PLAN DE REORGANIZARE SI PROGRAM PLATI SC FICUS SRL

 S.C.  FICUS S.R.L.

STR. REPUBLICII, BLOC SARMIS, SC. A1, ET. 2, AP. 21, PUCIOASA,

 JUD. DAMBOVITA

CUI  RO  2468173,   J15/2049/1992

 Plan de Reorganizare Judiciară

                                                 Administrator special IONITA RODICA

TRIBUNALUL DAMBOVITA
DOSAR NR. 1194/120/2014
Termen: 02.10.2014

SC FICUS SRL
PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARA

Capitolul I – PEZENTAREA     SOCIETATII

Denumire: SC FICUS

Forma juridică: SRL

Capital Social:  20.000 LEI se constituie in 10 parti sociale, o parte sociala avand valoarea de 2.000 lei.

Nr.de ordine la Registrul Comertului: J15/2049/1992

Cod unic de inregistrare: 2468173

Atribut fiscal:  RO

Asociati:

1. Ionita Gheorghedetine  1.000 parti sociale, a subscris si varsat un capital social de  10.000 lei (50%);

2. Ilie Ninel Neculae – detine  1.000  parti sociale , a subscris si varsat un capital social de 10.000 lei (50%);

Administrator special: 1- Ionita Rodicanascuta la data de 18.06.1968, in judetul Dambovita, Pucioasa, domiciliata in Str. Fintinilor, bl. 3A, et. 3, ap. 15, Pucioasa, judet Dambovita, legitimata cu CI, seria DD, nr. 598078, eliberata de SPCLEP Pucioasa, la data de 09.06.2012, avand CNP 2680618150016.

Salariati:  Societatea are un numar de 16 de angajaţi cu contract individual de muncă incheiat;

Sediul social: Pucioasa, str. Republicii, Bloc SARMIS, Scara A1, Etaj 2, ap. 21, jud. Dambovita.

Societatea a luat fiinţă în 13.11.1992, în baza Legii 31/1990.

S.C. FICUS S.R.L. are obiect de activitate – Intretinerea si repararea autovehiculelor.

Capitolul II – ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE

 

         În vederea fundamentării planului de reorganizare şi redresare a societăţii s-a efectuat analiza financiara a activităţii desfăşurate în anii de gestiune 2011, 2012, 2013 şi iunie 2014, pe baza bilanţurilor contabile şi a balantelor de verificare.

Pentru perioadele analizate prezentăm situaţia capitalurilor proprii şi a profitului net, după cum urmează:

 

Anul

 

Capitaluri proprii

 

Profit net

2011

202.416

5.941

2012

220.038

679

2013

-150.182

-288.183

30.06.2014

-255.879

-105.697

 

Dupa cum se poate observa, in anii 2011 si 2012 societatea a inregistrat profit din activitatea desfasurata iar in perioada 2013 – iunie 2014 a realizat pierdere, acesta fiind unul dintre motivele care au condus, in concordanta cu prevederile legale, la solicitarea debitorului de declansare a procedurii de insolventa impotriva sa.

 

 

 

 

 

 

Capitolul III- PATRIMONIUL SOCIETĂŢII

 

            Analiza patrimoniului in perioada 2011 – iunie 2014  – situatia patrimoniala se prezinta astfel :

 

Lei

 

       Denumire                     31.12.2011             31.12.2012          31.12.2013                 30.06.2014

 

Active imobilizate                922.553                  968.262              818.441                      796.842

Stocuri                                  609.611                 555.310            295.245                       270.619

Creante                                  315.178                 167.493              103.711                       124.983

Disponibilitati                       138.151                   67.243                22.317                         40.428

Cheltuieli in avans                            0                   96.876                        0                                  0

———————————————————————————————————————–

  TOTAL   ACTIV              1.985.493                  1.855.184           1.239.714               1.232.872         

———————————————————————————————————————–

Datorii                                   1.783.077                 1.635.146          1.389.896                 1.488.751

Capital social                             20.000                       20.000              20.000                       20.000

Subventii pt. investitii                        0                                0                        0                                0

Rezerve                                      74.053                       90.997               33.543                      33.543

Profitul sau pierderea report.   102.422                     108.362              84.458                    -203.725

Profitul sau pierderea exerc.fin    5.941                            679           -288.183                    -105.697

Repartizarea profitului                        0                                0                        0                                0

———————————————————————————————————————–

TOTAL PASIV                     1.985.493                     1.855.184       1.239.714                 1.232.872

 

Analiza datelor are la baza informatiile din contabilitatea societatii, respectiv cele inscrise in bilanturile anuale si semestriale (iunie 2014).

