intrarea în insolvenţă a debitoarei a fost solicitată de U.A.T. Moroeni, motivată de faptul că debitoarea figurează în evidenţele fiscale cu un debit în sumă de 308.331 lei. Pentru acest debit s-a încercat încheierea unui acord scris între creditoare şi Lactibras Dacom S.R.L. , însă din cauza lipsei de fonduri cu care se confruntă debitoarea acest acord nu a putut fi încheiat. Debitoarea este o societate agricolă, bazându-se pe subvenţiile primite de la stat, toamna şi primăvara, astfel încât nu dispune de alte fonduri.

                               

TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR

 

Potrivit atributiilor prevzute la art. 20 alin.1 lit. k), administratorul judiciar a intocmit tabelul definitiv cuprinzand toate creantele impotriva averii debitoarei.

 Acesta s-a depus la dosarul cauzei, inregistrat si afisat la usa Tribunalului Dambovita la data de 07.06.2019 şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11548/07.06.2019.  Aceasta a fost actualizat la data de  05.07.2019 prin înscrierea la  masa credală şi a creditorilor Cabinet Individual de Avocatură Virgil Pătraşcu si a persoanei fizice Comaniţă Daniel.  

Suma totala a creanţelor admise este de 622.022,90 lei, din care:

- creante bugetare conform art. 161, pct. 5 = 391.308,37 lei

- creante chirografare conform art. 161, pct. 8 = 21.347,53 lei

- creante subordonate conform art. 161, pct. 10 = 209.367,00 lei

          Tabelul definitiv al creantelor este prezentat in Anexa nr. 1.

   Masurile de reorganizare judiciara

         Premisele planului de reorganizare judiciara au ca baza continuarea activitatii societatii si achitarea integrala a categoriilor de creante bugetare si în limita fondurilor disponibile a creantelor chirografare şi subordonate.

         Masa credala a SC LACTICABRAS DACOM SRL este formata dintr-un numar de 5 creditori, insumand  622.022,90 lei.

  Structura creditorilor este urmatoarea :

-         Creditori bugetari          62,91  %

-         Creditori chirografari       3,43  %

-         Creditori subordanţi        33,66 %

Categoriile de creante care sunt defavorizate prin plan sunt urmatoarele:

-         creantele chirografare prevazute la art. 161, pct. 8 din Legea nr. 85/2014 şi creanţele subordonate prevazute la art. 161, pct. 10 din Legea nr. 85/2014 care vor primi în limita fondurilor disponibile ca urmare a reorganizarii activitatii debitorului.

     Prin prezentul plan de reorganizare, care se va desfasura pe o perioada de 3 ani, se urmareste satisfacerea integrala a creantelor bugetare iar creantele chirografare  şi subordonate vor fi achitate in limita fondurilor disponibile.

     Creantele bugetare vor fi achitate integral prin planul propus in cursul celor 3 ani ai reorganizarii, aceasta categorie fiind considerata nedefavorizata, avand in vedere faptul ca toate creantele bugetare nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de observatie si in cea a reorganizarii judiciare, vor fi platite cu prioritate conform documentelor din care rezulta.

 

In cadrul reorganizarii societatii propuse conform prezentului plan, categoria creantelor chirografare care constituie o categorie defavorizata in sensul art. 5, pct. 16 din lege, va fi supusa unui tratament corect si echitabil prin plan, in sensul in care se va face dovada ca nici in procedura de faliment acesta categorie de creante nu ar fi primit nici o suma ca urmare a lichidarii activului patrimonial al debitorului. Acest aspect urmeaza a fi probat cu un raport de evaluare a tuturor activelor societatii, conform caruia valoarea activului patrimonial la data propunerii prezentului plan de reorganizare ar acoperi numai o parte a creantelor garantate si a creantelor bugetare si nicidecum a celor chirografare.

    In vederea punerii in aplicare a planului de reorganizare debitorul va pastra in intregime dreptul de administrare si conducere a activitatii societatii, prin administratorul special si sub controlul administratorul judiciar.

 

Planul de reorganizare va avea la baza finantarea din urmatoarele surse:

-         Venituri obtinute din activitatile de baza, respectiv: „Creşterea ovinelor şi caprinelor”.

-         Subvenţiile primite de două ori pe an de la APIA atât pentru efectivul de animale cât şi pentru terenurile agricole.

-         Aportul de numerar din partea asociatilor pentru o mai buna desfasurare a activitatii curente.

     

Capitolul V. ANALIZA FALIMENT VS REORGANIZARE

Societatea  deţine în patrimoniu la 30.04.2019 următoarele active;

- imobilizǎri corporale in sumă de 266.509 lei (valoare de intrare ȋn contabilitate, fără scăderea amortizării), respectiv în sumǎ de 31.958  lei (valoare rămasă după scăderea amortizării) reprezentate de:

1. Construcţii :

- Stână blană – valoare intrare în sumă de 17.154 lei.

2. Echipamente tehnologice:

- Tractor John Deere – valoare intrare în sumă de 222.555 lei, care face obiectul unui contract de leasing în derulare.

3. Animale si plantaţii:

- Oi şi bovine  – valoare de intrare ȋn sumă de 26.800 lei;

- stocuri – 13.931 lei;

 - disponibilităţi băneşti – 7.149 lei

Din cele enumerate mai sus rezultă că societatea în cazul intrării în faliment dispune de active în sumă de 65.034 lei (valoare contabilă), reprezentate de contrucţii, animale, stocuri şi disponibilităţi băneşti. În ce priveşte bunul Tractor John Deer, făcând obiectul unui contract de leasing în derulare, în cazul intrării societăţii în faliment, acesta se reziliează cu consecinţa predării bunului către societatea de leasing.   

Conform  planulului de reorganizare propus de societatea debitoare aceasta va efectua urmӑtoarele plӑți cӑtre creditori, cu menţiunea că se vor efectua plăţi cu prioritate către creditori bugetari, iar în limita fondurilor disponibile se vor efectua plăţi şi către creditori chirografari şi subordonaţi:

 

Nr. crt.

Denumire creditori

Caracteristici creanţǎ

Creanța achitatӑ conform program plӑți – lei

1 U.A.T. Comuna Moroeni

bugetarӑ

337.841,37

2 A.J.F.P. Dȃmbovița

bugetarӑ

53.467,00

3 Deutsche Leasing Romania IFN S.A.

chirografară

1.197,53

4 Cabinet Individual Avocatura Virgil Patrascu

chirografară

20.150,00

5 Comanita Daniel

subordonatӑ

209.367,00

Total creanțe achitate

622.022,90

 

Comparȃnd valoarea creanțelor propusӑ a fi achitatӑ conform planului de reorganizare și  valoarea ce s-ar putea obține din valorificarea activelor la valoarea lor contabilă (în cazul lichidării valoarea lor de piaţă va fi mult mai mică) se observӑ cӑ ȋn cazul falimentului debitoarei  s-ar achita doar 16% din valoarea creanțelor bugetare înscrise în plan, iar ceilalți creditori nu vor primi nici o sumӑ, pe cȃnd  ȋn cazul ȋn care creditori ar vota planul de reorganizare creanțele datorate tuturor creditorilor ȋnscriși ȋn tabelul definitiv ar fi achitate ȋn totalitate.

 

Capitolul VI- PERSPECTIVA DE REDRESARE A SOCIETATII

 

           În următoarea perioadă, respectiv anii 2019 – 2022  societatea îşi va desfăşura activitatea conform planului de reorganizare, având ca bază activitatile aducatoare de venituri si anume: „Creşterea ovinelor şi caprinelor – 0145” .

           In vederea realizarii planului de reorganizarea, societatea debitoare are ca obiectiv incheierea de noi contracte de arendă.  În prezent societatea deţine 158,67 ha dintre care 145,50 ha în arendă şi 13,17 sub alte forme.

           Conform bugetului de venituri şi cheltuieli, societatea îşi propune :     

 A. Pentru anul  2020

          S-au proiectat venituri totale in suma de 350.000 lei  din care ponderea cea mai importantă o au subvenţiile primite de la APIA.

          Cheltuielile totale preconizate sunt în valoare de 200.000  lei .

          Rezulta pentru primul an un excedent net de 150.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2020 pentru creanţele bugetare din plan şi plăţi parţiale pentru ceilalţi creditori.

B. Pentru anul 2021

          Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de 400.000  lei, pe aceleasi structuri mentionate anterior.

 Cheltuielile totale preconizate la suma de  230.000 lei. Rezultă un excedent net in suma de  170.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2020 pentru creanţele bugetare din plan şi plăţi parţiale pentru ceilalţi creditori.

 

C. Pentru anul 2022

          Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de 450.000 lei, pe aceleasi structuri mentionate anterior.

 Cheltuielile totale preconizate la suma de  200.000 lei.  Rezultă un excedent net in suma de 200.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2019.

          Programul plăţilor către creditori pe durata reorganizării este prevăzut în anexa la plan.

          Societatea îşi propune să reducă costurile prin eliminarea cheltuielilor neproductive şi a pierderilor, aceste masuri urmand a fi prezentate creditorilor pe masura implementarii lor.

          Societatea urmează să-şi păstreze conducerea actuală şi dreptul de dispoziţie asupra bunurilor, dar sub supravegherea strictă a administratorului judiciar. De asemenea, societatea şi organele sale de conducere sunt răspunzătoare pentru respectarea şi îndeplinirea întocmai a măsurilor propuse în planul de reorganizare.

 

Capitolul VII – MASURI PROPUSE PENTRU REALIZAREA PLANULUI

DE REORGANIZARE

 

          Pentru realizarea planului de reorganizare se prevăd o serie de măsuri atât de natură managerială cât şi tehnică.

          Administratorul special îşi va păstra în întregime controlul activităţii comerciale a SC LACTICABRAS DACOM SRL sub supravegherea  permanentă a administratorului judiciar desemnat în dosarul de insolvenţă.

          Următoarele acte vor putea fi îndeplinite numai după obţinerea aprobării administratorului judiciar, în urma înaintării unei note de fundamentare pentru demonstrarea utilităţii acestora în contextul planului de reorganizare:

          - vânzarea-cumpărarea de active imobilizate (mijloace fixe);

          - încheierea de contracte de leasing;

          - angajarea de credite de trezorerie pe termen scurt- creşterea cheltuielilor de personal într-un cuantum mai mare de 10% faţă de cheltuielile necesare în primul an de reorganizare.

          Aceste limite de competenţă sunt menite să protejeze interesele creditorilor societăţii pe perioada derulării planului de reorganizare.

 

 I. MĂSURI DE NATURĂ MANAGERIALĂ

 

          - flexibilitatea fluxului informaţional-decizional în paralel cu implementarea unui sistem de lucru care sa implice responsabilitatea directă;

          - menţinerea numărului de salariaţi necesar în procesul de reorganizare;

          - implementarea unei structuri interne de control financiar preventiv cu atribuţii în  urmărirea utilităţii şi eficacităţii cheltuielilor;

          - diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestionare mult mai atent controlată a acestora;        

 

 

 

II. MĂSURI DE NATURĂ COMERCIALĂ ŞI  FINANACIAR-CONTABILĂ

 

          - analiza lunară şi identificarea soluţiilor de reducere consistentă a costurilor;

          - diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestiune controlată a acestora;

          - urmărirea permanentă a evoluţiei economice şi a schimbărilor din mediul economic pentru a anticipa nevoile clienţilor şi pentru a adapta serviciile furnizate acestor necesităţi;

          - mărirea cotei de piaţă şi a volumului de afaceri încheiate;

         

III. MĂSURI DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ

 

-         inventarierea patrimoniului societăţii la sfârşit de an în timp util şi de către personal competent;

-         corelarea numărului de personal cu necesităţile reale în procesul de funcţionare a societăţii;

-         urmărirea corectitudinii înregistrărilor şi încadrării în termenele legale a rapoartelor şi evidenţelor financiar-contabile;

-         reducerea consumului nejustificat de energie electrică, apă şi căldură;

-         gestionarea tuturor bunurilor materiale şi asigurarea integrităţii acestora;

-         creşterea responsabilităţii prin conştientizarea fiecărui angajat asupra situaţiei existente şi a soluţiilor de redresare a societăţii.

 

REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR

 

In concordanta cu prevederile O.G. nr. 86/2006 si a Legii nr. 85/2014, pe perioada implementarii planului de reorganizare, onorariul administratorului judiciar va fi compus din:

a)     onorariu lunar – in suma de 1.200 lei + TVA;

b)    onorariu de succes – in procent de 5% din sumele incasate ca urmare a valorificarii bunurilor si a incasarii creantelor.

Prezentul plan de reorganizare cuprinde  doua anexe:

- Anexa nr. 1 – Tabelul definitiv al creantelor;

- Anexa nr. 2 – Programul de plati catre creditori;

 

 

 

05.07.2019          

ADMINISTRATOR  SPECIAL,

                                                              COMĂNIŢĂ DANIEL COSMIN

 

 

 

DOSAR NR. 4182/120/2018
        PROGRAMUL DE PLATI CATRE CREDITORI
                 SC LACTICABRAS DACOM  SRL
Nr.crt. Denumire creditor Creanta acceptata tabel definitiv Creanta admisa la plata in plan reorganizare Distribuiri 15.12.2019 Distribuiri 15.04.2020 Distribuiri 15.12.2020 Distribuiri 15.04.2021 Distribuiri 15.12.2021 Distribuiri 15.04.2022 %
distribuit
1 U.A.T. Comuna Moroeni 337841.37 337841.37 56306.37 56307.00 56307.00 56307.00 56307.00 56307.00 100%
2 A.J.F.P. Dȃmbovița 53467.00 53467.00 8912.00 8911.00 8911.00 8911.00 8911.00 8911.00 100%
  Total creanțe bugetare, art. 161, pct. 5 391308.37 391308.37 65218.37 65218.00 65218.00 65218.00 65218.00 65218.00 100%
3 Deutsche Leasing Romania IFN S.A. 1197.53 1197.53 197.53 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 100%
4 Cabinet individual avocatura Virgil Patrascu 20150.00 20150.00 3360.00 3358.00 3358.00 3358.00 3358.00 3358.00 100%
  Total creante chirografare, art. 161, pct. 8 21347.53 21347.53 3557.53 3558.00 3558.00 3558.00 3558.00 3558.00 100%
5 Comanita Daniel 209367.00 209367.00 34894.50 34894.50 34894.50 34894.50 34894.50 34894.50 100%
  Total creanţe
subordonate  - art. 161, pct.10
209367.00 209367.00 34894.50 34894.50 34894.50 34894.50 34894.50 34894.50 100%
  T O T A L  G E N E R A L 622022.90 622022.90 103670.40 103670.50 103670.50 103670.50 103670.50 103670.50 100%
DATA:
05.07.2019
INTOCMIT:
ADMINISTRATOR SPECIAL
COMANITA DANIEL COSMIN

PLAN DE REORGANIZARE SI PROGRAM DE PLATI SC PROD BALAST SRL

SC PROD BALAST SRL
Loc. COMISANI

JUD. DAMBOVITA

CUI 897470,

J15/1417/1992

 

 

 

 

 

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIAR

 

 

 

 

 

 

Administrator special:  POPA FLORINEL CRISTI

TRIBUNALUL DAMBOVITA DOSAR NR.1365 / 120 /2018

Termen: 25.09.2018

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARA

 Capitolul I – PREZENTAREA SOCIETATII

Denumire: PROD BALAST

Forma juridică: SRL

Capital Social: 200.000 lei se constituie in 20.000 parti sociale, o parte sociala avand valoarea de 10  lei.
Nr.de ordine la Registrul Comertului: J15/1417/1992
Cod unic de inregistrare: 897470
Atribut fiscal:

Asociati :

MARINESCU VIOLETA GEORGIANA, domiciliata ȋn Bucuresti, Sos. Salaj , nr.133, bl.55, sc.3, ap.32, sector 5, identificat cu CI seria RX nr. 744629 , eliberatӑ de S.P.C.E.P sector 5, la data de 09.07.2015, CNP 2961015160025

FLOREA MARIUS, domiciliat in Mun. Oltenita, str. B-dul Republicii, nr.39, bl.R,sc.B, et.1, ap.2, jud. Calarasi, identificat cu CI seria KL, nr. 474708, eliberatӑ de S.P.C.L.E.P Oltenita, CNP 1831203511604

Administrator special:

POPA FLORINEL CRISTI, domiciliat ȋn Bucuresti, str. Veseliei, nr.35,sector 5,  identificat cu CI seria RR nr. 652912, eliberatӑ de S.P.C.E.P sector 5, la data de 13.01.2010, CNP 1780109451517

Sediul social: sat  Comisani, Comuna Comisani, jud. Dambovita.
Societatea a luat fiinţă în 1992, în baza Legii 31/1990.

