PLAN DE REORGANIZARE SI PROGRAM DE PLATI SC LACTICABRAS DACOM SRL

S.C.  LACTICABRAS DACOM S.R.L.

COMUNA PIETROŞIŢA, SAT PIETROŞIŢA, NR. 446, JUD.  DAMBOVITA

CUI  30441793,   J15/493/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrator special

COMĂNIŢĂ DANIEL COSMIN

TRIBUNALUL DAMBOVITA

DOSAR NR. 4182/120/2018

Termen: 11.09.2019

             

 

                            PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARA

 

Capitolul I – PREZENTAREA  SOCIETATII

 

Denumire:  LACTICABRAS  DACOM  S.R.L.

Forma juridică: SRL

Capital Social:  250 lei se constituie în 25 părți sociale, o parte socială având valoarea de 10 lei.

Nr.de ordine la Registrul Comertului: J15/493/2012

Cod unic de inregistrare: 30441793

Atribut fiscal:  -

Asociati:

-  Comăniţă Daniel Cosmin (aport la capital 190 lei, care deţine 19 pǎrţi sociale – cota de participare 76%)domiciliat in comuna Pietroşiţa, sat Pietroşiţa, nr. 103,  județul Dâmboviţa, identificat cu CI seria DD nr. 939210, eliberată de SPCLEP Fieni la data de 12.09.2018, CNP 1780901150025;

- Răducu Ana Maria (aport la capital 60 lei, care deţine 6 pǎrţi sociale – cota de participare 24%)  domiciliata in comuna Sălcioara, sat Băneşti, nr. 103,  județul Dâmboviţa, identificată cu CI seria DD nr. 728892, eliberaăa de SPCJEP Dâmboviţa la data de 26.08.2014, CNP 2790828154205.

Administrator special:  Comăniţă Daniel Cosmin domiciliat în comuna Pietroşiţa, sat Pietroşiţa, nr. 103,  județul Dâmboviţa, identificat cu CI seria DD nr. 939210, eliberată de SPCLEP Fieni la data de 12.09.2018, CNP 1780901150025.

Sediul social: comuna Pietroşiţa, satul Pietroşiţa, nr. 446, jud. Dâmboviţa

Societatea a luat fiinţă în 2012, în baza Legii 31/1990.

          S.C. LACTICABRAS DACOM  S.R.L. are obiect de activitate – Creşterea ovinelor şi caprinelor – CAEN 0145.

 

Capitolul II – ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE

 

          În vederea fundamentării planului de reorganizare şi redresare a societăţii s-a efectuat analiza financiara a activităţii desfăşurate în anii de gestiune 2016, 2017, 2018 si la data de 30.04.2019, pe baza bilanţurilor contabile şi a balantelor de verificare aferente, precum si a balantei de verificare din data de 30.04.2019.

          Pentru perioadele analizate prezentăm situaţia capitalurilor proprii şi a profitului net, după cum urmează:

 

Anul

 

Capitaluri proprii

 

Profit net

2016

-513.077

-239.354

2017

-546.671

-33.594

2018

-636.842

-90.171

30.04.2019

-614.024

-6.691

 

Se constată că debitoarea a realizat pierdere  din activitatea desfaşuratǎ în toată perioada analizată, fapt datorat proceselor pierdute de catre Primaria Moroeni, respectiv anularea contractului trupului de pasune Blana 2, respectiv corectiile facute de catre APIA datorita acestui lucru.

          Ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor efectuate de societate o au cele cu amortizarea imobilizărilor.

 

 

 

 

 

 

Capitolul III- PATRIMONIUL SOCIETĂŢII

 

            Analiza patrimoniului in perioada 2016 – 30.04.2019  - situatia patrimonială se prezintă astfel :                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                             Lei

 

       Denumire                     31.12.2016         31.12.2017           31.12.2018           30.04.2019

 

  Active imobilizate              170.255                 111.756                 52.722                 31.958

  Stocuri                                  55.185                   90.570                 13.931                 13.931

  Creante                               237.563                  237.563                         0                          0

  Disponibilitati                           883                    12.974                   3.264                   7.149   

  Cheltuieli in avans                        0                             0                          0                          0

——————————————————————————————————————

  TOTAL   ACTIV           463.886                452.863                      69.917                 52.992

——————————————————————————————————————

Datorii                               976.963                999.534                    706.759               667.016

Capital social                           200                        200                       200                          200

Subventii pt. investitii                 0                            0                           0                              0                                        Rezerve                                       0                            0                           0                              0

Profitul/pierderea report.     -273.923            -513.277                  -546.871                -607.533

Profitul/pierderea ex.fin      -239.354               -33.594                    -90.171                   -6.691

Repartizarea profitului                 0                            0                            0                              0       

——————————————————————————————————————

TOTAL PASIV               463.886              452.863                       69.917                   52.992

 

Analiza datelor are la baza informatiile din contabilitatea societatii, respectiv cele inscrise in bilanturile anuale si balanta de verificare din data de 30.04.2019.