 

 

Evolutia imobilizarilor corporale

Structura si evolutia imobilizarilor corporale in perioada 2011 –  iunie 2014 se prezinta astfel :

 

_______________________________________________________________________Lei___

       Denumire                      31.12.2011             31.12.2012          31.12.2013                30.06.2014

 

Terenuri                                       11.253                    11.253                11.253                       11.253

Constructii                                 556.205                 573.148               693.612                     693.612

Instalatii tehnice,utilaje, masini   265.078               260.637               260.637                    236.184

si mijloace de transport

Mobilier, birotica, echip. prot.      32.591                 36.550                 36.550                      36.550

Avansuri si imobilizari                258.038               253.754                           0                               0

corporale in curs

Imobilizari corporale             1.123.165             1.135.342            1.002.052                   977.599      

Imobilizari financiare                          0                            0                          0                               0   

 

Valoarea activelor se mentine la acelasi nivel, deoarece societatea nu a facut niciun fel de investitii, fiind mentinute in aceeasi stare constructiile, instalatiile tehnice si masinile societatii.

 

Evolutia creantelor

_______________________________________________________________________Lei___

       Denumire                31.12.2011             31.12.2012          31.12.2013              30.06.2014

 

Creante comerciale            314.938                 167.278                 103.708                   112.320

TVA de recuperat                         0                           0                            0                               0

TVA neexigibila                            0                           0                            0                       8.337

Alte creante                               240                        215                           3                       4.326

Debitori diversi                             0                            0                            0                              0

TOTAL                             315.178                  167.493                 103.711                   124.983

 

Se constata ca valoarea creantelor  a  scazut de la  315.178 lei  la  31.12.2011 la 124.983 lei la 30.06.2014, ceea ce demonstreaza existenta unei activitati coerente privind recuperarea creantelor.

 

Obligatiile societatii

_______________________________________________________________________Lei___

       Denumire                                       31.12.2011         31.12.2012        31.12.2013      30.06.2014

 

Credite bancare pe termen lung                   14.032                        0                         0                   0

Datorii privind Leasingul                             26.264               44.354                 23.227           3.288

TOTAL DATORII PE TERMEN>1an   40.296                44.354                 23.227          3.288

Credite bancare pe termen scurt                911.304            1.000.366              965.171        957.721

Datorii comerciale catre furnizori              656.419              518.633              266.994        305.115

Datorii catre furnizorii de imobilizari                   0                        0                        0                     0

Datorii privind drepturile salariale               17.935               16.196                   8.901           11.505

Datorii buget                                                19.795                10.652                 54.474           88.831

TVA de plata                                               39.825                44.945                 70.726           71.563

Dividende de plata                                                0                         0                          0                    0

Creditori diversi                                           97.506                         0                      403           50.729

Alte datorii                                                            0                         0                         0                     0

TOTAL DATORII TERMEN <1 an   1.742.781           1.590.792           1.366.669       1.485.463

———————————————————————————————————————–

TOTAL DATORII                                1.783.077           1.635.146           1.389.896       1.488.751                             

 

Din analiza obligatiilor SC  Ficus  SRL, se observa o oscilatie atat a datoriilor pe termen scurt, cat si a celor pe termen lung.

Se constata o creste a datoriilor totale cu aprox. 10% in primul semestru al anului 2014 fata de 2013.

 

 

 

 

 Analiza corelatiei creante / obligatii:

 

NR. CRT.