S.C. PROD BALAST S.R.L. are obiect de activitate Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului – CAEN 0812.

Capitolul II – ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE

În vederea fundamentării planului de reorganizare şi redresare a societăţii s-a efectuat analiza financiara a activităţii desfăşurate în anii de gestiune 2014, 2015, 2016, 2017, pe baza bilanţurilor contabile şi a balantelor de verificare aferente, precum si a balantei de verificare din data de 30.06.2018.

Pentru perioadele analizate prezentăm situaţia capitalurilor proprii şi a profitului net, după cum urmează:

 

Anul Capitaluri proprii Profit net
2014 -789.915  -130.942
2015   -689.417 94.213
2016 -1.100.750 -467.865
2017 -1.273.795 -806.474
30.06.2018 -1.444.220 -136.781

Se constată faptul că debitoarea a obținut profit doar ȋn anul 2015, ȋn restul perioadei a ȋnregistrat pierderi considerabile.

Capitolul III- PATRIMONIUL SOCIETĂŢII

Analiza patrimoniului in perioada 2014 – 30.06.2018 – situatia patrimoniala se prezinta astfel:

Denumire

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018

Active imobilizate

159.821 129.286 363.422 309.535   279.792

Stocuri

33.749 33.219 33.219 16.668  

Creanțe

-5.639 50.742 152.019 147.565 108.202

Disponibilități

  98.455 37.881 3.502 3.426

Cheltuieli în avans

       

TOTAL ACTIV

187.931 311.702 586.541 477.270 391.420

Datorii

977.846 1.001.119 1.486.616 1.640.135 1.764.250

Capital social

193.715 200.000 200.000 200.000 200.000

Subvenții ptr. investiții

         

Rezerve

12.114 12.114 12.114 12.114 12.114

Profitul sau pierderea reportată

- 864.802 - 995.744 - 844.999 - 679.435 -  1.519.553

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

- 130.942 94.213 -467.865 - 806.474 - 136.781

Repartizarea profitului

         

TOTAL PASIV

187.931 311.702 586.541 477.270 391.420

 

Analiza datelor are la baza informatiile din contabilitatea societatii, respectiv cele inscrise in bilanturile anuale si balanta de verificare din data de 30.06.2018.

Evolutia imobilizarilor corporale si necorporale

Structura si evolutia imobilizarilor corporale in perioada 2014 – 30.06.2018 se prezinta astfel:

Denumire 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018
Alte imobilizări necorporale          
Terenuri     87 87 87
Construcții 4.983 4.983 4.983 4.983 4.983
Instalații tehnice, utilaje, mașini și mijloace de transport 206.262 206.262 411.437 411.437 441.437
Mobilier, birotică, echipamente de protecție 30535     5.542 5.542
Avansuri și imobilizări corporale în curs          
Imobilizări corporale în curs de execuție          
Imobilizări necorporale          
Imobilizări corporale 241.780 211.245 416.507 452.048 452.048
Imobilizări financiare          

Societatea deține în patrimoniu la 30.06.2018 urmӑtoarele imobilizări:

a) Imobilizǎri corporale în sumǎ de 452.048 lei (după scăderea amortizării); conform registrului imobilizărilor la 30.06.2018 acestea sunt reprezentate de:

- Terenuri: 86.66 lei

- Construcții: 4 983.41 lei

- ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE:

            – STATIE SORTARE TIP BAVARIA:                                123 630.50 lei

            – BASCULANTA:                                                             18 000.00 lei

            – EXCAVATOR KOMATSU:                                           217 175.00 lei

- APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE

            – BATERIE COMPENSARE ENERGIE REACTIVA:              5 541.93 lei

- MIJLOACE DE TRANSPORT:

            – CONCASOR:                                                                40 630.37 lei

            – AUTOBASCULANTA 16 T TIP IM MIRSA:                    42 000.00 lei

 

Evoluția creanțelor

Denumire 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018
Creanțe comerciale -19.418 4.694 109.439 96.092 59.699
TVA de recuperat 11.442 11.442 11.442 11.442 11.442
TVA neexigibilă 1.971        
Alte creanțe 2.500 20.196 20.196 23.229 20.196
Debitori diverși          
TOTAL -3.505 36.332 141.077 130.763 91.337

Se constată că valoarea creanțelor a avut un trend ascendant între 31.12.2014 și 31.12.2016 unde a atins valoarea de 141.077 lei, după care a intrat într-un trend descendent, ajungând la 30.06.2018 la valoarea de 91.337 lei, ceea ce demonstreaza existenta unei activitati coerente privind recuperarea creantelor.

Creanțele existente la 30.06.2018 – în sumǎ totalǎ de 91.337 lei sunt compuse din:

1.      Creante client – cont 4111 – 59.699 lei

2.      TVA de recuperat – cont 4424 – 11.442 lei

3.      Alte creanțe – cont 461 – 20.196 lei

 

Creante clienti (cont 4111):

 

1.      U.V. SERVICE SRL                                  1.444 lei

2.      ILVA IMPEX SRL                                     2.127 lei

3.      POT COM                                              3.686 lei

4.      PROCOR                                                5.425 lei

5.      PA & CO INTERNATIONAL                    2.582 lei

6.      IVONCO TRADE SRL                                 888 lei

7.      COMUNA OCNITA                                 2.204 lei

8.      PAULUS SRL                                         16.175 lei

9.      BETUD SRL                                            3.854 lei

10.  ELL CONCEPT CONSTRUCT AG SRL      5.595 lei

11.  RIFANIA DRUMCONSTRUCT SRL          4.428 lei

12.  CONFORT DAMBOVITA SA                      140 lei

13.  SELECTRA INSTAL SRL                              570 lei

14.  DONNA SRL                                           4.883 lei

15.  DIMAR SRL                                                 49 lei

16.  BRAVO MACADAM SRL                        7.535 lei

 

 

 

Datorii furnizori (cont 401):

1.      APELE ROMANE BUZAU                                               1.589 lei

2.      ANRM                                                                            1.360 lei

3.      ASEL SA                                                                         2.407 lei

4.      NAE N.LILIANA PFA                                                       1.600 lei

5.      STIM SERVICE SRL                                                            645 lei

6.      PERS FIZ. AUTOR.DOBRE C ILEANA                              1.000 lei

7.      PA&CO INTERNATIONAL                                              2.586 lei

8.      SIJA IMPEX SRL                                                                 110 lei

9.      DOBRA TRAVERS SRL                                                    2.975 lei

10.  ROMPETROL DOWNSTREAM SRL                                   267 lei

11.  M.F.G. BUSINESS S.R.L.                                               15.128 lei

12.  HURAD AB SRL                                                                          1.000 lei

13.  TRAMAL AGRO-TRANS S.R.L.                                      18.000 lei

14.  BETUD S.R.L.                                                                 1.680 lei

15.  OIL EXPERT TEAM SRL                                                              2.460 lei

16.  BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA                               9.267 lei

17.  BT INTERMEDIERI AGENT DE ASIGURARE SRL                223 lei

18.  GOPO SRL                                                                     1.348 lei

19.  LABORATOR CENTRAL CONSTRUCTII CCF SRL          114lei

 

Denumire 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018
Credite bancare pe termen lung 0 0 0 0 0
Clienți creditori/creditori diverși 661.876 225.582 432.101 327.135 257.478
Furnizori termen lung 0 0 0 0 0
TOTAL DATORII PE TERMEN > 1 AN 661.876 225.582 432.101 327.135 257.478
Credite bancare pe termen scurt 0 0 0 0 0
Datorii comerciale către furnizori 0 0 0 0 0
Datorii către furnizorii de imobilizări 0 0 0 0 0
Datorii privind drepturile salariale 48.731 2.173 9.693 27.633 25.623
Datorii la buget 67.951 85.062 235.176 589.816 581.197
TVA de plată 0 0 0 0 0
Dividende de plată 0 0 0 0 0
Creditori diverși 0 0 0 0 0
TOTAL DATORII PE TERMEN < 1 AN 116.682 87.235 244.869 617.449 606.820
TOTAL DATORII 778.558 312.817 676.970 944.584 864.298

 

Din analiza obligațiilor SC PROD BALAST  SRL, se observă o oscilație a datoriilor pe termen lung cât și a datoriilor pe termen scurt.

Se constata o scădere a datoriilor totale cu aprox. 8,5% in primele 6 luni analizate ale anului 2018 fata de datoriile din anul 2017, scădere rezultată din diminuarea datoriilor cǎtre bugetul statului, dar și a datoriilor către clienți.

 

Analiza corelației creanțe/obligații:

 

Nr. Crt. INDICATORI 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018
1 Cifra de afaceri 345.463 895.248 397.104 67.629
2 Creanțe 36.332 141.077 130.763 91.337
3 Obligații 312.817 676.970 944.584 864.298
4 Raportul creanțe/obligații 0,12 0,21 0,14 0,11

 

Creanțele reflectă angajamentele contractate cu anumiți parteneri ai societății, cum sunt clienții, ale căror termene de plată au o scadență ulterioară livrării bunurilor și serviciilor, precum și debitorii firmei, în calitate de beneficiari ai unor împrumuturi pe care le vor rambursa ulterior împreună cu dobânda aferentă acestora.

 

Din punct de vedere contabil, creanțele sunt formate din clienți, furnizori-debitori, creanțe privind personalul și asigurările sociale, alte creanțe privind statul și instituțiile publice, debitori diverși etc.

Obligațiile reprezintă surse de finanțare atrase pe o perioadă mai mică de un an, excluzând creditele bancare. Acestea conțin datoriile către furnizori, personal, stat, acționari, avansuri de la clienți.

Creanțele și obligațiile reprezintă principalele elemente care influențează fluxurile bănești ale societății.

Raportul dintre creanțe și obligații este subunitar și are o evoluție fluctuantă, ceea ce indica o majorare a gradului de imobilizare a capitalului.

 

Analiza gradelor de rotație:

 

NR. CRT. RATE DE ROTATIE 2015 2016 2017 30.06.2018
1 Cifra de afaceri/Activ total 1,11 1,53 1,67 0,17
2 Cifra de afaceri/Active imobilizate 2,67 2,46 2,57 0,24
3 Cifra de afaceri/Cap. proprii -0,50 -0,81 -0,62 -0,05

 

Rotatia activului (Cifra de afaceri/Activ total) arata abilitatea cu care managerii societatii au utilizat mijloacele de care dispun; in perioada analizata se observa ca indicatorul inregistreaza valori subunitare ca urmare a scaderii cifrei de afaceri. La data de 30.06.2018 a atins nivelul de 0,17.

 

Rotatia activelor fixe (Cifra de afaceri/Active imobilizate): numarul de rotatii arata o crestere a acestora in anul 2018 fata de anul 2017 datorita scaderii cifrei de afaceri dar si a scaderii activelor imobilizate. La data de 30.06.2018 nivelul atins este 0,24.

 

Rotatia capitalurilor proprii (Cifra de Afaceri/ Capitaluri proprii): indicatorul inregistreaza valori negative pe toata perioada analizata, datorita capitalurilor proprii negative. La data de 30.06.2018 nivelul atins este de -0,05.

 

Analiza solvabilitatii si lichiditatii firmei

 

Nivelul scazut al lichiditatii globale reflecta imposibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile.

Lichiditatea redusa reflecta imposibilitatea activelor concretizate in creante si trezorerie de a face fata achitarii datoriilor curente.

 

Rata lichiditatii imediate inregistreaza valori foarte mici, ceea ce arata ca, la aceasta data datoriile societatii nu pot fi acoperite pe seama numerarului existent in casierie, a disponibilitatilor bancare si a altor lichiditati.

 

CASH-FLOW DE GESTIUNE (CFG)

 

Rezultatul tuturor operatiunilor de gestiune reprezinta cash-flow-ul de gestiune.

Formula de calcul:

 

CFG = RN + CHD + CHAMO

RN = rezultatul net

CHD = cheltuiala cu dobanda

CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

 

CFG 2014 = -130.942 + 0 + 81.959 = – 48.983 lei

CFG 2015 = 94.213 + 0 + 81.959 = 12.254 lei

CFG 2016 = – 467.865 + 0 + 83.085 = – 384.780 lei

CFG 2017 = – 806.474 + 0 + 142.514 = – 661.960 lei

CFG 30.06.2018 = – 136.781 + 0 + 29.743 = – 107.038

 

CASH-FLOW OPERATIONAL (CFO)

 

Reprezinta capacitatea potentiala de finantare viitoare a intreprinderii, de remunerare a investitorilor de capital si a creditorilor din rezultul de exploatare obtinut. Se mai numeste si cash-flow de exploatare.

Formula de calcul:

CFO = RN + CHAMO

RN = rezultatul net

CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

 

CFO 2014 = – 130.942 + 0 + 81.959 = – 48.983 lei

CFO 2015 = 94.213 + 0 + 81.959 = 12.254 lei

CFO 2016 = – 467.865 + 0 + 83.085 = – 384.780 lei

CFO 2017 = – 806.474 + 0 + 142.514 = – 661.960 lei

CFO 30.06.2018 = – 136.781 + 0 + 29.743 = – 107.038

 

Capitolul IV – SITUATIA ACTUALA A SOCIETATII

Cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa au fost urmatoarele:

Societatea a fost infiintata in anul 1992, avand ca activitate principala „Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului”.

Datoritǎ acumularii de datorii cǎtre furnizori şi cǎtre bugetul statului care nu au mai putut fi achitate la termen,societatea a solicitat insolventa pentru a fi supus prevederilor legii insolvenţei, în procedura generalǎ de insolvenţǎ, intenţionând a depune un plan de reorganizare a activitǎţii. Cauza preliminarǎ a incapacitǎţii de platǎ constatatǎ de administratorul judiciar o constituie neincasarea propriilor creante de la clientii acesteia.

Printre cauzele incapacitatii de plata, sunt urmatoarele

-in decembrie 2015 toate partile sociale ale debitoarei au fost cesionate catre actualii asociati. Conform documentelor contabile de la momentul respectiv, precum si documentelor emise de catre ANAF, societatea nu avea datorii la stat. Insa, in urma controalelor efectuate de catre ANAF in perioada 2017-2018, s-a constatat faptul ca societatea, pana in perioada decembrie 2015, nu a declarat toate facturile, nu a depus toate declaratiile obligatorii, avand datorii in cuantum de 600.000 lei (debit plus accesorii). Asa cum am aratat mai sus si cum rezulta din documentele deja existente la dosarul cauzei, acest debit nu se poate imputa actualei conduceri a societatii, fiind urmarea directa a neindeplinirii obligatiilor legale de catre fostii asociati. Mai mult decat atat, la momentul incheierii contractului de cesiune, conform documentelor contabile precum si fiselor emise de catre ANAF, acest debit nu exista, societatea fiind preluata fara datorii. Faptul ca, ulterior, organele statului au descoperit o serie de inadvertente intre activitatea reala desfasurata de catre societate pana in decembrie 2015 si documentele depuse la ANAF de fostul actionariat, situatie ce a generat debitul mai sus mentionat, nu poate incumba actualei conduceri. Astfel, in urma controalelor efectuate, a rezultat un debit in cuantum de aproximativ 600.000 lei, situatie ce a blocat desfasurarea normala a activitatii societatii debitoare, impovarand societatea cu un debit ce apartine fostei conduceri, aceasta fiind cauza principala care a condus societatea in starea de incapacitate de plata.