 

 

Evolutia imobilizarilor corporale si necorporale

Structura si evolutia imobilizarilor corporale in perioada 2016 –  30.04.2019  se prezinta astfel :

_______________________________________________________________________Lei__

       Denumire                         31.12.2016         31.12.2017         31.12.2018          30.04.2019

Alte imobilizari necorporale                 550                    550                    550                           0

Terenuri                                                  0                         0                         0                          0

Constructii                                      17.154                 17.154                16.618                  15.903

Instalatii tehnice,utilaje, masini     152.552                94.052                 35.554                16.055                     si mijloace de transport                        

Mobilier, birotica, echip. prot.              0                       0                              0                      0

Imobilizari necorporale                   550                     550                        550                      0

Imobilizari corporale                 169.705               111.206                  52.172              31.958

Imobilizari financiare                         0                            0                         0                         0

 

 Societatea  deţine în patrimoniu la 30.04.2019 următoarele imobilizări:

- imobilizǎri corporale in sumă de 266.509 lei (valoare de intrare ȋn contabilitate, fără scăderea amortizării), respectiv în sumǎ de 31.958  lei (valoare rămasă după scăderea amortizării) reprezentate de:

1. Construcţii :

- Stână blană – valoare intrare în sumă de 17.154 lei.

2. Echipamente tehnologice:

- Tractor John Deere – valoare intrare în sumă de 222.555 lei.

3. Animale si plantaţii:

- Oi şi bovine  – valoare de intrare ȋn sumă de 26.800 lei;

 

 

 

Evolutia creantelor

_______________________________________________________________________Lei__

       Denumire          31.12.2016            31.12.2017        31.12.2018       30.04.2019

 

Creante comerciale              0                        0                         0                       0

TVA de recuperat                0                        0                         0                       0                  

TVA neexigibila                  0                        0                         0                       0

Alte creante                          0                        0                        0                        0

Debitori diversi              237.563              237.563              237.563                  0

TOTAL                         237.563               237.563              237.563                 0

            La data intrării în insolvenţă societatea nu figurează în evidenţele contabile cu creanţe de încasat.

        Obligaţiile societăţii

______________________________________________________________________­­­_Lei       Denumire                                      31.12.2016              31.12.2017        31.12.2018        30.04.2019

 Credite bancare pe termen lung                        0                      0                     0                    0

Datorii privind Leasingul                             124.723            75.554                 0                    0

TOTAL DATORII PE TERMEN>1an    124.723           75.554                  0                    0

Credite bancare pe termen scurt                     0                        0                       0                      0

Datorii comerciale catre furnizori               313.316           402.497         295.491          407.617

Datorii catre furnizorii de imobilizari              0                       0                     0                     0                              

Datorii privind drepturile salariale                32.308            6.272             6.144              1.263

Datorii buget                                                 60.414             66.602           39.973            38.769

TVA de plata                                                   0                       0                     0                   0

Dividende de plata                                           0                       0                     0                      0         

Creditori diversi                                           205.802            208.209         362.314         219.367

Alte datorii                                                    240.400         240.400              2.837                0                           TOTAL DATORII TERMEN <1 an        852.240          923.980        706.759            667.016

——————————————————————————————————————

TOTAL DATORII                                       976.963      981.276          706.759           667.016

       Din analiza obligatiilor SC LACTICABRAS DACOM  SRL, se observă o scădere a cuntumului  datoriilor  în perioada analizată, ponderea cea mai mare în total datorii o au datoriile comerciale către furnizori.  

 

 Analiza corelatiei creante / obligatii:

 

NR. CRT.

INDICATORI

2016

2017

2018 30.04.2019

1

Total venituri

2.724

132.026

91.357

198.487

2

Creante

237.563

237.563

0

0

3

Obligatii

852.240

923.980

706.759

667.016

4

Raportul creante/obligatii

0,28

0,26

0

0

 

Creantele reflecta angajamentele contractate cu anumiti parteneri ai societatii, cum sunt clientii, ale caror termene de plata au o scadenta ulterioara livrarii bunurilor si serviciilor, precum si debitorii firmei, in calitate de beneficiari ai unor imprumuturi pe care le vor rambursa ulterior impreuna cu dobanda aferenta acestora.