INDICATORI

2011

2012

31.12.2013

30.06.2014

1

Cifra de afaceri

1.813.074

1.489.212

757.505

199.765

2

Creante

315.178

167.493

103.711

124.619

3

Obligatii

1.783.077

1.635.146

1.389.896

1.488.751

4

Raportul creante/obligatii

0,18

0,10

0,07

0,08

 

Creantele reflecta angajamentele contractate cu anumiti parteneri ai societatii, cum sunt clientii, ale caror termene de plata au o scadenta ulterioara livrarii bunurilor si serviciilor, precum si debitorii firmei, in calitate de beneficiari ai unor imprumuturi pe care le vor rambursa ulterior impreuna cu dobanda aferenta acestora.

Din punct de vedere contabil, creantele sunt formate din clienti, furnizori-debitori, creante privind personalul si asigurarile sociale, alte creante privind statul si institutiile publice, debitori diversi etc.

Obligatiile reprezinta surse de finantare atrase pe o perioada mai mica de un an, excluzand creditele bancare. Acestea contin datoriile catre furnizori, personal, stat, actionari, avansuri de la clienti.

Creante si obligatiile reprezinta principalele elemente care influenteaza fluxurile banesti ale societatii.

In perioada analizata, creantele au avut o usoara scadere pe fondul reducerii obligatiilor.

Raportul dintre creante si obligatii este subunitar si are o evolutie fluctuanta, ceea ce indica o majorare a gradului de imobilizare a capitalului.

 

Analiza ratelor de rotatie:

 

NR. CRT.

RATE DE ROTATIE

2011

2012

2013

30.06.2014

1

Cifra de afaceri/Activ total

0,91

0,80

0,61

0,16

2

Cifra de afaceri/Active imobilizate

1,96

1,54

0,92

0,25

3

Cifra de afaceri/Cap. proprii

8,95

6,77

-5,04

-0,78

 

Rotatia activului (Cifra de afaceri/Activ total) arata abilitatea cu care managerii societatii au utilizat mijloacele de care dispun; in perioada analizata se observa ca indicatorul inregistreaza valori subunitare ca urmare a scaderii cifrei de afaceri. La 30.06.2014 a atins nivelul de 0,16.

Rotatia activelor fixe (Cifra de afaceri/Active fixe): numarul de rotatii arata o scadere a acestora pe intreaga perioada analizata ca urmare a scaderii cifrei de afaceri precum si a scaderii activelor fixe; la 30.06.2014 nivelul atins este 0,25.

Rotatia capitalurilor proprii (Cifra de Afaceri/ Capitaluri proprii): indicatorul inregistreaza valori pozitive in periada 2011 – 2012, datorita capitalurilor proprii pozitive. La 30.06.2014 nivelul atins este de -0,78.

 

 Analiza solvabilitatii si lichiditatii firmei

 

Nivelul scazut al lichiditatii globale reflecta imposibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile.

Lichiditatea redusa reflecta imposibilitatea activelor concretizate in creante si trezorerie de a face fata achitarii datoriilor curente.

Rata lichiditatii imediate inregistreaza valori foarte mici, ceea ce arata ca, la aceasta data datoriile societatii nu pot fi acoperite pe seama numerarului existent in casierie, a disponibilitatilor bancare si a altor lichiditati.

 

Analiza cash flow

 

CASH-FLOW DE GESTIUNE (CFG)
Rezultatul tuturor operatiunilor de gestiune reprezinta cash-flow-ul de gestiune.

Formula de calcul:
CFD = RN + CHD + CHAMO
RN = rezultatul net
CHD = cheltuiala cu dobanda
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

 

CFG 2011 = 5.941 +96.660 + 43.824= 146.425 lei

CFG 2012 = 679 + 0 + 22.654 = 23.333 lei

CFG 2013 = - 288.183 + 87.176 + 16.531 = – 184.476 lei

CFG 30.06.2014 = -105.697 +18.680 +4.076 =-82.941 lei
CASH-FLOW OPERATIONAL (CFO)
Reprezinta capacitatea potentiala de finantare viitoare a intreprinderii, de remunerare a investitorilor de capital si a creditorilor din rezultul de exploatare obtinut. Se mai numeste si cash-flow de exploatare.
Formula de calcul:
CFO = RN + CHAMO
RN = rezultatul net
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

 

CFO 2011 = 5.941 + 43.824 = 49.765 lei

CFO 2012 = 679 + 22.654 = 23.333 lei

CFO 2013 = -288.183+16.531= -271.652 lei

CFO 30.06.2014 = -105.697 + 4076 = -101.621 lei

 

 

Capitolul IV – SITUATIA ACTUALA A SOCIETATII

 

Cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa au fost urmatoarele :

Societatea a fost infiintata in anul 1992, avand ca activitate principala intretinerea si repararea autovehiculelor.