- cost insemnat cu cheltuielile privind personalulcare a atras dupa el taxe si impozite la stat

-atat utilajele cat si statia de sortare  aflate in posesia societatii au avut nevoie de reparatii capitale acest lucru stagnand activitatea si productivitatea balastierei

- un alt factor care a dezavantajat activitatea  este cel climatic: debitul crescut al raului Ialomita

- Concurenta pe piata

- Cresterea preturilor utilitatilor si a costurilor cu furnizorii in conditiile in care marjele de profit negociate cu beneficiarii au fost foarte mici ( situatie generala pe piata constructiilor), marje care nu au putut acoperi cheltuielile efective ( cheltuieli directe + regii).

TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR

Potrivit atributiilor prevzute la art. 20 alin.1 lit. k), administratorul judiciar a intocmit tabelul definitiv cuprinzand toate creantele impotriva averii debitoarei. Acesta s-a depus la dosarul cauzei, inregistrat si afisat la usa Tribunalului Dambovita  la data de 20.08.2018.
Suma totala a creantelor admise este de
833.060,72lei, din care:


– creante garantate conform art. 159, alin. (1), pct. 3 =
283.377,72  lei

- creante bugetare conform art. 161, pct. 5 = 549.683,00 lei
- creante subordonate conform art. 161, pct.10 = 0 lei

Tabelul definitiv al creantelor este prezentat in Anexa nr. 1.

Masurile de reorganizare judiciara :

Premisele planului de reorganizare judiciara au ca baza continuarea activitatii societatii si achitarea tuturor categoriilor de creante.

Masacredală a SC PROD BALAST SRL este format dintr-un număr de 3creditori, însumând833.060,72 lei.

Structura creditorilor este urmatoarea :

-          Creditori garantati                  34 %

-          Creditori bugetari                   66  %

-          Creditori subordonati                         0 %

Prin prezentul plan de reorganizare, care se va desfasura pe o perioada de 3 ani, se urmareste satisfacerea integrala a creantelor tuturor creditorilor inscrisi la masa credala.

Prin planul propus categoria creantelor garantate vor fi achitate in proportie de 100% in perioada celor 3 ani ai reorganizarii. Accesoriile aferente creantelor nascute dupa data deschiderii procedurii de insolventa a debitorului si cele ce vor lua nastere pe parcursul perioadei de reorganizare judiciara vor fi achitate cu prioritate conform prevederilor art. 102 alin.(6) din Legea nr. 85/2014.

Creantele bugetare vor fi achitate integral prin planul propus in cursul celor 3 ani ai reorganizarii, aceasta categorie fiind considerata nedefavorizata, avand in vedere faptul ca toate creantele bugetare nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de observatie si in cea a reorganizarii judiciare, vor fi platite cu prioritate conform documentelor din care rezulta.

In vederea punerii in aplicare a planului de reorganizare debitorul va pastra in intregime dreptul de administrare si conducere a activitatii societatii, prin administratorul special si sub controlul administratorul judiciar.

Planul de reorganizare va avea la baza finantarea din urmatoarele surse:

- Venituri obtinute din activitatea de baza, respectiv: „Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului”;

- Incasarea creantelor societatii, acestea fiind in cuantum de 833.060,72lei la data de 30.06.2018, astfel cum au fost mentionate mai sus.

Ca urmare a acestor prevederi cu privire la obtinerea de venituri, preconizam realizarea unui excedent in anii 2018 -2020 astfel :

- excedent net 2019–270.000 lei

- excedent net 2020–350.000 lei

- excedent net 2021–450.000 lei

Capitolul V- PERSPECTIVA DE REDRESARE A SOCIETATII

Înurmătoarea perioadă, respectiv anii 2019 – 2021 societatea îşi va desfăşura activitatea conform planului de reorganizare, având ca bază activitatea aducatoare de venituri si anume: „ExtracţiapietrişuluişInisipului; extracţiaargileişIcaolinului”;

In vederea realizarii planului de reorganizarea, societatea debitoare are ca obiectiv recuperarea creantelor, mentinerea clientilor actuali, atragerea unor noi clienti, precum si incheierea de noi contractre cu noi parteneri, astfel au fost incheiate urmatoarele contracte:

 • ·     Contractul de prestari servicii nr. 02 / 16.01.2018  incheiat cu SC BRAVO MACADAM SRL
 • ·     Contractul de prestari de servicii nr. 218 / 02.05.2017  incheiat cu SC REBELIS CONSTRUCTII SRL
 • ·     Contractul de prestari de servicii nr. 116 / 06.03.2017  incheiat cu SC GALANTUS SRL
 • ·     Contractul de prestari de servicii nr.  391 / 14.12.2017  incheiat cu SC DIMAR SRL
 • ·     Contractul de prestari de servicii nr. 57/ 21.08.2016  incheiat cu SC ADASA SRL
 • ·     Contractul de prestari de servicii nr. 115/ 06.03.2017  incheiat cu SC GEO GEVAL SRL

Conform bugetului de venituri i cheltuieli, societatea îi propune :

A. Pentru anul 2019

S-au proiectat venituri totale in suma de 500.000 lei din care ponderea importantă o au veniturile din „ExtracţiapietrişuluişInisipului; extracţiaargileişIcaolinului”.

Cheltuielile totale sunt în valoare de 230.000 lei .
Rezulta pentru primul an un excedent net de 270.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2019.

B. Pentru anul 2020

Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de 650.000 lei, pe aceleași structuri menționate anterior.

Cheltuielile totale se vor cifra la suma de 300.000 lei. Rezultă un excedent net in suma de 350.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2020.

C. Pentru anul 2021

Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de 800.000 lei, pe aceleași structuri menționate anterior.

Cheltuielile totale se vor cifra la suma de 350.000 lei. Rezultă un excedent net in suma de 450.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2021.

Programul plăţilor către creditori pe durata reorganizării este prevăzut în anexa la plan.

Societatea îşi propune să reducă costurile prin eliminarea cheltuielilor neproductive şi a pierderilor, prin creşterea productivităţii muncii, tehnologizare, reducerea normelor specifice, creşterea stimulentelor în vederea obţinerii de discount-uri, aceste masuri urmand a fi prezentate creditorilor pe masura implementarii lor.

Societatea urmează să-şi păstreze conducerea actuală şi dreptul de dispoziţie asupra bunurilor, dar sub supravegherea strictă a administratorului judiciar. De asemenea, societatea şi organele sale de conducere sunt răspunzătoare pentru respectarea şi îndeplinirea întocmai a măsurilor propuse în planul de reorganizare.

Capitolul VI – MASURI PROPUSE PENTRU REALIZAREA PLANULUI DE REORGANIZARE

Pentru realizarea planului de reorganizare se prevăd o serie de măsuri atât de natură managerială cât şi tehnică.

Administratorul special îşi va păstra în întregime controlul activităţii comerciale a SC PROD BALAST SRL sub supravegherea permanentă a administratorului judiciar desemnat în dosarul de insolvenţă.

Următoarele acte vor putea fi îndeplinite numai după obţinerea aprobării administratorului judiciar, în urma înaintării unei note de fundamentare pentru demonstrarea utilităţii acestora în contextul planului de reorganizare:

- vânzarea-cumpărarea de active imobilizate (mijloace fixe);

- încheierea de contracte de leasing;

- angajarea de credite de trezorerie pe termen scurt – creşterea cheltuielilor de personal într-un cuantum mai mare de 10% faţă de cheltuielile necesare în primul an de reorganizare.

Aceste limite de competenţă sunt menite să protejeze interesele creditorilor societăţii pe perioada derulării planului de reorganizare.

I. MSURI DE NATURMANAGERIAL

- flexibilitatea fluxului informaţional-decizional în paralel cu implementarea unui sistem de lucru care sa implice responsabilitatea directă;

- menţinerea numărului de salariaţi necesar în procesul de reorganizare;

- implementarea unei structuri interne de control financiar preventiv cu atribuţii în urmărirea utilităţii şi eficacităţii cheltuielilor;

- diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestionare mult mai atent controlată a acestora;

II. MSURI DE NATURCOMERCIALĂ ŞI FINANACIAR-CONTABIL

- analiza lunară şi identificarea soluţiilor de reducere consistentă a costurilor;

- diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestiune controlată a acestora;

- urmărirea permanentă a evoluţiei economice şi a schimbărilor din mediul economic pentru a anticipa nevoile clienţilor şi pentru a adapta serviciile furnizate acestor necesităţi;

- mărirea cotei de piaţă şi a volumului de afaceri încheiate;

III. MSURI DE NATURORGANIZATORIC

 • inventarierea patrimoniului societăţii la sfârşit de an în timp util şi de către personal competent;
 • corelarea numărului de personal cu necesităţile reale în procesul de funcţionare a societăţii;
 • urmărirea corectitudinii înregistrărilor şi încadrării în termenele legale a rapoartelor şi evidenţelor financiar-contabile;
 • reducerea consumului nejustificat de energie electrică, apă şi căldură;
 • gestionarea tuturor bunurilor materiale şi asigurarea integrităţii acestora;
 • creşterea responsabilităţii prin conştientizarea fiecărui angajat asuprasituaţiei existente şi a soluţiilor de redresare a societăţii.

REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR

In concordanta cu prevederile O.G. nr. 86/2006 si a Legii nr. 85/2014, pe perioada implementarii planului de reorganizare, onorariul administratorului judiciar va fi compus din:

-           onorariu lunar – in suma de1200 lei + TVA;

Data: 16.09.2018

ADMINISTRATOR SPECIAL,

POPA FLORINEL CRISTI


 


Dosar nr. 1365/120/2018

 

PROGRAMUL DE PLĂȚI PENTRU CREDITORI

S.C. PROD BALAST SRL Comișani

 

 

Nr. Crt.

Denumire creditor

Creanța acceptată

Distribuiri 2018

TRIM. IV

Distribuiri   2019

TRIM.  I

Distribuiri 2019

TRIM. II

Distribuiri 2019

TRIM.III

Distribuiri 2019

TRIM. IV

Distribuiri 2020

TRIM. I

Distribuiri 2020

TRIM.II

Distribuiri 2020

TRIM III

Distribuiri 2020

TRIM IV

Distribuiri2021

 TRIM I

Distribuiri 2020

TRIM II

Distribuiri 2020

TRIM III

% distribuit

1

DGRFP Ploiești prin AJFP Dâmbovița

751.846

0

60.147,68 60.147,68 60.147,68 56.388,45 56.388,45 56.388,45 56.388,45 84.582,68 84.582,68 84.582,68 92.101,13

100%

2

BT Leasing Transilvania IFN SA

62.727,72

0

31.365 31.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100%

3

Primăria Comișani

18.487

0

1.478,96 1.478,96 1.478,96 1.386,53 1.386,53 1.386,53 1.386,53 2.079,79 2.079,79 2.079,79 2.264,66

100%

 

TOTAL

833.060,72

0

92.991,64 92.989,64 61.626,64 57.774,98 57.774,98 57.774,98 57.774,98 86.662,46 86.662,46 86.662,46 94.365,79

100%

 

Ratele se vor achita începând cu data confirmării planului de către instanță.

Data:   16.09.2018                                                                                                                                                      INTOCMIT:

                                                                                                                                                            ADMINISTRATOR SPECIAL

PLAN DE REORGANIZARE SI PROGRAM PLATI SC ADNAN MARKETING SRL

 

 

S.C.  ADNAN MARKETING S.R.L.

TARGOVISTE, CALEA BUCURESTI, NR. 115, CAMERA 2

 JUD. DAMBOVITA

CUI  RO  28758138,   J15/478/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Reorganizare Judiciară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Administrator special

 

                                      GUNER ADNAN
TRIBUNALUL DAMBOVITA

DOSAR NR. 2761/120/2014

Termen: 13.11.2014

 

                            PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARA

 

Capitolul I – PEZENTAREA  SOCIETATII

 

Denumire: SC ADNAN MARKETING

Forma juridică: SRL

Capital Social:  200 lei se constituie in 20 parti sociale, o parte sociala avand valoarea de 200 lei.

Nr.de ordine la Registrul Comertului: J15/478/2011

Cod unic de inregistrare: 28758138

Atribut fiscal:  RO

Asociati:

1. Guner Adnandetine 20 parti sociale, a subscris si varsat un capital social de  200 lei (100%);

Administrator special:  Guner Adnannascut la data de 24.01.1954, in Veliisa – Turcia, CNP 7540124150012, domiciliat in Targoviste, str. C. Brancoveanu, bl. 8, ap. 29, jud. Dambovita, posesor al permisului de sedere nr. RO03258330, eliberat la data de 07.10.2013.

Sediul social: Targoviste, str. Calea Bucuresti, nr. 115, camera 2, jud. Dambovita.

Societatea a luat fiinţă în 04.07.2011, în baza Legii 31/1990.

S.C. ADNAN MARKETING S.R.L. are obiect de activitate – Comert cu ridicata nespecializat.

 

 

Capitolul II – ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE

 

          În vederea fundamentării planului de reorganizare şi redresare a societăţii s-a efectuat analiza financiara a activităţii desfăşurate în anii de gestiune 2011, 2012, 2013 şi iunie 2014, pe baza bilanţurilor contabile şi a balantelor de verificare.

Pentru perioadele analizate prezentăm situaţia capitalurilor proprii şi a profitului net, după cum urmează:

 

Anul

 

Capitaluri proprii

 

Profit   net

2011

-634

- 834

2012

8.370

9.004

2013

-7.217

-15.587

30.06.2014

-21.112

-13.895

 

Dupa cum se poate observa, in anul 2012 societatea a inregistrat profit din activitatea desfasurata iar in perioada 2013 – iunie 2014 a realizat pierdere, acesta fiind unul dintre motivele care au condus, in concordanta cu prevederile legale, la solicitarea debitorului de declansare a procedurii de insolventa impotriva sa.

Capitolul III- PATRIMONIUL SOCIETĂŢII

 

            Analiza patrimoniului in perioada 2011 – iunie 2014  – situatia patrimoniala se prezinta astfel :

Lei

 

       Denumire                     31.12.2011             31.12.2012          31.12.2013                 30.06.2014

 

Active imobilizate                            0                           0                         0                                    0

Stocuri                                          131                  18.728                43.518                          43.887

Creante                                             0                     3.712                28.155                            6.194

Disponibilitati                              210                   21.577                  3.162                           26.657

Cheltuieli in avans                            0                            0                        0                                  0

———————————————————————————————————————–

  TOTAL   ACTIV                       341                   44.017                 74.835                         76.738

———————————————————————————————————————–

Datorii                                            975                       35.647              82.052                       97.849

Capital social                                 200                            200                   200                            200

Subventii pt. investitii                        0                                0                        0                                0

Rezerve                                               0                         8.170                8.170                          8.170

Profitul sau pierderea report.              0                                0                       0                      -15.587

Profitul sau pierderea exerc.fin     -834                          9.004             -15.587                      -13.894

Repartizarea profitului                        0                        -9.004                        0                                0

———————————————————————————————————————–

TOTAL PASIV                               341                      44.017               74.835                       76.738

 

Analiza datelor are la baza informatiile din contabilitatea societatii, respectiv cele inscrise in bilanturile anuale si a balantei din data de 30.06.2014.