Din anul 2013, datorita crizei financiare si a scaderii puterii de cumparare a populatiei, societatea a inregistrat un trend descendent din punct de vedere al vanzarilor, motiv pentru care societatea a intrat treptat in pierdere.

Aceasta pierdere provine din faptul ca au crescut cheltuielile cu dobanzile bancare, cu contributiile sociale si cele cu amortizarea, ajungand ca firma sa intre in incapacitate de plata, fara posibilitate de a-si achita datoriile scadente fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fata de terti.

 

TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR

 

Potrivit atributiilor prevzute la art. 20 alin.1 lit. k), administratorul judiciar a intocmit tabelul definitiv cuprinzand toate creantele impotriva averii debitoarei.

Acesta s-a depus la dosarul cauzei, inregistrat si afisat la usa Tribunalului Dambovita la data de 02.09.2014.

Suma totala a creantelor este de 1.583.666,61 lei, din care:

- creante garantate conform art. 121, alin. (1), pct. 2 = 999.625,60 lei

- creante salariale conform art. 123, pct. 2 = 3.184,00 lei

- creante bugetare conform art. 123, pct. 4 = 11.341,64 lei

- creante chirografare conform art. 123, pct. 7 = 569.515,37 lei

Tabelul definitiv al creantelor este prezentat in Anexa nr. 1.

 

Masurile de reorganizare judiciara

Premisele planului de reorganizare judiciara au ca baza continuarea activitatii societatii si achitarea intr-o masura cat mai mare a tuturor categoriilor de creante.

Masa credala a SC FICUS  SRL este formata dintr-un numar de 23 creditori, insumand  1.583.666,61 lei –din care 1.471.160,99 lei creante certe, lichide si exigibile si 112.505,62 lei – creante sub conditie suspensiva.

Structura creditorilor este urmatoarea :

-         Creditori garantati      67.95  %

-         Creditori salariali          0.22 %

-         Creditori bugetari         0.77  %

-         Creante chirografare   31.06  %.

Categoriile de creante care sunt defavorizate prin plan sunt urmatoarele:

-         creantele garantate ale creditorilor bancari prevazute la art. 121 din Legea nr. 85/2006 care, ale caror valori la data deschiderii procedurii de insolventa vor fi achitate integral prin planul propus, iar accesoriile (dobanzi si penalitati) nascute in perioada de observatie si ulterior pe parcursul derularii reorganizarii vor fi platite la nivelor celor negociate initial in contractele incheiate cu societatile bancare si in actele aditionale ale acestora; nu va fi aplicata dobanda penalizatoare prevazuta ca urmare a declararii scadentei integrale a creditelor pentru neplata acestora. Creantele restante de aceasta natura, nascute dupa data deschiderii procedurii de insolventa, vor fi achitate in conformitate cu prevederile art. 64, alin.(6) din Legea nr. 85/2006, intr-un termen de 1 an de la confirmarea planului de reorganizare de catre judecatorul sindic.

-         creantele de natura salariala prevazute la art. 123, pct.2 din Legea nr. 85/2006 care nu vor primi nici o suma ca urmare a reorganizarii activitatii debitorului.

-         creantele chirografare prevazute la art. 123, pct.7 din Legea nr. 85/2006 care , de asemenea nu vor primi nici o suma ca urmare a reorganizarii activitatii debitorului.

Prin prezentul plan de reorganizare, care se va desfasura pe o perioada de 3 ani, se urmareste satisfacerea integrala a creantelor creditorilor garantati si a creditorilor bugetari ai societatii, in conditiile in care creditorii chirografari si salariatii nu vor incasa nici o suma in contul creantelor inscrise la masa credala.

Prin planul propus categoria creantelor garantate vor fi achitate in proportie de 100% in perioada celor 3 ani ai reorganizarii. Accesoriile nascute dupa data deschiderii procedurii de insolventa a debitorului si cele ce vor lua nastere pe parcursul perioadei de reorganizare judiciara vor fi achitate cu prioritate conform prevederilor art. 64, alin.(6) din Legea nr. 85/2006.

Creantele bugetare vor fi achitate integral prin planul propus in cursul celor 3 ani ai reorganizarii, aceasta categorie fiind considerata nedefavorizata, avand in vedere faptul ca toate creantele bugetare nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de observatie si in cea a reorganizarii judiciare, vor fi platite cu prioritate conform documentelor din care rezulta.

In cadrul reorganizarii societatii propuse conform prezentului plan, categoria creantelor chirografare care constituie o categorie defavorizata in sensul art. 3, pct.21 din lege, va fi supusa unui tratament corect si echitabil prin plan in sensul in care se va face dovada ca nici in procedura de faliment acesta categorie de creante nu ar fi primit nici o suma ca urmare a lichidarii activului patrimonial al debitorului.

Mentionam faptul ca asupra tuturor bunurilor mobile si imobile existente in patrimoniul debitorului la data deschiderii procedurii de insolventa, sunt instituite masuri asiguratorii in favoarea creditorilor bancari (garantati) si a celor bugetari, eventualele sume obtinute din valorificarea acestor bunuri in cadrul procedurii de faliment urmand a fi distribuite exculsiv acestor creditori, astfel incat nu vor fi disponibilitati pentru achitarea celorlalte creante (chirografare si salariati). Acest aspect poate fi probat cu un raport de evaluare a tuturor activelor societatii.

In vederea punerii in aplicare a planului de reorganizare debitorul va pastra in intregime dreptul de administrare si conducere a activitatii societatii, prin administratorul special si sub controlul administratorul judiciar.

Planul de reorganizare va avea la baza finantarea din urmatoarele surse :

-         Venituri obtinute din activitatea de baza, respectiv intretinerea si repararea autovehiculelor;

-         Valorificarea unor bunuri din averea societatii care nu prezinta o importanta determinanta pentru activitatea societatii;

-         Incasarea creantelor societatii, acestea fiind in cuantum de 124.983 lei la data de 30.06.2014. In urma analizei fiecarui client, se preconizeaza o incasare de cel putin 95% a creantelor.

-         Aportul de numerar din partea asociatilor pentru o mai buna desfasurare a activitatii curente;

Ca urmare a acestor prevederi cu privire la obtinerea de venituri, preconizam realizarea unui excedent in anii 2014 -2017 astfel :         

              - excedent net 2014  -    50.000 lei         

              – excedent net 2015   – 150.000 lei    

              - excedent net 2016   – 500.000 lei     

             – excedent net 2017   – 550.000 lei     

 

 

Capitolul V- PERSPECTIVA DE REDRESARE A SOCIETATII

 

În următoarea perioadă, respectiv anii 2014 – 2017  societatea îşi va desfăşura activitatea conform planului de reorganizare, având ca bază activitatea aducatoare de venituri si anume:  Intretinerea si repararea autovehiculelor.

In vederea realizarii planului de reorganizarea, societatea debitoare are ca obiectiv incheierea de noi contracte cu noi parteneri si mentinerea contractelor existente, incheiate cu clienti – privind intretinerea si repararea autovehiculelor.

În baza datelor prezentate, s-a întocmit bugetul de venituri şi cheltuieli pentru perioada 2014 – 2017, care este anexat prezentului plan de reorganizare.

 

 

 

 

 

Conform bugetului de venituri şi cheltuieli, societatea îşi propune :   

 A. Pentru anul    2014

S-au proiectat venituri totale de  800.000  lei   din care ponderea importantă o au veniturile din prestari servicii privind intretinerea si repararea autovehiculelor.

Cheltuielile totale sunt în valoare de 750.000  lei . Cheltuielile incluse in planul de reorganizare sunt enumerate in bugetul de venituri si cheltuieli pe capitole distincte.