 

Evolutia imobilizarilor corporale

Structura si evolutia imobilizarilor corporale in perioada 2011 –  iunie 2014 se prezinta astfel :

_______________________________________________________________________Lei___

       Denumire                      31.12.2011             31.12.2012          31.12.2013                30.06.2014

 

Terenuri                                                 0                            0                          0                                0

Constructii

Instalatii tehnice,utilaje, masini             0                           0                          0                                  0

si mijloace de transport

Mobilier, birotica, echip. prot.              0                            0                         0                                  0

Avansuri si imobilizari                          0                            0                         0                                  0

corporale in curs

Imobilizari corporale                           0                            0                          0                               0 

Imobilizari financiare                          0                            0                          0                               0   

 

Societatea nu detine imobilizari corporale si financiare in patrimoniul sau.

 

Evolutia creantelor

_______________________________________________________________________Lei___

       Denumire                31.12.2011             31.12.2012          31.12.2013              30.06.2014

 

Creante comerciale                        0                      3.027                 16.611                        6.194

TVA de recuperat                          0                            0                          0                               0

TVA neexigibila                            0                            0                   3.700                               0

Alte creante                                    0                       685                          0                               0

Debitori diversi                              0                           0                    7.844                              0

TOTAL                                         0                     3.712                  28.155                       6.194           

 

Se constata ca valoarea creantelor  a  scazut de la 28.155 lei  la  31.12.2013 la 6.194 lei la 30.06.2014, ceea ce demonstreaza existenta unei activitati coerente privind recuperarea creantelor.

 

Obligatiile societatii

_______________________________________________________________________Lei___

       Denumire                                       31.12.2011         31.12.2012        31.12.2013      30.06.2014

 

Credite bancare pe termen lung                             0                        0                         0                   0

Datorii privind Leasingul                                       0                       0                          0                  0

TOTAL DATORII PE TERMEN>1an             0                        0                          0                  0

Credite bancare pe termen scurt                           0                         0                         0                    0

Datorii comerciale catre furnizori                     975                24.960               19.324            17.570

Datorii catre furnizorii de imobilizari                   0                        0                         0                     0

Datorii privind drepturile salariale                        0                 1.375                  1.164               1.690

Datorii buget                                                         0                 9.312                26.725             41.766

TVA de plata                                                        0                        0                       16                      0

Dividende de plata                                                0                         0                    0                      0

Creditori diversi                                                    0                         0           34.823             36.823

Alte datorii                                                            0                         0                   0                       0

TOTAL DATORII TERMEN <1 an             975               35.647          82.052               97.849          

———————————————————————————————————————–

TOTAL DATORII                                          975               35.647         82.052                97.849

 

Din analiza obligatiilor SC ADNAN MARKETING SRL, se observa o oscilatie a datoriilor pe termen lung.

Se constata o creste a datoriilor totale cu aprox. 8% in primul semestru al anului 2014 fata de 2013.

 

 Analiza corelatiei creante / obligatii:

 

NR. CRT.

INDICATORI

2011

2012

31.12.2013

30.06.2014

1

Cifra de afaceri

3.974

261.244

295.323

38.959

2

Creante

0

3.712

28.155

6.194

3

Obligatii

975

35.647

82.052

97.849

4

Raportul   creante/obligatii

0

0,10

0,34

0,06

 

Creantele reflecta angajamentele contractate cu anumiti parteneri ai societatii, cum sunt clientii, ale caror termene de plata au o scadenta ulterioara livrarii bunurilor si serviciilor, precum si debitorii firmei, in calitate de beneficiari ai unor imprumuturi pe care le vor rambursa ulterior impreuna cu dobanda aferenta acestora.

Din punct de vedere contabil, creantele sunt formate din clienti, furnizori-debitori, creante privind personalul si asigurarile sociale, alte creante privind statul si institutiile publice, debitori diversi etc.

Obligatiile reprezinta surse de finantare atrase pe o perioada mai mica de un an, excluzand creditele bancare. Acestea contin datoriile catre furnizori, personal, stat, actionari, avansuri de la clienti.

Creante si obligatiile reprezinta principalele elemente care influenteaza fluxurile banesti ale societatii.

Raportul dintre creante si obligatii este subunitar si are o evolutie fluctuanta, ceea ce indica o majorare a gradului de imobilizare a capitalului.

 

Analiza ratelor de rotatie:

 

NR. CRT.

RATE   DE ROTATIE

2011

2012

2013

30.06.2014

1

Cifra   de afaceri/Activ total

11,65

5,94

3,95

0,51

2

Cifra   de afaceri/Active imobilizate

0

0

0

0

3

Cifra   de afaceri/Cap. proprii

-6,27

31,21

-40,92

-1,84

 

Rotatia activului (Cifra de afaceri/Activ total) arata abilitatea cu care managerii societatii au utilizat mijloacele de care dispun; in perioada analizata se observa ca indicatorul inregistreaza valori subunitare ca urmare a scaderii cifrei de afaceri. La 30.06.2014 a atins nivelul de 0,51.

Rotatia activelor fixe (Cifra de afaceri/Active fixe): numarul de rotatii arata o scadere a acestora pe intreaga perioada analizata ca urmare a scaderii cifrei de afaceri; la 30.06.2014 nivelul atins este 0.

Rotatia capitalurilor proprii (Cifra de Afaceri/ Capitaluri proprii): indicatorul inregistreaza valori negative in periada 2013 – 30.06.2014, datorita capitalurilor proprii negative. La 30.06.2014 nivelul atins este de -1,84.

 

 Analiza solvabilitatii si lichiditatii firmei

 

Nivelul scazut al lichiditatii globale reflecta imposibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile.

Lichiditatea redusa reflecta imposibilitatea activelor concretizate in creante si trezorerie de a face fata achitarii datoriilor curente.

Rata lichiditatii imediate inregistreaza valori foarte mici, ceea ce arata ca, la aceasta data datoriile societatii nu pot fi acoperite pe seama numerarului existent in casierie, a disponibilitatilor bancare si a altor lichiditati.

 

Analiza cash flow

 

CASH-FLOW DE GESTIUNE (CFG)
Rezultatul tuturor operatiunilor de gestiune reprezinta cash-flow-ul de gestiune.

Formula de calcul:
CFD = RN + CHD + CHAMO
RN = rezultatul net
CHD = cheltuiala cu dobanda
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

 

CFG 2011 = -834 + 0 + 485 = -349 lei

CFG 2012 = 9.004 + 0 + 0 = 9.004 lei

CFG 2013 = -15.587+0+0 = -15.587 lei

CFG 30.06.2014 = -13.895 + 0+0= – 13.895 lei

CASH-FLOW OPERATIONAL (CFO)
Reprezinta capacitatea potentiala de finantare viitoare a intreprinderii, de remunerare a investitorilor de capital si a creditorilor din rezultul de exploatare obtinut. Se mai numeste si cash-flow de exploatare.
Formula de calcul:
CFO = RN + CHAMO
RN = rezultatul net
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

 

CFO 2011 = -834+485 = -349 lei

CFO 2012 = 9.004 + 0 = 9.004 lei

CFO 2013 = - 15.587 +0 = -15.587 lei

CFO 30.06.2014 = -13.895+0= -13.895 lei

 

 

 

 

Capitolul IV – SITUATIA ACTUALA A SOCIETATII

 

Cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa au fost urmatoarele :

Societatea a fost infiintata in anul 2011, avand ca activitate principala „Comert cu ridicata nespecializat”.

Din anul 2013, datorita crizei financiare si a scaderii puterii de cumparare a populatiei, societatea a inregistrat un trend descendent din punct de vedere al vanzarilor, motiv pentru care societatea a intrat treptat in pierdere.

Aceasta pierdere provine din faptul ca au crescut cheltuielile cu impozitele la bugetul de stat si cu contributiile sociale, precum si datoriile la furnizori, ajungand ca firma sa intre in incapacitate de plata, fara posibilitate de a-si achita datoriile scadente fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fata de terti.

 

TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR

 

Potrivit atributiilor prevzute la art. 20 alin.1 lit. k), administratorul judiciar a intocmit tabelul definitiv astfel cum a fost rectificat la data de 23.10.2014 cuprinzand toate creantele impotriva averii debitoarei.

Acesta s-a depus la dosarul cauzei, inregistrat si afisat la usa Tribunalului Dambovita la data de 23.10.2014.

Suma totala a creantelor este de 53.311,13 lei, din care:

- creante garantate conform art. 121, alin. (1), pct. 2 = 33.737,00 lei

- creante bugetare conform art. 123, pct. 4 = 10.537,00 lei

- creante chirografare conform art. 123, pct. 7 = 9.037,13 lei

Tabelul definitive rectificat al creantelor este prezentat in Anexa nr. 1.

 

 

Masurile de reorganizare judiciara

Premisele planului de reorganizare judiciara au ca baza continuarea activitatii societatii si achitarea tuturor categoriilor de creante.

Masa credala a SC ADNAN MARKETING SRL este formata dintr-un numar de 6 creditori, insumand  53.311,13 LEI.

Structura creditorilor este urmatoarea :

-         Creditori garantati        63.28  %

-         Creditori bugetari         19.77  %

-         Creante chirografare     16.95  %.

Prin prezentul plan de reorganizare, care se va desfasura pe o perioada de 2 ani, se urmareste satisfacerea integrala a creantelor tuturor creditorilor inscrisi la masa credala.

Prin planul propus categoria creantelor garantate vor fi achitate in proportie de 100% in perioada celor 2 ani ai reorganizarii. Accesoriile nascute dupa data deschiderii procedurii de insolventa a debitorului si cele ce vor lua nastere pe parcursul perioadei de reorganizare judiciara vor fi achitate cu prioritate conform prevederilor art. 64, alin.(6) din Legea nr. 85/2006.

Creantele bugetare vor fi achitate integral prin planul propus in cursul celor 2 ani ai reorganizarii, aceasta categorie fiind considerata nedefavorizata, avand in vedere faptul ca toate creantele bugetare nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de observatie si in cea a reorganizarii judiciare, vor fi platite cu prioritate conform documentelor din care rezulta.

Creantele chirografare vor fi achitate integral prin planul propus in cursul celor 2 ani ai reorganizarii, aceasta categorie fiind considerata nedefavorizata, avand in vedere faptul ca toate creantele chirografare nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de observatie si in cea a reorganizarii judiciare, vor fi platite cu prioritate conform documentelor din care rezulta.

 

In vederea punerii in aplicare a planului de reorganizare debitorul va pastra in intregime dreptul de administrare si conducere a activitatii societatii, prin administratorul special si sub controlul administratorul judiciar.

Planul de reorganizare va avea la baza finantarea din urmatoarele surse :

-         Venituri obtinute din activitatea de baza, respectiv comert cu ridicata nespecializat;

-         Venituri din vanzarea de tamplarie PVC;

-         Aportul de numerar din partea asociatilor pentru o mai buna desfasurare a activitatii curente.

Ca urmare a acestor prevederi cu privire la obtinerea de venituri, preconizam realizarea unui excedent in anii 2015 -2017 astfel :         

              - excedent net 2015  -    100.000 lei         

              – excedent net 2016   –   120.000 lei    

              - excedent net 2017   –   130.000 lei    

Capitolul V- PERSPECTIVA DE REDRESARE A SOCIETATII

 

În următoarea perioadă, respectiv anii 2015 – 2017  societatea îşi va desfăşura activitatea conform planului de reorganizare, având ca bază activitatea aducatoare de venituri si anume:  Comert cu ridicata nespecializat.

In vederea realizarii planului de reorganizarea, societatea debitoare are ca obiectiv incheierea de noi contracte cu noi parteneri privind vanzarea tamplariei PVC precum si mentinerea clientilor actuali.

 

 

 

 

 

Conform bugetului de venituri şi cheltuieli, societatea îşi propune :       

 A. Pentru anul    2015

S-au proiectat venituri totale de  300.000  lei   din care ponderea importantă o au veniturile din comert cu ridicata nespcealizat.

Cheltuielile totale sunt în valoare de 200.000  lei .

Rezulta pentru primul an un excedent net de 100.000 lei din care societatea îşi propune  inceperea platilor catre creditori conform programului de plati.

 

B. Pentru anul 2016

Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de 350.000 lei, pe aceleasi structuri mentionate anterior.

Cheltuielile totale se vor cifra la suma de  230.000 lei. Rezultă un excedent net in suma de  120.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2016 .

 

C. Pentru anul 2017

Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de 370.00 lei, pe aceleasi structuri mentionate anterior.

Cheltuielile totale se vor cifra la suma de  240.000 lei. Rezultă un excedent net in suma de  130.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2017 .

Programul plăţilor către creditori pe durata reorganizării este prevăzut în anexa la plan.

Societatea îşi propune să reducă costurile prin eliminarea cheltuielilor neproductive şi a pierderilor, prin creşterea productivităţii muncii, tehnologizare, reducerea normelor specifice, creşterea stimulentelor în vederea obţinerii de discount-uri, aceste masuri urmand a fi prezentate creditorilor pe masura implementarii lor.

Societatea urmează să-şi păstreze conducerea actuală şi dreptul de dispoziţie asupra bunurilor, dar sub supravegherea strictă a administratorului judiciar. De asemenea, societatea şi organele sale de conducere sunt răspunzătoare pentru respectarea şi îndeplinirea întocmai a măsurilor propuse în planul de reorganizare.

 

Capitolul VI – MASURI PROPUSE PENTRU REALIZAREA PLANULUI

DE REORGANIZARE

 

Pentru realizarea planului de reorganizare se prevăd o serie de măsuri atât de natură managerială cât şi tehnică.

Administratorul special îşi va păstra în întregime controlul activităţii comerciale a SC  ADNAN MARKETING SRL sub supravegherea  permanentă a administratorului judiciar desemnat în dosarul de insolvenţă.

Următoarele acte vor putea fi îndeplinite numai după obţinerea aprobării administratorului judiciar, în urma înaintării unei note de fundamentare pentru demonstrarea utilităţii acestora în contextul planului de reorganizare:

- vânzarea-cumpărarea de active imobilizate (mijloace fixe);

- încheierea de contracte de leasing;

- angajarea de credite de trezorerie pe termen scurt  – creşterea cheltuielilor de personal într-un cuantum mai mare de 10% faţă de cheltuielile necesare în primul an de reorganizare.

Aceste limite de competenţă sunt menite să protejeze interesele creditorilor societăţii pe perioada derulării planului de reorganizare.

 

I. MĂSURI DE NATURĂ MANAGERIALĂ

 

- flexibilitatea fluxului informaţional-decizional în paralel cu implementarea unui sistem de lucru care sa implice responsabilitatea directă;

- menţinerea numărului de salariaţi necesar în procesul de reorganizare;

- implementarea unei structuri interne de control financiar preventiv cu atribuţii în  urmărirea utilităţii şi eficacităţii cheltuielilor;

- diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestionare mult mai atent controlată a acestora;

II. MĂSURI DE NATURĂ COMERCIALĂ ŞI  FINANACIAR-CONTABILĂ

 

- analiza lunară şi identificarea soluţiilor de reducere consistentă a costurilor;

- diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestiune controlată a acestora;

- urmărirea permanentă a evoluţiei economice şi a schimbărilor din mediul economic pentru a anticipa nevoile clienţilor şi pentru a adapta serviciile furnizate acestor necesităţi;

- mărirea cotei de piaţă şi a volumului de afaceri încheiate;

III. MĂSURI DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ

 

-         inventarierea patrimoniului societăţii la sfârşit de an în timp util şi de către personal competent;

-         corelarea numărului de personal cu necesităţile reale în procesul de funcţionare a societăţii;

-         urmărirea corectitudinii înregistrărilor şi încadrării în termenele legale a rapoartelor şi evidenţelor financiar-contabile;

-         reducerea consumului nejustificat de energie electrică, apă şi căldură;

-         gestionarea tuturor bunurilor materiale şi asigurarea integrităţii acestora;

-         creşterea responsabilităţii prin conştientizarea fiecărui angajat asupra situaţiei existente şi a soluţiilor de redresare a societăţii.