Rezulta pentru primul an un excedent net de 50.000 lei din care societatea îşi propune  inceperea platilor catre creditori conform programului de plati.

 

 

B. Pentru anul 2015

Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de 1.000.000 lei, pe aceleasi structuri mentionate anterior.

Cheltuielile totale se vor cifra la suma de  850.000 lei. Rezultă un excedent net in suma de  150.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2015 .

 

C. Pentru anul 2016

Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de 1.500.000 lei, pe aceleasi structuri mentionate anterior.

Cheltuielile totale se vor cifra la suma de  1.000.000 lei. Rezultă un excedent net in suma de  500.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2016 .

D. Pentru anul 2017

Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de  1.750.000  lei.

Cheltuielile totale se vor cifra la suma de 1.200.000 lei. Rezultă un excedent net in suma de 550.000  lei, care va permite finalizarea paltilor stabilite prin planul de reorganizare.

Programul plăţilor către creditori pe durata reorganizării este prevăzut în anexa la plan.

Societatea îşi propune să reducă costurile prin eliminarea cheltuielilor neproductive şi a pierderilor, prin creşterea productivităţii muncii, tehnologizare, reducerea normelor specifice, creşterea stimulentelor în vederea obţinerii de discount-uri, aceste masuri urmand a fi prezentate creditorilor pe masura implementarii lor.

Societatea urmează să-şi păstreze conducerea actuală şi dreptul de dispoziţie asupra bunurilor, dar sub supravegherea strictă a administratorului judiciar. De asemenea, societatea şi organele sale de conducere sunt răspunzătoare pentru respectarea şi îndeplinirea întocmai a măsurilor propuse în planul de reorganizare.

 

Capitolul VI – MASURI PROPUSE PENTRU REALIZAREA PLANULUI

DE REORGANIZARE

 

Pentru realizarea planului de reorganizare se prevăd o serie de măsuri atât de natură managerială cât şi tehnică.

Administratorul special îşi va păstra în întregime controlul activităţii comerciale a SC  FICUS  SRL sub supravegherea  permanentă a administratorului judiciar desemnat în dosarul de insolvenţă.

Următoarele acte vor putea fi îndeplinite numai după obţinerea aprobării administratorului judiciar, în urma înaintării unei note de fundamentare pentru demonstrarea utilităţii acestora în contextul planului de reorganizare:

- vânzarea-cumpărarea de active imobilizate (mijloace fixe);

- încheierea de contracte de leasing;

- angajarea de credite de trezorerie pe termen scurt      – creşterea cheltuielilor de personal într-un cuantum mai mare de 10% faţă de cheltuielile necesare în primul an de reorganizare.

Aceste limite de competenţă sunt menite să protejeze interesele creditorilor societăţii pe perioada derulării planului de reorganizare.

 

 

I. MĂSURI DE NATURĂ MANAGERIALĂ

 

- flexibilitatea fluxului informaţional-decizional în paralel cu implementarea unui sistem de lucru care sa implice responsabilitatea directă;

- menţinerea numărului de salariaţi necesar în procesul de reorganizare;

- implementarea unei structuri interne de control financiar preventiv cu atribuţii în  urmărirea utilităţii şi eficacităţii cheltuielilor;

- diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestionare mult mai atent controlată a acestora;

II. MĂSURI DE NATURĂ COMERCIALĂ ŞI  FINANACIAR-CONTABILĂ

 

- analiza lunară şi identificarea soluţiilor de reducere consistentă a costurilor;

- diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestiune controlată a acestora;

- urmărirea permanentă a evoluţiei economice şi a schimbărilor din mediul economic pentru a anticipa nevoile clienţilor şi pentru a adapta serviciile furnizate acestor necesităţi;

- mărirea cotei de piaţă şi a volumului de afaceri încheiate;

III. MĂSURI DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ

 

-         inventarierea patrimoniului societăţii la sfârşit de an în timp util şi de către personal competent;

-         corelarea numărului de personal cu necesităţile reale în procesul de funcţionare a societăţii;

-         urmărirea corectitudinii înregistrărilor şi încadrării în termenele legale a rapoartelor şi evidenţelor financiar-contabile;

-         reducerea consumului nejustificat de energie electrică, apă şi căldură;

-         gestionarea tuturor bunurilor materiale şi asigurarea integrităţii acestora;

-         creşterea responsabilităţii prin conştientizarea fiecărui angajat asupra situaţiei existente şi a soluţiilor de redresare a societăţii.