 

 

 

REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR

 

In concordanta cu prevederile O.G. nr. 86/2006 si a Legii nr. 85/2006, pe perioada implementarii planului de reorganizare, onorariul administratorului judiciar va fi compus din onorariu lunar in suma de 700 lei + TVA, nu se plateste onorariu de succes.

Onorariul administratorului judiciar va fi achitat cu prioritate, pe masura ce debitorul dispune de fonduri disponibile, fiind inclus in categoria cheltuielilor procedurale.

 

Prezentul plan de reorganizare cuprinde  doua anexe:

- Anexa nr. 1 – Tabelul definitiv rectificat al creantelor;

- Anexa nr. 2 – Programul de plati catre creditori.

 

 

Targoviste, 04.11.2014                    

ADMINISTRATOR  SPECIAL,

     

DOSAR   NR. 2761/120/2014
          PROGRAMUL DE PLATI CATRE CREDITORI
                 SC ADNAN MARKETING SRL
AN 2015
Nr. Crt. Denumire   creditor Creanta acceptata Distribuiri   15.02.2015 Distribuiri   15.03.2015 Distribuiri   15.04.2015 Distribuiri   15.05.2015 Distribuiri   15.06.2015 Distribuiri   15.07.2015 Distribuiri   15.08.2015 Distribuiri   15.09.2015 Distribuiri   15.10.2015 Distribuiri   15.11.2015 Distribuiri   15.12.2015
1 A.J.F.P.   Dâmbovița 33.737,00 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406
Total   – creanțe garantate, art.121, alin.(1), pct.2 33.737,00 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406
2 A.J.F.P.   Dâmbovița 10.537,00 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439
Total   creanțe bugetare, art.123,pct.4 10.537,00 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439
3 S.C.   Transilvania General Import Export S.R.L. 1.875,84 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
4 S.C.   Gdf Suez Energy România S.A. 3.310,68 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
5 S.C.   Compania de Apă Târgovişte Dâmbovița S.A. 338,61 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
6 S.C.   Manoil Trans S.R.L. 3.512,00 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
Total   creanțe chirografare, art.123, pct.7 9.037,13 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376
T otal 53.311,13 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221

      

DATA: INTOCMIT:
04.11.2014 ADMINISTRATOR SPECIAL
DOSAR   NR. 2761/120/2014
          PROGRAMUL DE PLATI CATRE CREDITORI
            SC ADNAN MARKETING SRL
15.01.2016 – 15.01.2017
Nr. Crt. Denumire   creditor Creanta acceptata Distribuiri   15.01.2016 Distribuiri   15.02.2016 Distribuiri   15.03.2016 Distribuiri   15.04.2016 Distribuiri   15.05.2016 Distribuiri   15.06.2016 Distribuiri   15.07.2016 Distribuiri   15.08.2016 Distribuiri   15.09.2016 Distribuiri   15.10.2016 Distribuiri   15.11.2016 Distribuiri   15.12.2016 Distribuiri   15.01.2017 % distribuit
1 A.J.F.P.   Dâmbovița 33.737,00 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.399 100
Total   – creanțe garantate, art.121, alin.(1), pct.2 33.737,00 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.399 100
2 A.J.F.P.   Dâmbovița 10.537,00 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 440 100
Total   creanțe bugetare, art.123,pct.4 10.537,00 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 440 100
3 S.C.   Transilvania General Import Export S.R.L. 1.875,84 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 81,84 100
4 S.C.   Gdf Suez Energy România S.A. 3.310,68 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 136,68 100
5 S.C.   Compania de Apă Târgovişte Dâmbovița S.A. 338,61 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16,61 100
6 S.C.   Manoil Trans S.R.L. 3.512,00 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 154 100
Total   creanțe chirografare, art.123, pct.7 9.037,13 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 389,13 100
T otal 53.311,13 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2.228,13 100
DATA: INTOCMIT:
04.11.2014 ADMINISTRATOR SPECIAL
GUNER ADNAN
GUNER ADNAN

PLAN DE REORGANIZARE SI PROGRAM PLATI SC FICUS SRL

 S.C.  FICUS S.R.L.

STR. REPUBLICII, BLOC SARMIS, SC. A1, ET. 2, AP. 21, PUCIOASA,

 JUD. DAMBOVITA

CUI  RO  2468173,   J15/2049/1992

 Plan de Reorganizare Judiciară

                                                 Administrator special IONITA RODICA

TRIBUNALUL DAMBOVITA
DOSAR NR. 1194/120/2014
Termen: 02.10.2014

SC FICUS SRL
PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARA

Capitolul I – PEZENTAREA     SOCIETATII

Denumire: SC FICUS

Forma juridică: SRL

Capital Social:  20.000 LEI se constituie in 10 parti sociale, o parte sociala avand valoarea de 2.000 lei.

Nr.de ordine la Registrul Comertului: J15/2049/1992

Cod unic de inregistrare: 2468173

Atribut fiscal:  RO

Asociati:

1. Ionita Gheorghedetine  1.000 parti sociale, a subscris si varsat un capital social de  10.000 lei (50%);

2. Ilie Ninel Neculae – detine  1.000  parti sociale , a subscris si varsat un capital social de 10.000 lei (50%);

Administrator special: 1- Ionita Rodicanascuta la data de 18.06.1968, in judetul Dambovita, Pucioasa, domiciliata in Str. Fintinilor, bl. 3A, et. 3, ap. 15, Pucioasa, judet Dambovita, legitimata cu CI, seria DD, nr. 598078, eliberata de SPCLEP Pucioasa, la data de 09.06.2012, avand CNP 2680618150016.

Salariati:  Societatea are un numar de 16 de angajaţi cu contract individual de muncă incheiat;

Sediul social: Pucioasa, str. Republicii, Bloc SARMIS, Scara A1, Etaj 2, ap. 21, jud. Dambovita.

Societatea a luat fiinţă în 13.11.1992, în baza Legii 31/1990.

S.C. FICUS S.R.L. are obiect de activitate – Intretinerea si repararea autovehiculelor.

Capitolul II – ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE

 

         În vederea fundamentării planului de reorganizare şi redresare a societăţii s-a efectuat analiza financiara a activităţii desfăşurate în anii de gestiune 2011, 2012, 2013 şi iunie 2014, pe baza bilanţurilor contabile şi a balantelor de verificare.

Pentru perioadele analizate prezentăm situaţia capitalurilor proprii şi a profitului net, după cum urmează:

 

Anul

 

Capitaluri proprii

 

Profit net

2011

202.416

5.941

2012

220.038

679

2013

-150.182

-288.183

30.06.2014

-255.879

-105.697

 

Dupa cum se poate observa, in anii 2011 si 2012 societatea a inregistrat profit din activitatea desfasurata iar in perioada 2013 – iunie 2014 a realizat pierdere, acesta fiind unul dintre motivele care au condus, in concordanta cu prevederile legale, la solicitarea debitorului de declansare a procedurii de insolventa impotriva sa.

 

 

 

 

 

 

Capitolul III- PATRIMONIUL SOCIETĂŢII

 

            Analiza patrimoniului in perioada 2011 – iunie 2014  – situatia patrimoniala se prezinta astfel :

 

Lei

 

       Denumire                     31.12.2011             31.12.2012          31.12.2013                 30.06.2014

 

Active imobilizate                922.553                  968.262              818.441                      796.842

Stocuri                                  609.611                 555.310            295.245                       270.619

Creante                                  315.178                 167.493              103.711                       124.983

Disponibilitati                       138.151                   67.243                22.317                         40.428

Cheltuieli in avans                            0                   96.876                        0                                  0

———————————————————————————————————————–

  TOTAL   ACTIV              1.985.493                  1.855.184           1.239.714               1.232.872         

———————————————————————————————————————–

Datorii                                   1.783.077                 1.635.146          1.389.896                 1.488.751

Capital social                             20.000                       20.000              20.000                       20.000

Subventii pt. investitii                        0                                0                        0                                0

Rezerve                                      74.053                       90.997               33.543                      33.543

Profitul sau pierderea report.   102.422                     108.362              84.458                    -203.725

Profitul sau pierderea exerc.fin    5.941                            679           -288.183                    -105.697

Repartizarea profitului                        0                                0                        0                                0

———————————————————————————————————————–

TOTAL PASIV                     1.985.493                     1.855.184       1.239.714                 1.232.872

 

Analiza datelor are la baza informatiile din contabilitatea societatii, respectiv cele inscrise in bilanturile anuale si semestriale (iunie 2014).

 

 

Evolutia imobilizarilor corporale

Structura si evolutia imobilizarilor corporale in perioada 2011 –  iunie 2014 se prezinta astfel :

 

_______________________________________________________________________Lei___

       Denumire                      31.12.2011             31.12.2012          31.12.2013                30.06.2014

 

Terenuri                                       11.253                    11.253                11.253                       11.253

Constructii                                 556.205                 573.148               693.612                     693.612

Instalatii tehnice,utilaje, masini   265.078               260.637               260.637                    236.184

si mijloace de transport

Mobilier, birotica, echip. prot.      32.591                 36.550                 36.550                      36.550

Avansuri si imobilizari                258.038               253.754                           0                               0

corporale in curs

Imobilizari corporale             1.123.165             1.135.342            1.002.052                   977.599      

Imobilizari financiare                          0                            0                          0                               0   

 

Valoarea activelor se mentine la acelasi nivel, deoarece societatea nu a facut niciun fel de investitii, fiind mentinute in aceeasi stare constructiile, instalatiile tehnice si masinile societatii.

 

Evolutia creantelor

_______________________________________________________________________Lei___

       Denumire                31.12.2011             31.12.2012          31.12.2013              30.06.2014

 

Creante comerciale            314.938                 167.278                 103.708                   112.320

TVA de recuperat                         0                           0                            0                               0

TVA neexigibila                            0                           0                            0                       8.337

Alte creante                               240                        215                           3                       4.326

Debitori diversi                             0                            0                            0                              0

TOTAL                             315.178                  167.493                 103.711                   124.983

 

Se constata ca valoarea creantelor  a  scazut de la  315.178 lei  la  31.12.2011 la 124.983 lei la 30.06.2014, ceea ce demonstreaza existenta unei activitati coerente privind recuperarea creantelor.

 

Obligatiile societatii

_______________________________________________________________________Lei___

       Denumire                                       31.12.2011         31.12.2012        31.12.2013      30.06.2014

 

Credite bancare pe termen lung                   14.032                        0                         0                   0

Datorii privind Leasingul                             26.264               44.354                 23.227           3.288

TOTAL DATORII PE TERMEN>1an   40.296                44.354                 23.227          3.288

Credite bancare pe termen scurt                911.304            1.000.366              965.171        957.721

Datorii comerciale catre furnizori              656.419              518.633              266.994        305.115

Datorii catre furnizorii de imobilizari                   0                        0                        0                     0

Datorii privind drepturile salariale               17.935               16.196                   8.901           11.505

Datorii buget                                                19.795                10.652                 54.474           88.831

TVA de plata                                               39.825                44.945                 70.726           71.563

Dividende de plata                                                0                         0                          0                    0

Creditori diversi                                           97.506                         0                      403           50.729

Alte datorii                                                            0                         0                         0                     0

TOTAL DATORII TERMEN <1 an   1.742.781           1.590.792           1.366.669       1.485.463

———————————————————————————————————————–

TOTAL DATORII                                1.783.077           1.635.146           1.389.896       1.488.751                             

 

Din analiza obligatiilor SC  Ficus  SRL, se observa o oscilatie atat a datoriilor pe termen scurt, cat si a celor pe termen lung.

Se constata o creste a datoriilor totale cu aprox. 10% in primul semestru al anului 2014 fata de 2013.

 

 

 

 

 Analiza corelatiei creante / obligatii:

 

NR. CRT.

INDICATORI

2011

2012

31.12.2013

30.06.2014

1

Cifra de afaceri

1.813.074

1.489.212

757.505

199.765

2

Creante

315.178

167.493

103.711

124.619

3

Obligatii

1.783.077

1.635.146

1.389.896

1.488.751

4

Raportul creante/obligatii

0,18

0,10

0,07

0,08

 

Creantele reflecta angajamentele contractate cu anumiti parteneri ai societatii, cum sunt clientii, ale caror termene de plata au o scadenta ulterioara livrarii bunurilor si serviciilor, precum si debitorii firmei, in calitate de beneficiari ai unor imprumuturi pe care le vor rambursa ulterior impreuna cu dobanda aferenta acestora.

Din punct de vedere contabil, creantele sunt formate din clienti, furnizori-debitori, creante privind personalul si asigurarile sociale, alte creante privind statul si institutiile publice, debitori diversi etc.

Obligatiile reprezinta surse de finantare atrase pe o perioada mai mica de un an, excluzand creditele bancare. Acestea contin datoriile catre furnizori, personal, stat, actionari, avansuri de la clienti.

Creante si obligatiile reprezinta principalele elemente care influenteaza fluxurile banesti ale societatii.

In perioada analizata, creantele au avut o usoara scadere pe fondul reducerii obligatiilor.

Raportul dintre creante si obligatii este subunitar si are o evolutie fluctuanta, ceea ce indica o majorare a gradului de imobilizare a capitalului.

 

Analiza ratelor de rotatie:

 

NR. CRT.

RATE DE ROTATIE

2011

2012

2013

30.06.2014

1

Cifra de afaceri/Activ total

0,91

0,80

0,61

0,16

2

Cifra de afaceri/Active imobilizate

1,96

1,54

0,92

0,25

3

Cifra de afaceri/Cap. proprii

8,95

6,77

-5,04

-0,78

 

Rotatia activului (Cifra de afaceri/Activ total) arata abilitatea cu care managerii societatii au utilizat mijloacele de care dispun; in perioada analizata se observa ca indicatorul inregistreaza valori subunitare ca urmare a scaderii cifrei de afaceri. La 30.06.2014 a atins nivelul de 0,16.

Rotatia activelor fixe (Cifra de afaceri/Active fixe): numarul de rotatii arata o scadere a acestora pe intreaga perioada analizata ca urmare a scaderii cifrei de afaceri precum si a scaderii activelor fixe; la 30.06.2014 nivelul atins este 0,25.

Rotatia capitalurilor proprii (Cifra de Afaceri/ Capitaluri proprii): indicatorul inregistreaza valori pozitive in periada 2011 – 2012, datorita capitalurilor proprii pozitive. La 30.06.2014 nivelul atins este de -0,78.

 

 Analiza solvabilitatii si lichiditatii firmei

 

Nivelul scazut al lichiditatii globale reflecta imposibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile.

Lichiditatea redusa reflecta imposibilitatea activelor concretizate in creante si trezorerie de a face fata achitarii datoriilor curente.

Rata lichiditatii imediate inregistreaza valori foarte mici, ceea ce arata ca, la aceasta data datoriile societatii nu pot fi acoperite pe seama numerarului existent in casierie, a disponibilitatilor bancare si a altor lichiditati.

 

Analiza cash flow

 

CASH-FLOW DE GESTIUNE (CFG)
Rezultatul tuturor operatiunilor de gestiune reprezinta cash-flow-ul de gestiune.

Formula de calcul:
CFD = RN + CHD + CHAMO
RN = rezultatul net
CHD = cheltuiala cu dobanda
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

 

CFG 2011 = 5.941 +96.660 + 43.824= 146.425 lei

CFG 2012 = 679 + 0 + 22.654 = 23.333 lei

CFG 2013 = - 288.183 + 87.176 + 16.531 = – 184.476 lei

CFG 30.06.2014 = -105.697 +18.680 +4.076 =-82.941 lei
CASH-FLOW OPERATIONAL (CFO)
Reprezinta capacitatea potentiala de finantare viitoare a intreprinderii, de remunerare a investitorilor de capital si a creditorilor din rezultul de exploatare obtinut. Se mai numeste si cash-flow de exploatare.
Formula de calcul:
CFO = RN + CHAMO
RN = rezultatul net
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

 

CFO 2011 = 5.941 + 43.824 = 49.765 lei

CFO 2012 = 679 + 22.654 = 23.333 lei

CFO 2013 = -288.183+16.531= -271.652 lei

CFO 30.06.2014 = -105.697 + 4076 = -101.621 lei

 

 

Capitolul IV – SITUATIA ACTUALA A SOCIETATII

 

Cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa au fost urmatoarele :

Societatea a fost infiintata in anul 1992, avand ca activitate principala intretinerea si repararea autovehiculelor.

Din anul 2013, datorita crizei financiare si a scaderii puterii de cumparare a populatiei, societatea a inregistrat un trend descendent din punct de vedere al vanzarilor, motiv pentru care societatea a intrat treptat in pierdere.

Aceasta pierdere provine din faptul ca au crescut cheltuielile cu dobanzile bancare, cu contributiile sociale si cele cu amortizarea, ajungand ca firma sa intre in incapacitate de plata, fara posibilitate de a-si achita datoriile scadente fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fata de terti.

 

TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR

 

Potrivit atributiilor prevzute la art. 20 alin.1 lit. k), administratorul judiciar a intocmit tabelul definitiv cuprinzand toate creantele impotriva averii debitoarei.

Acesta s-a depus la dosarul cauzei, inregistrat si afisat la usa Tribunalului Dambovita la data de 02.09.2014.

Suma totala a creantelor este de 1.583.666,61 lei, din care:

- creante garantate conform art. 121, alin. (1), pct. 2 = 999.625,60 lei

- creante salariale conform art. 123, pct. 2 = 3.184,00 lei

- creante bugetare conform art. 123, pct. 4 = 11.341,64 lei

- creante chirografare conform art. 123, pct. 7 = 569.515,37 lei

Tabelul definitiv al creantelor este prezentat in Anexa nr. 1.

 

Masurile de reorganizare judiciara

Premisele planului de reorganizare judiciara au ca baza continuarea activitatii societatii si achitarea intr-o masura cat mai mare a tuturor categoriilor de creante.

Masa credala a SC FICUS  SRL este formata dintr-un numar de 23 creditori, insumand  1.583.666,61 lei –din care 1.471.160,99 lei creante certe, lichide si exigibile si 112.505,62 lei – creante sub conditie suspensiva.

Structura creditorilor este urmatoarea :

-         Creditori garantati      67.95  %

-         Creditori salariali          0.22 %

-         Creditori bugetari         0.77  %

-         Creante chirografare   31.06  %.

Categoriile de creante care sunt defavorizate prin plan sunt urmatoarele:

-         creantele garantate ale creditorilor bancari prevazute la art. 121 din Legea nr. 85/2006 care, ale caror valori la data deschiderii procedurii de insolventa vor fi achitate integral prin planul propus, iar accesoriile (dobanzi si penalitati) nascute in perioada de observatie si ulterior pe parcursul derularii reorganizarii vor fi platite la nivelor celor negociate initial in contractele incheiate cu societatile bancare si in actele aditionale ale acestora; nu va fi aplicata dobanda penalizatoare prevazuta ca urmare a declararii scadentei integrale a creditelor pentru neplata acestora. Creantele restante de aceasta natura, nascute dupa data deschiderii procedurii de insolventa, vor fi achitate in conformitate cu prevederile art. 64, alin.(6) din Legea nr. 85/2006, intr-un termen de 1 an de la confirmarea planului de reorganizare de catre judecatorul sindic.

-         creantele de natura salariala prevazute la art. 123, pct.2 din Legea nr. 85/2006 care nu vor primi nici o suma ca urmare a reorganizarii activitatii debitorului.

-         creantele chirografare prevazute la art. 123, pct.7 din Legea nr. 85/2006 care , de asemenea nu vor primi nici o suma ca urmare a reorganizarii activitatii debitorului.

Prin prezentul plan de reorganizare, care se va desfasura pe o perioada de 3 ani, se urmareste satisfacerea integrala a creantelor creditorilor garantati si a creditorilor bugetari ai societatii, in conditiile in care creditorii chirografari si salariatii nu vor incasa nici o suma in contul creantelor inscrise la masa credala.

Prin planul propus categoria creantelor garantate vor fi achitate in proportie de 100% in perioada celor 3 ani ai reorganizarii. Accesoriile nascute dupa data deschiderii procedurii de insolventa a debitorului si cele ce vor lua nastere pe parcursul perioadei de reorganizare judiciara vor fi achitate cu prioritate conform prevederilor art. 64, alin.(6) din Legea nr. 85/2006.

Creantele bugetare vor fi achitate integral prin planul propus in cursul celor 3 ani ai reorganizarii, aceasta categorie fiind considerata nedefavorizata, avand in vedere faptul ca toate creantele bugetare nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de observatie si in cea a reorganizarii judiciare, vor fi platite cu prioritate conform documentelor din care rezulta.

In cadrul reorganizarii societatii propuse conform prezentului plan, categoria creantelor chirografare care constituie o categorie defavorizata in sensul art. 3, pct.21 din lege, va fi supusa unui tratament corect si echitabil prin plan in sensul in care se va face dovada ca nici in procedura de faliment acesta categorie de creante nu ar fi primit nici o suma ca urmare a lichidarii activului patrimonial al debitorului.

Mentionam faptul ca asupra tuturor bunurilor mobile si imobile existente in patrimoniul debitorului la data deschiderii procedurii de insolventa, sunt instituite masuri asiguratorii in favoarea creditorilor bancari (garantati) si a celor bugetari, eventualele sume obtinute din valorificarea acestor bunuri in cadrul procedurii de faliment urmand a fi distribuite exculsiv acestor creditori, astfel incat nu vor fi disponibilitati pentru achitarea celorlalte creante (chirografare si salariati). Acest aspect poate fi probat cu un raport de evaluare a tuturor activelor societatii.

In vederea punerii in aplicare a planului de reorganizare debitorul va pastra in intregime dreptul de administrare si conducere a activitatii societatii, prin administratorul special si sub controlul administratorul judiciar.

Planul de reorganizare va avea la baza finantarea din urmatoarele surse :

-         Venituri obtinute din activitatea de baza, respectiv intretinerea si repararea autovehiculelor;

-         Valorificarea unor bunuri din averea societatii care nu prezinta o importanta determinanta pentru activitatea societatii;

-         Incasarea creantelor societatii, acestea fiind in cuantum de 124.983 lei la data de 30.06.2014. In urma analizei fiecarui client, se preconizeaza o incasare de cel putin 95% a creantelor.

-         Aportul de numerar din partea asociatilor pentru o mai buna desfasurare a activitatii curente;

Ca urmare a acestor prevederi cu privire la obtinerea de venituri, preconizam realizarea unui excedent in anii 2014 -2017 astfel :         

              - excedent net 2014  -    50.000 lei         

              – excedent net 2015   – 150.000 lei    

              - excedent net 2016   – 500.000 lei     

             – excedent net 2017   – 550.000 lei     

 

 

Capitolul V- PERSPECTIVA DE REDRESARE A SOCIETATII

 

În următoarea perioadă, respectiv anii 2014 – 2017  societatea îşi va desfăşura activitatea conform planului de reorganizare, având ca bază activitatea aducatoare de venituri si anume:  Intretinerea si repararea autovehiculelor.

In vederea realizarii planului de reorganizarea, societatea debitoare are ca obiectiv incheierea de noi contracte cu noi parteneri si mentinerea contractelor existente, incheiate cu clienti – privind intretinerea si repararea autovehiculelor.

În baza datelor prezentate, s-a întocmit bugetul de venituri şi cheltuieli pentru perioada 2014 – 2017, care este anexat prezentului plan de reorganizare.

 

 

 

 

 

Conform bugetului de venituri şi cheltuieli, societatea îşi propune :   

 A. Pentru anul    2014

S-au proiectat venituri totale de  800.000  lei   din care ponderea importantă o au veniturile din prestari servicii privind intretinerea si repararea autovehiculelor.

Cheltuielile totale sunt în valoare de 750.000  lei . Cheltuielile incluse in planul de reorganizare sunt enumerate in bugetul de venituri si cheltuieli pe capitole distincte.

Rezulta pentru primul an un excedent net de 50.000 lei din care societatea îşi propune  inceperea platilor catre creditori conform programului de plati.

 

 

B. Pentru anul 2015

Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de 1.000.000 lei, pe aceleasi structuri mentionate anterior.

Cheltuielile totale se vor cifra la suma de  850.000 lei. Rezultă un excedent net in suma de  150.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2015 .

 

C. Pentru anul 2016

Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de 1.500.000 lei, pe aceleasi structuri mentionate anterior.

Cheltuielile totale se vor cifra la suma de  1.000.000 lei. Rezultă un excedent net in suma de  500.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2016 .

D. Pentru anul 2017

Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de  1.750.000  lei.

Cheltuielile totale se vor cifra la suma de 1.200.000 lei. Rezultă un excedent net in suma de 550.000  lei, care va permite finalizarea paltilor stabilite prin planul de reorganizare.

Programul plăţilor către creditori pe durata reorganizării este prevăzut în anexa la plan.

Societatea îşi propune să reducă costurile prin eliminarea cheltuielilor neproductive şi a pierderilor, prin creşterea productivităţii muncii, tehnologizare, reducerea normelor specifice, creşterea stimulentelor în vederea obţinerii de discount-uri, aceste masuri urmand a fi prezentate creditorilor pe masura implementarii lor.

Societatea urmează să-şi păstreze conducerea actuală şi dreptul de dispoziţie asupra bunurilor, dar sub supravegherea strictă a administratorului judiciar. De asemenea, societatea şi organele sale de conducere sunt răspunzătoare pentru respectarea şi îndeplinirea întocmai a măsurilor propuse în planul de reorganizare.

 

Capitolul VI – MASURI PROPUSE PENTRU REALIZAREA PLANULUI

DE REORGANIZARE

 

Pentru realizarea planului de reorganizare se prevăd o serie de măsuri atât de natură managerială cât şi tehnică.

Administratorul special îşi va păstra în întregime controlul activităţii comerciale a SC  FICUS  SRL sub supravegherea  permanentă a administratorului judiciar desemnat în dosarul de insolvenţă.

Următoarele acte vor putea fi îndeplinite numai după obţinerea aprobării administratorului judiciar, în urma înaintării unei note de fundamentare pentru demonstrarea utilităţii acestora în contextul planului de reorganizare:

- vânzarea-cumpărarea de active imobilizate (mijloace fixe);

- încheierea de contracte de leasing;

- angajarea de credite de trezorerie pe termen scurt      – creşterea cheltuielilor de personal într-un cuantum mai mare de 10% faţă de cheltuielile necesare în primul an de reorganizare.

Aceste limite de competenţă sunt menite să protejeze interesele creditorilor societăţii pe perioada derulării planului de reorganizare.

 

 

I. MĂSURI DE NATURĂ MANAGERIALĂ

 

- flexibilitatea fluxului informaţional-decizional în paralel cu implementarea unui sistem de lucru care sa implice responsabilitatea directă;

- menţinerea numărului de salariaţi necesar în procesul de reorganizare;

- implementarea unei structuri interne de control financiar preventiv cu atribuţii în  urmărirea utilităţii şi eficacităţii cheltuielilor;

- diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestionare mult mai atent controlată a acestora;

II. MĂSURI DE NATURĂ COMERCIALĂ ŞI  FINANACIAR-CONTABILĂ

 

- analiza lunară şi identificarea soluţiilor de reducere consistentă a costurilor;

- diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestiune controlată a acestora;

- urmărirea permanentă a evoluţiei economice şi a schimbărilor din mediul economic pentru a anticipa nevoile clienţilor şi pentru a adapta serviciile furnizate acestor necesităţi;

- mărirea cotei de piaţă şi a volumului de afaceri încheiate;

III. MĂSURI DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ

 

-         inventarierea patrimoniului societăţii la sfârşit de an în timp util şi de către personal competent;

-         corelarea numărului de personal cu necesităţile reale în procesul de funcţionare a societăţii;

-         urmărirea corectitudinii înregistrărilor şi încadrării în termenele legale a rapoartelor şi evidenţelor financiar-contabile;

-         reducerea consumului nejustificat de energie electrică, apă şi căldură;

-         gestionarea tuturor bunurilor materiale şi asigurarea integrităţii acestora;

-         creşterea responsabilităţii prin conştientizarea fiecărui angajat asupra situaţiei existente şi a soluţiilor de redresare a societăţii.

 

REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR

 

In concordanta cu prevederile O.G. nr. 86/2006 si a Legii nr. 85/2006, pe perioada implementarii planului de reorganizare, onorariul administratorului judiciar va fi compus din:

a)     onorariu lunar – in suma de 1.500 lei + TVA;

b)    onorariu de succes: 4% + TVA din sumele incasate ca urmare a valorificarii bunurilor sau 1% + TVA in cazul in care bunurile valorificate se vor face de catre cumparatori identificati in prealabil de catre creditori.

Onorariul administratorului judiciar va fi achitat cu prioritate, pe masura ce debitroul dispune de fonduri disponibile, fiind inclus in categoria cheltuielilor procedurale.

 

Prezentul plan de reorganizare cuprinde  doua anexe:

- Anexa nr. 1 – Tabelul definitiv al creantelor;

- Anexa nr. 2 – Programul de plati catre creditori.