 

REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR

 

In concordanta cu prevederile O.G. nr. 86/2006 si a Legii nr. 85/2006, pe perioada implementarii planului de reorganizare, onorariul administratorului judiciar va fi compus din:

a)     onorariu lunar – in suma de 1.500 lei + TVA;

b)    onorariu de succes: 4% + TVA din sumele incasate ca urmare a valorificarii bunurilor sau 1% + TVA in cazul in care bunurile valorificate se vor face de catre cumparatori identificati in prealabil de catre creditori.

Onorariul administratorului judiciar va fi achitat cu prioritate, pe masura ce debitroul dispune de fonduri disponibile, fiind inclus in categoria cheltuielilor procedurale.

 

Prezentul plan de reorganizare cuprinde  doua anexe:

- Anexa nr. 1 – Tabelul definitiv al creantelor;

- Anexa nr. 2 – Programul de plati catre creditori.

 

 

Targoviste, 30.09.2014                   

ADMINISTRATOR  SPECIAL,

     

        PROGRAMUL DE PLATI CATRE CREDITORI
            SC FICUS SRL
Nr. Crt. Denumire   creditor Creanta acceptata Distribuiri   10.12.2014 Distribuiri   10.03.2015 Distribuiri   10.06.2015 Distribuiri   10.09.2015 Distribuiri   10.12.2015 Distribuiri   10.03.2016 Distribuiri   10.06.2016 Distribuiri   10.09.2016 Distribuiri   10.12.2016 Distribuiri   10.03.2017 Distribuiri   10.06.2017 Distribuiri   10.09.2017 % distribuit
1 Bancpost SA 816.370,60 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 118.062 118.062 118.062 118.062 118.062 118.060,60 100
2 DGRFP   Ploieşti                 AJFP Dâmbovița 183.255,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 24.543 24.543 24.543 24.543 24.543 24540 100
Total   – creanțe garantate, art.121, alin.(1), pct.2 999.625,60 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 142.605 142.605 142.605 142.605 142.605 142.600,60 100
3 Salariați 3.184,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total   creanțe salariale, art. 123, pct. 2 3.184,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 U.A.T.   Moțăieni 10.718,64 500 500 500 500 500 500 1.286 1.286 1.286 1.286 1.286 1288,64 100
5 U.A.T.   Pucioasa 623 104 0 104 0 104 0 104 0 104 0 103 0 100
Total   – creanțe bugetare, art.123, pct.4 11.341,64 604 500 604 500 604 500 1.390 1.286 1.390 1.286 1.389 1.288,64 100
6 SC   Ara Grup SRL 13.997,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SC   Ami – Prod SRL 1.302,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SC   AD Auto Total SRL 9.540,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SC   Augsburg Internațional Impex SRL 24.427,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Banca   Comercială Română SA 63.870,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SC   BCR Leasing IFN SA 9.688,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 CEC   Bank SA 104.884,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SC   Conex Distribution SA 7.341,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Compania   Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat şi   Recipientelor sub Presiune 2.343,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SC   Electrica Furnizare SA  AFEE Târgovişte 1.861,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Fondul   Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 60.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 GDF   Suez Energy România SA 81,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 SC   Premium Lubricants SA 14.410,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Porsche   Leasing România IFN SA 44.750,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Sprint   Car Distribution SRL 13.371,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Trost   Auto Service Technik SRL 153.777,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SC   Tempera Eurotel SRL 42.647,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SC   Wurth România S.R.L. 1.219,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total   creanțe chirografare, art.123,pct.7 569.515,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total ########## 24604 24500 24604 24500 24604 24500 143995 143891 143995 143891 143994 143889,24 63
DATA: INTOCMIT:
30.09.2014 ADMINISTRATOR SPECIAL
IONITA RODICA

                                                             IONITA RODICA

 

This entry was posted in Fără categorie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>