 

 

Targoviste, 30.09.2014                   

ADMINISTRATOR  SPECIAL,

     

        PROGRAMUL DE PLATI CATRE CREDITORI
            SC FICUS SRL
Nr. Crt. Denumire   creditor Creanta acceptata Distribuiri   10.12.2014 Distribuiri   10.03.2015 Distribuiri   10.06.2015 Distribuiri   10.09.2015 Distribuiri   10.12.2015 Distribuiri   10.03.2016 Distribuiri   10.06.2016 Distribuiri   10.09.2016 Distribuiri   10.12.2016 Distribuiri   10.03.2017 Distribuiri   10.06.2017 Distribuiri   10.09.2017 % distribuit
1 Bancpost SA 816.370,60 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 118.062 118.062 118.062 118.062 118.062 118.060,60 100
2 DGRFP   Ploieşti                 AJFP Dâmbovița 183.255,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 24.543 24.543 24.543 24.543 24.543 24540 100
Total   – creanțe garantate, art.121, alin.(1), pct.2 999.625,60 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 142.605 142.605 142.605 142.605 142.605 142.600,60 100
3 Salariați 3.184,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total   creanțe salariale, art. 123, pct. 2 3.184,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 U.A.T.   Moțăieni 10.718,64 500 500 500 500 500 500 1.286 1.286 1.286 1.286 1.286 1288,64 100
5 U.A.T.   Pucioasa 623 104 0 104 0 104 0 104 0 104 0 103 0 100
Total   – creanțe bugetare, art.123, pct.4 11.341,64 604 500 604 500 604 500 1.390 1.286 1.390 1.286 1.389 1.288,64 100
6 SC   Ara Grup SRL 13.997,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SC   Ami – Prod SRL 1.302,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SC   AD Auto Total SRL 9.540,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SC   Augsburg Internațional Impex SRL 24.427,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Banca   Comercială Română SA 63.870,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SC   BCR Leasing IFN SA 9.688,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 CEC   Bank SA 104.884,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SC   Conex Distribution SA 7.341,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Compania   Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat şi   Recipientelor sub Presiune 2.343,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SC   Electrica Furnizare SA  AFEE Târgovişte 1.861,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Fondul   Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 60.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 GDF   Suez Energy România SA 81,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 SC   Premium Lubricants SA 14.410,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Porsche   Leasing România IFN SA 44.750,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Sprint   Car Distribution SRL 13.371,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Trost   Auto Service Technik SRL 153.777,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SC   Tempera Eurotel SRL 42.647,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SC   Wurth România S.R.L. 1.219,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total   creanțe chirografare, art.123,pct.7 569.515,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total ########## 24604 24500 24604 24500 24604 24500 143995 143891 143995 143891 143994 143889,24 63
DATA: INTOCMIT:
30.09.2014 ADMINISTRATOR SPECIAL
IONITA RODICA

                                                             IONITA RODICA

 

SC LEG ROM SRL PLAN DE REORGANIZARE

Cabinet individual de insolventa TARGOVISTE,
“PANTELIN MARIAN” Str. Zaharia Boerescu
C.I.F. 19447671 Bl. P1, sc.A, et.4, ap.19
Tel/Fax. 0245-220318 0740-208294
Email: marianpantelin@yahoo.com
Nr. inreg. / ______________________________________________________
TRIBUNALUL DAMBOVITA
DOSAR NR. 1103/120/2013
Termen: 01.07.2013

Subscrisa S.C. LEG ROM S.R.L. cu sediul social in comuna Baleni, sat Baleni Sarbi, judetul Dambovita, prin administrator special Gheciu Florin, propunem urmatorul:

PLAN DE REORGANIZARE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALA

1.1 PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

Pe fondul amplificarii efectelor crizei economice, debitoare S.C. LEG ROM S.R.L. s-a confruntat cu lipsa acuta a lichiditatilor, ajungand sa nu mai faca fata platilor scadente catre creditorii sai.
Debitoarea SC LEG ROM RL a introdus o cerere la Tribunalul Dambovita, prin care a solicitat deschiderea procedurii insolventei. Prin incheierea de sedinta din data de 04.02.2013 a Tribunalului Dambovita, judecatorul sindic admite cererea, deschide procedura generala de insolventa impotriva debitorului si numeste administrator judiciar Cabinetul Individual de Insolventa “Pantelin Marian”.
Prezentul plan de reorganizare este intocmit si propus de catre administratorul special, sub consultanta administratorului judiciar, avand ca temei legal art. 94, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 85/2006.

1.1.1. DATE DE IDENTIFICARE

Sediul societatii comerciale: comuna Baleni, sat Baleni Sarbi, jud. Dambovita.
Nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J15/947/2008.
Cod unic de identificare: 24187462
Obiect de activitate: cod CAEN 4631: Comert cu ridicata al fructelor si legumelor .

1.1.2. STATUTUL JURIDIC AL SOCIETATII

1.1.2.1. Istoricul societatii
Societatea debitoare a luat fiinta in anul 2008 odata cu inregistrarea acesteia in Registrul Comertului si atribuirea numarului de ordine.
De la infiintare si pana in prezent a desfasurat activitatea pentru care a fost autorizata.
La data de 04.02.2013 a intrat sub incidenta prevederilor Legii insolventei nr. 85/2006 .

1.1.2.2. Evolutia capitalului social
Capitalul social al debitorului este de 201.000,00 lei. Capitalul social varsat fiind de 201.000,00 lei .

1.1.2.3. Conducerea societatii
La data deschiderii procedurii de insolventa societatea era condusa de doi administratori statutari Ovesia Bogdan si Gheciu Florin.
Domnul Ovesia Bogdan s-a nascut la data de 15.06.1978, are CNP 1780615080028, este identificat cu carte de identitate, seria BV, nr. 521213 emisa de SPCLEP Brasov la data de 05.06.2007 si este domiciliat in Brasov, str. Neptun, nr. 22, sc. B, ap. 16, judet Dambovita.
Domnul Gheciu Florin s-a nascut la data de 02.11.1967, are CNP 1671102151772, este identificat cu carte de identitate, seria DD, nr. 255942 emisa de Mun Targoviste la data de 10.01.2005 si este domiciliat in sat Baleni Sarbi, nr. 1885, comuna Baleni, judet Dambovita.
Mentionam ca debitorul nu a avut angajati auditori sau cenzori, conform normelor legale in vigoare neavand obligativitatea auditarii situatiilor financiare.

1.1.3. STRUCTURA ACTIONARIATULUI
Societatea debitoare are doi asociati, respective administratorii statutari mentionati mai sus.

1.1.4. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A SOCIETATII LA DATA DESCHIDERII PROCEDURII
Din analiza efectuata in baza bilanturilor contabile pe anii 2010 si 2011 si a balantei la 31.12.2012 reies urmatoarele:

1) Analiza pe baza bilanturilor depuse de societate pentru anii 2010 si 2011 si a balantei la 31.12.2012.
Societatea intocmeste situatiile financiare in conformitate cu Reglementarile contabile romanesti aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.
{lei}
Nr. crt. Denumire indicator 2010 2011 31.12.2012
1 Active imobilizate 2.060.095 2.225.024 1.779.128
2 Active circulante – total, din care: 4.441.150 7.864.462 3.278.067
Stocuri (materiale, marfuri, produse) 1.502.163 2.070.779 1.336.073
Creante 2.923.859 5.791.614 1.941.979
Disponibilitati banesti 15.128 2.069 15
3. Cheltuieli in avans 109.921 184.639 -1768
TOTAL ACTIV 6.611.166 10.274.125 5.055.427
4 Total datorii 5.629.245 9.241.547 6.145.582
6 Total capitaluri 981.921 1.032.578 -1.090.155
TOTAL PASIV 6.611.166 10.274.125 5.055.427

Din analiza tabelului de mai sus se observa ca ponderea majoritara in total active o detin activele circulante pe intreaga perioada analizata.

La 31 decembrie 2012 creantele se compun din:

NR. CRT. CREANTE SUME -RON
1 Clienti 1.888.508
TOTAL CREANTE 1.888.508

In ceea ce priveste disponibilul la banci, la 31.12.2012, societatea debitoare dispunea de suma de 1,17 lei.

1) Analiza in evolutie a datoriilor se prezinta astfel:

NR. CRT. DATORI CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE 1 AN 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
1 Datorii comerciale 4.570.114 7.992.740 4.375.443
2 Sume datorate institutiilor de credit 289.122 623.000 1.395.525
3 Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale 181.768 275.807 222.791
TOTAL DATORII TS 5.041.004 8.891.547 5.993.759
NR. CRT. DATORI CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN
1 Alte imprumuturi si datorii asimilate, inclusiv dobanzi aferente acestor imprumuturi 588.241 350.000 151.823
2 Datorii comerciale
3 Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale
TOTAL DATORII TL 588.241 350.000 151.823
TOTAL DATORII 5.629.245 9.241.547 6.145.582

Datoriile societatii au scazut la 31.12.2012 fata de 2011 cu 34% .Aceasta situatie s-a creat pe fondul scaderii datoriilor comerciale.
2) Analiza in evolutie a capitalurilor proprii

NR. CRT. EXPLICATII 2010 2011 31.12.2012
1 Capital social 201.000 201.000 201.000
4 Rezerve 72.856 72.856 2.400
5 Rezultatul exercitiului 436.527 50.655 -1.753.512
6 Rezultatul reportat 273.938 708.067 459.957
7 Repartizarea profitului 2.400 0 0
TOTAL CAPITALURI PROPRII 981.921 1.032.578 -1.090.155

In perioada 2010-2011, capitalul propriu este pozitiv datorita inregistrarii unor rezultate pozitive (profit) din activitate. La 31.12.2012 capitalul propriu este negativ datorita inregistrarii unui rezultat negativ (pierdere).
Capitalul social a ramas constant pe toata perioada.

3) Analiza corelatiei creante obligatii

NR. CRT. INDICATORI 2010 2011 31.12.2012
1 Cifra de afaceri 13.241.722 13.201.177 8.177.999
2 Creante 2.923.859 5.791.614 1.888.508
3 Obligatii 5.629.245 9.241.547 6.145.582
4 Raportul creante/obligatii 0.52 0.63 0.31

Creantele reflecta angajamentele contractate cu anumiti parteneri ai societatii, cum sunt clientii, ale caror termene de plata au o scadenta ulterioara livrarii bunurilor si serviciilor, precum si debitorii firmei, in calitate de beneficiari ai unor imprumuturi pe care le vor rambursa ulterior impreuna cu dobanda aferenta acestora.
Din punct de vedere contabil, creantele sunt formate din clienti, furnizori-debitori, creante privind personalul si asigurarile sociale, alte creante privind statul si institutiile publice, debitori diversi etc.
Obligatiile reprezinta surse de finantare atrase pe o perioada mai mica de un an, excluzand creditele bancare. Acestea contin datoriile catre furnizori, personal, stat, actionari, avansuri de la clienti.
Creante si obligatiile reprezinta principalele elemente care influenteaza fluxurile banesti ale societatii.
In perioada analizata, creantele, dar mai ales obligatiile au avut o crestere in anul 2011 (cand s-a inregistrat profit) pentru ca sa scada in anul urmator, pe masura ce societatea s-a confruntat cu dificultati financiare si a inregistrat pierderi.
Raportul dintre creante si obligatii este subunitar si are o evolutie fluctuanta, ceea ce indica o micsorare a gradului de imobilizare a capitalului.

5) Analiza ratelor de rotatie

NR. CRT. RATE DE ROTATIE 2010 2011 31.12.2012
1 Cifra de afaceri/Activ total 2.00 1.28 1.62
2 Cifra de afaceri/Active imobilizate 6.43 5.93 4.60
3 Cifra de afaceri/Cap. proprii 13.49 12.78 -7.50

Rotatia activului (Cifra de afaceri/Activ total) arata abilitatea cu care managerii societatii au utilizat mijloacele de care dispun; in data de 31.12.2012 se observa ca indicatorul inregistreaza valori supraunitare, la 31.12.2012 atingand nivelul de 1,62.
Rotatia activelor fixe (Cifra de afaceri/Active fixe): numarul de rotatii arata o scadere a acestora la data de 31.12.2012 fata 2011 ca urmare a cresterii activelor fixe; la 31.12.2012 nivelul atins este 4.60.
Rotatia capitalurilor proprii (Cifra de Afaceri/ Capitaluri proprii): indicatorul inregistreaza valori negative la data de 31.12.2012 datorita capitalului propriu . La 31.12.2012 nivelul atins este de -7.50 (valoare negativa).

6) Analiza solvabilitatii si lichiditatii firmei

Nivelul scazut al lichiditatii globale reflecta imposibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile.
Lichiditatea redusa reflecta imposibilitatea activelor concretizate in creante si trezorerie de a face fata achitarii datoriilor curente.
Rata lichiditatii imediate inregistreaza valori foarte mici, ceea ce arata ca datoriile societatii nu pot fi acoperite pe seama numerarului existent in casierie, a disponibilitatilor bancare.

1.3. PREZENTAREA PASIVULUI SOCIETATII

1.3.1. TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR

Potrivit atributiilor prevzute la art. 20 alin.1 lit.k), administratorul statutar a intocmit Tabelul definitiv cuprinzand toate creantele impotriva averii debitoarei.
Acesta s-a depus la dosarul cauzei, inregistrat si afisat la usa Tribunalului Dambovita la data de 20.05.2013.
Suma totala a creantelor este de 6.261.885,95 lei (conform ultimului tabel definitiv rectificat intocmit la data de 10.06.2013), din care:
- creante garantate conform art. 121, alin. (1), pct. 2= 2.357.946,24 lei;
- creante bugetare conform art. 123, pct. 4= 782.349,18 lei;
- creante chirografare conform art. 123, pct. 7= 2.967.000,53 lei;
- creante subordonate conform art. 123, pct. 9 = 154.590,00 lei.
Tabelul definitiv al creantelor este prezentat in Anexa nr. 1.

1.3.2. TRATAMENTUL CATEGORIILOR DE CREANTE CARE SUNT DEFAVORIZATE

In conformitate cu art.3 pct.21 din Legea nr. 85/2006, se prezuma ca o categorie de creante este defavorizata de plan daca, pentru oricare dintre creantele categoriei respective, planul prevede o modificare fie a cuantumului creantei, fie a conditiilor de realizare a acesteia.
Categoriile defavorizate vor fi supuse unui tratament corect si echitabil prin plan, in sensul ca “nici o creanta nu primeste mai putin decat ar fi primit in cazul falimentului”, asa cum prevede art.101, alin.2.
In situatia noastra, nu avem categorii de creante devaforizate sub aspectul diminuarii cuantumului creantei sau a conditiilor de realizare a acestora.

1.3.4. ANALIZA COMPARATIVA REORGANIZARE – FALIMENT

Vom prezenta in continuare o situatie comparativa a incasarilor si distriburii sumelor catre creditori in cele doua variante, respectiv reorganizare judiciara si faliment, facand urmatoarele precizari:
■ in cazul reorganizarii judiciare, activele se vand etapizat, pe intreaga durata a planului de reorganizare, aceasta situatie permitand valorificarea la valoarea de piata a acestora, pornind de la sumele stabilite in raportele de evaluare;
■ in situatia falimentului, activele se vor valorifica in regim de vanzare fortata, la valoarea de lichidare a acestora, care este substantial mai mica decat valoarea de piata;
■ societatea isi poate sustine, din vanzarea productiei proprii, activitatea curenta (achitarea datoriilor curente) precum si cea mai mare parte din creantele inscrise la masa credala;
■ in cazul reorganizarii judiciare, creantele inscrise in tabelul definitiv vor fi achitate in totalitate;
■ continuarea activitatii debitoarei mareste considerabil sansele ca activul societatii sa fie vandut ca un ansamblu in stare de functionare (ca afacere), chiar in eventualitatea nedorita a deschiderii procedurii de faliment.;
■ avantajele de ordin economic si social ale reorganizarii sunt evidente, tinand cont de necesitatea mentinerii in circuitul economic a unei intreprinderi si de mentinerea si crearea unui numar insemnat de locuri de munca.
In ciuda faptului ca in momentul de fata debitorul se afla intr-un moment de relativa dificultate din punct de vedere financiar, trebuie avute in vedere perspectivele pe termen scurt, mediu si lung. In aceste conditii, in vederea evaluarii corecte a sanselor de reorganizare, s-a procedat la analizarea urmatoarelor aspecte:
a) Evolutia societatii in anii precedenti deschiderii procedurii de insolventa – este un element important in aprecierea justa a sanselor de redresare a societatii, stiindu-se faptul ca trecutul recent nu trebuie sa fie catastrofal, deci sa poata duce la opinia ca societatea este redresabila.
In acest context, analiza activitatii debitoarei este amplu prezentata in capitolele precedente.
b) Evolutia societatii in perioada de observatie – in acest caz gestiunea societatii nu trebuie sa fie deficitara avand in vedere faptul ca aceasta scapa de presiunile creditorilor, datoriile anterioare deschiderii procedurii fiind “inghetate”. Prin urmare, in aceasta perioada, din activitatea curenta societatea ar trebui cel putin sa se autosustina, fara a crea datorii suplimentare.
Trebuie sa luam in considerare si urmatoarele aspecte:
- Situatia fiscala oscilanta, introducerea de noi taxe si impozite sau modificarea unora existente (TVA);
- Situatia financiara existenta – in prezent bancile nu isi manifesta dorinta de a oferi sanse de refinantare, amanare sau reesalonare a datoriilor acumulate pentru societatile aflate in dificultate financiara, datorita nesigurantei pe care o ofera societatile marcate de stigmatul insolventei. In aceste conditii o negociere de acest gen nu este privita ca oportuna, motiv pentru care trebuiesc gasite alte surse de finantare pentru eliberarea societatii de povara impusa de masa pasiva acumulata.

2. OBIECTIVELE PLANULUI DE REORGANIZARE

2.1. OBIECTIVELE SI DURATA PLANULUI

1. Reorganizarea si continuarea activitatii firmei, sustinuta de posibilitatile reale de a aplica prevederile planului prezentat. Societatea debitoare detine resursele materiale si tehnice necesare si beneficiaza de cererea de pe piata specifica, premise de revenire si revigorare a activitatii.
2. Rambursarea tuturor datoriilor incadrate in Tabelul creditorilor conform programului de plata a creantelor.
3. Planul de reorganizare are la baza, pentru acoperirea necesarului de resurse financiare ale societatii, cumularea urmatoarelor masuri: continuarea activitatii debitorului respectiv productia si desfacerea produselor agricole, in acest sens existand existand baza necesara in acest sens (utilaje, forta de munca, contracte de desfacere a productiei etc.).
Pentru realizarea planului de reorganizare propus, se are in vedere mentinerea managementului, dat fiind experienta in domeniu a acestuia, sprijinul acordat si credibilitatea acestuia in randul furnizorilor, clientilor si a altor colaboratori. Pe parcursul reorganizarii debitorul va fi condus de administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar.
Durata planului de reorganizare este stabilita in conformitate cu prevederile art.94 alin.3 si 4, la 36 luni de la data confirmarii acestuia.

2.3. INTENTIA DE REORGANIZARE

La data deschiderii procedurii debitoarea si-a exprimat intentia de reorganizare a activitatii, avand in vedere sustinerea si eficientizarea activitatii curente.
In favoarea reorganizarii judiciare a entitatii economice pledeaza argumente de ordin teoretic decurgand dintr-o analiza comparativa a procedurii falimentului si a celei a reorganizarii, prezentata la pct. 1.3.4.
Falimentul unei societati situeaza debitoarea si creditorii pe pozitii antagonice, primii urmarind recuperarea integrala a creantei impotriva averii debitorului, iar aceasta din urma mentinerea intreprinderii in viata comerciala.

2.4. REPREZENTANTUL ASOCIATILOR

Administratorul judiciar, in temeiul art. 20, alin.1, lit.g) coroborat cu art. 3, pct. 26 si art.18, alin.1 din Legea nr. 85/2006 a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Asociatilor la data de 01.03.2013 la sediul debitoarei, avand ca unic punct pe ordinea de zi desemnarea administratorului special.
In urma votului exprimat, in calitate de administrator special a fost desemnat dl. Gheciu Florin , care detine si calitatea de administrator statutar al societatii.

2.5. CONDUCEREA ACTIVITATII SOCIETATII IN PERIOADA DE REORGANIZARE
Avand in vedere ca debitoarei nu i s-a ridicat dreptul de administrare, mandatul administratorului special a fost pe perioada de observatie de a administra activitatea societatii sub supravegherea administratorului judiciar.
Acest mandat se va mentine si pe perioada de reorganizare a societatii, administratorul special avand ca atributii efectuarea in numele si pe seama societatii a actelor de administrare necesare, sub supravegherea administratorului judiciar.

4. MASURI DE PUNERE IN APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE
4.1. SURSE FINANCIARE PENTRU SUSTINEREA PLANULUI DE REORGANIZARE

Patrimoniul societatii debitoare consta in principal din constructii temporale ( solarii ) , instalatii, mijloace de transport, imobilizari in curs.
Valoarea de intrare in contabilitate a acestor active imobilizate este de 2.756.360,58 lei
In paralel se vor lua masuri privind reducerea cheltuielilor:
- eficientizarea consumului de utilitati (energie, apa);
- reducerea consumului de carburant;
- analizarea si reducerea cheltuielilor cu materialele consumabile etc.
Pentru sustinerea indeplinirii sale, Planul de reorganizare considera urmatoarele surse de finantare:
-
-
-
In cazul in care aceste sume nu se adeveresc, se va proceda la valorificarea bunurilor pentru acoperirea tuturor creantelor inscrise in tabelul definitiv.

4.2. GRAFICUL DE PLATA AL CREANTELOR

Graficul de plata al creantelor este prezentat in Anexa nr. 2.
Conform programului de plati, distribuirea sumelor catre categoriile de creante se va face trimestrial, pe o perioada de 36 luni, pe masura incasarii sumelor rezultate din vanzarea bunurilor din patrimoniul societatii debitoare, din activitatea curenta. Platile se vor face trimestrial incepand cu data de 01 ale ultimei luni din trimestru.
Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de observatie sau in procedura reorganizarii judiciare (inclusive dobanzile si penalitatile aferente creantelor garantate) vor fi platite cu prioritate conform documentelor din care rezulta, ele nefiind cuprinse in programul de plati.
Mentionam ca in situatia in care sumele incasate permit plata anticipat sau in cuantum mai mare decat prevederile programului de plati, putem devansa termenle prevazute.

4.3. REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR

In concordanta cu prevederile O.G. nr. 86/2006 si a Legii nr. 85/2006, onorariul administratorului judiciar se va stabili prin prezentul plan de reorganizare, dupa cum urmeaza:
a) onorariu lunar – in suma de 1.500 lei (fara TVA);
Plata onorariului se va face trimestrial odata cu fiecare distribuire de sume catre creditori, conform programului de plati.

Prezentul plan de reorganizare cuprinde doua anexe:
- Anexa nr. 1 – Tabelul definitiv al creantelor;
- Anexa nr. 2 – Programul de plati catre creditori.

Targoviste , 17.06.2013 S.C. LEG ROM S.R.L. prin administrator special
Gheciu Florin

DOSAR NR. 1103/120/2013
SC LEG ROM SRL
PROGRAMUL DE PLATI CATRE CREDITORI

ANEXA NR. 2 Graficul de plata al creantelor

Nr. Crt. Denumire creditor Creanta acceptata Distribuiri 01.09.2013 Distribuiri 01.12.2013 Distribuiri 01.03.2014 Distribuiri 01.06.2014 Distribuiri 01.09.2014 Distribuiri 01.12.2014 Distribuiri 01.03.2015 Distribuiri 01.06.2015 Distribuiri 01.09.2015 Distribuiri 01.12.2015 Distribuiri 01.03.2016 Distribuiri 01.06.2016
1 Ing Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti 1.167.337,00 35020,11 58366,85 70040,22 81713,59 105060,33 116733,70 116733,70 116733,70 116733,70 116733,70 116733,70 116733,70
2 Banca Transilvania – Sucursala Târgovişte 395.113,24 11853,40 19755,66 23706,79 27657,93 35560,19 39511,32 39511,32 39511,32 39511,32 39511,32 39511,32 39511,32
3 Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN 200.000,00
4 D.G.F.P. Dâmbovița 595.496,00 17864,88 29774,80 35729,76 41684,72 53594,64 59549,60 59549,60 59549,60 59549,60 59549,60 59549,60 59549,60
Total – creanțe garantate, art.121, alin.(1), pct.2 2.357.946,24 64738,39 107897,31 129476,77 151056,24 194215,16 215794,62 215794,62 215794,62 215794,62 215794,62 215794,62 215794,62
5 D.G.F.P. Dâmbovița 776.082,00 23282,46 38804,10 46564,92 54325,74 69847,38 77608,20 77608,20 77608,20 77608,20 77608,20 77608,20 77608,20
6 Primăria comunei Băleni 6.267,18 188,02 313,36 376,03 438,70 564,05 626,72 626,72 626,72 626,72 626,72 626,72 626,72
Total–creanțe bugetare, art.123, pct.4 782.349,18 23470,48 39117,46 46940,95 54764,44 70411,43 78234,92 78234,92 78234,92 78234,92 78234,92 78234,92 78234,92
7 S.C. Agro Lizamar S.R.L. 92.039,00 2761,17 4601,95 5522,34 6442,73 8283,51 9203,90 9203,90 9203,90 9203,90 9203,90 9203,90 9203,90
8 S.C. Agro Mlădița S.R.L. 8.474,04 254,22 423,70 508,44 593,18 762,66 847,40 847,40 847,40 847,40 847,40 847,40 847,40
9 S.C. Agro Ram S.R.L. 46.421,47 1392,64 2321,07 2785,29 3249,50 4177,93 4642,15 4642,15 4642,15 4642,15 4642,15 4642,15 4642,15
10 S.C. Agropack S.R.L. 7.971,21 239,14 398,56 478,27 557,98 717,41 797,12 797,12 797,12 797,12 797,12 797,12 797,12
11 S.C. Auto Cris Com S.R.L. 7.500,00 225,00 375,00 450,00 525,00 675,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00
12 S.C. Cerealflor S.R.L. 2.448,40 73,45 122,42 146,90 171,39 220,36 244,84 244,84 244,84 244,84 244,84 244,84 244,84
13 S.C. Colonial S.R.L. – ȋn insolvență – 9.428,14 282,84 471,41 565,69 659,97 848,53 942,81 942,81 942,81 942,81 942,81 942,81 942,81
14 S.C. Dinamic Leg S.R.L. 76.035,00 2281,05 3801,75 4562,10 5322,45 6843,15 7603,50 7603,50 7603,50 7603,50 7603,50 7603,50 7603,50
15 S.C. Eco Leg Cudalb S.R.L. 881.863,21 26455,90 44093,16 52911,79 61730,42 79367,69 88186,32 88186,32 88186,32 88186,32 88186,32 88186,32 88186,32
16 S.C. Electrica Furnizare S.A. – Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Târgovişte 13.684,52 410,54 684,23 821,07 957,92 1231,61 1368,45 1368,45 1368,45 1368,45 1368,45 1368,45 1368,45
17 S.C. Europlast S.R.L. 83.036,00 2491,08 4151,80 4982,16 5812,52 7473,24 8303,60 8303,60 8303,60 8303,60 8303,60 8303,60 8303,60
18 S.C. Ghesaf Trade S.R.L. 134.211,33 4026,34 6710,57 8052,68 9394,79 12079,02 13421,13 13421,13 13421,13 13421,13 13421,13 13421,13 13421,13
19 S.C. Gulyeli Trading Impex S.R.L. 17.233,95 517,02 861,70 1034,04 1206,38 1551,06 1723,40 1723,40 1723,40 1723,40 1723,40 1723,40 1723,40
20 S.C. Hibrid S.R.L. 72.419,82 2172,59 3620,99 4345,19 5069,39 6517,78 7241,98 7241,98 7241,98 7241,98 7241,98 7241,98 7241,98
21 S.C. Iosiflor S.R.L. 14.918,34 447,55 745,92 895,10 1044,28 1342,65 1491,83 1491,83 1491,83 1491,83 1491,83 1491,83 1491,83
22 S.C. Klastorf Impex S.R.L. 123.321,75 3699,65 6166,09 7399,31 8632,52 11098,96 12332,18 12332,18 12332,18 12332,18 12332,18 12332,18 12332,18
23 S.C. Legrom Logistic S.R.L. 285.588,00 8567,64 14279,40 17135,28 19991,16 25702,92 28558,80 28558,80 28558,80 28558,80 28558,80 28558,80 28558,80
24 S.C. Limofruct Logistic S.R.L. 264.165,30 7924,96 13208,27 15849,92 18491,57 23774,88 26416,53 26416,53 26416,53 26416,53 26416,53 26416,53 26416,53
25 S.C. Mantzaris Internațional S.R.L. 229.233,00 6876,99 11461,65 13753,98 16046,31 20630,97 22923,30 22923,30 22923,30 22923,30 22923,30 22923,30 22923,30
26 S.C. Naturevo S.R.L. 33.767,00 1013,01 1688,35 2026,02 2363,69 3039,03 3376,70 3376,70 3376,70 3376,70 3376,70 3376,70 3376,70
27 S.C. NBG Leasing IFN S.A. 142.690,06 4280,70 7134,50 8561,40 9988,30 12842,11 14269,01 14269,01 14269,01 14269,01 14269,01 14269,01 14269,01
28 S.C. Nova Chem S.R.L. 137.942,84 4138,29 6897,14 8276,57 9656,00 12414,86 13794,28 13794,28 13794,28 13794,28 13794,28 13794,28 13794,28
29 S.C. Petruzalek Com S.R.L. 19.745,94 592,38 987,30 1184,76 1382,22 1777,13 1974,59 1974,59 1974,59 1974,59 1974,59 1974,59 1974,59
30 S.C. Raiman Capucino S.R.L. 16.622,21 498,67 831,11 997,33 1163,55 1496,00 1662,22 1662,22 1662,22 1662,22 1662,22 1662,22 1662,22
31 S.C. Romprix Exim S.R.L. 3.479,72 104,39 173,99 208,78 243,58 313,17 347,97 347,97 347,97 347,97 347,97 347,97 347,97
32 S.C. RTC Proffice Experience S.A. 1.642,09 49,26 82,10 98,53 114,95 147,79 164,21 164,21 164,21 164,21 164,21 164,21 164,21
33 S.C. Systec Agripack S.R.L. 77.698,95 2330,97 3884,95 4661,94 5438,93 6992,91 7769,90 7769,90 7769,90 7769,90 7769,90 7769,90 7769,90
34 S.C. Universal Impexsem Co S.R.L. 40.378,92 1211,37 2018,95 2422,74 2826,52 3634,10 4037,89 4037,89 4037,89 4037,89 4037,89 4037,89 4037,89
35 S.C. Vodafone Romania S.A. 32.855,15 985,65 1642,76 1971,31 2299,86 2956,96 3285,52 3285,52 3285,52 3285,52 3285,52 3285,52 3285,52
36 SC Servoplant SRL 46.468,15 1394,04 2323,41 2788,09 3252,77 4182,13 4646,82 4646,82 4646,82 4646,82 4646,82 4646,82 4646,82
37 S.C. Mogos Agro S.R.L. 43.717,02 1311,51 2185,85 2623,02 3060,19 3934,53 4371,70 4371,70 4371,70 4371,70 4371,70 4371,70 4371,70
Total creanțe chirografare, art.123,pct.7 2.967.000,53 89010,02 148350,03 178020,03 207690,04 267030,05 296700,05 296700,05 296700,05 296700,05 296700,05 296700,05 296700,05
38 Gheciu Florin 69.590,00 2087,70 3479,50 4175,40 4871,30 6263,10 6959,00 6959,00 6959,00 6959,00 6959,00 6959,00 6959,00
39 Ovesia Bogdan 85.000,00 2550,00 4250,00 5100,00 5950,00 7650,00 8500,00 8500,00 8500,00 8500,00 8500,00 8500,00 8500,00
Total creanțe subordonate, art.123,pct.9 154.590,00 4637,70 7729,50 9275,40 10821,30 13913,10 15459,00 15459,00 15459,00 15459,00 15459,00 15459,00 15459,00
Total general 6.261.885,95 181.856,58 303.094,30 363.713,16 424.332,02 545.569,74 606.188,60 606.188,60 606.188,60 606.188,60 606.188,60 606.188,60 606.188,60

teren curti-constructii 1000 mp

Teren curti-constructii in suprafata de 1.000 mp, situat in comuna Produlesti, sat
Costestii din Deal, tarla 45, parcela 190/2/71, identificat cu nr. cadastral
provizoriu 1084, inscris in Cartea funciara nr. 776 a comunei Produlesti, cu constructia
C1 – depozit cu regim de inaltime P, avand suprafata construita la sol de 276
mp – cu pret de pornire al licitatiei – 166.374 lei (pretul nu include TVA).

Spatiu comercial

Spatiu comercial in suprafata construita de 37 mp  – situat in Pucioasa, B-dul Trandafirilor, bl.B1-B2 cu pret de pornire al licitatiei – 32.200 lei (pretul nu include TVA).

Licitatii publice in urmatoarele zile: 26.09.2011, 10.10.2011 si 24.10.2011, orele 12,00.