Din punct de vedere contabil, creantele sunt formate din clienti, furnizori-debitori, creante privind personalul si asigurarile sociale, alte creante privind statul si institutiile publice, debitori diversi etc.

Obligatiile reprezinta surse de finantare atrase pe o perioada mai mica de un an, excluzand creditele bancare. Acestea contin datoriile catre furnizori, personal, stat, actionari, avansuri de la clienti.

Creanţe si obligatiile reprezinta principalele elemente care influenteaza fluxurile banesti ale societatii.

Raportul dintre creante si obligatii este subunitar in perioada 2016 – 30.04.2019 si are o evolutie fluctuanta, ceea ce indica o majorare a gradului de imobilizare a capitalului.

 

 

 

 

Analiza ratelor de rotatie:

 

NR. CRT.

RATE DE ROTATIE

2016

2017

2018

30.04.2019

1

Total venituri

2.724

132.026

91.357

198.487

2

Activ total

463.886               

452.863                     

69.917                

53.038

3

Active imobilizate

170.255

111.756

52.722

31.958

4

Capitalurii proprii

-513.077

-546.671

-636.842

-641.024

5

Total venituri/Activ total

0,005

0,29

1,31

3,74

6

Total venituri /Active imobilizate

0,015

1,18

1,73

6,21

7

Total venituri/Cap. Proprii

 - 0,005

- 0,24

- 0,14

- 0,31

 

Rotatia activului (Venituri totale/Activ total) arata abilitatea cu care managerii societatii au utilizat mijloacele de care dispun; in perioada analizata se observa ca indicatorul inregistreaza valori subunitare în perioada 2016-2017, iar începând cu anul 2018 indicatorul înregistrează valori supraunitare, ca urmare a creşterii cifrei de afaceri. La 30.04.2019 a atins nivelul de 3,74.

Rotatia activelor fixe (Venituri totale/Active fixe): numarul de rotatii arata o crestere a acestora pe perioada 2017 – 2019 ca urmare a creşterii cifrei de afaceri. La 30.04.2019 nivelul atins este 6,21.

Rotatia capitalurilor proprii (Cifra de Afaceri/ Capitaluri proprii): indicatorul inregistreaza valori negative in perioada analizată, datorita capitalului propriu negativ. La 30.04.2019 nivelul atins este de -0,31.

 

 Analiza solvabilitatii si lichiditatii firmei

 

Nivelul scazut al lichiditatii globale reflecta imposibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile.

Lichiditatea redusa reflecta imposibilitatea activelor concretizate in creante si trezorerie de a face fata achitarii datoriilor curente.

Rata lichiditatii imediate inregistreaza valori foarte mici, ceea ce arata ca, la aceasta data datoriile societatii nu pot fi acoperite pe seama numerarului existent in casierie, a disponibilitatilor bancare si a altor lichiditati.

 

Analiza cash flow

 

CASH-FLOW DE GESTIUNE (CFG)
Rezultatul tuturor operatiunilor de gestiune reprezinta cash-flow-ul de gestiune.

Formula de calcul:
CFD = RN + CHD + CHAMO
RN = rezultatul net
CHD = cheltuiala cu dobanda
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

CFG 2016 =  - 239.354 + 9.426 + 61.103 = -168.825 lei

CFG 2017 = – 33.594 + 7.158 + 58.499 = 32.063 lei

CFG 2018 = – 90.171 + 6.408 + 59.035 = -24.278 lei

CFG 30.04.2019 = -6.691 +0 + 20.764 =  14.073  lei

 

CASH-FLOW OPERATIONAL (CFO)
Reprezinta capacitatea potentiala de finantare viitoare a intreprinderii, de remunerare a investitorilor de capital si a creditorilor din rezultul de exploatare obtinut. Se mai numeste si cash-flow de exploatare.
Formula de calcul:
CFO = RN + CHAMO
RN = rezultatul net
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

CFG 2016 =  – 239.354 + 61.103 = – 178.251 lei

CFG 2017 = – 33.594 +  58.499 =  24.905  lei

CFG 2018 = – 90.171 +  59.035 = -31.136 lei

CFG 30.04.2019 = -6.691 + 20.764 =  14.073  lei

 

Capitolul IV – SITUATIA ACTUALA A SOCIETATII

 

  Cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa au fost urmatoarele :

          Societatea a fost infiintata in anul 2012, avand ca activitate principala „Creşterea ovinelor şi caprinelor – 0145”.

Intrarea în insolvenţă a debitoarei a fost solicitată de U.A.T. Moroeni, motivată de faptul că debitoarea figurează în evidenţele fiscale cu un debit în sumă de 308.331 lei. Pentru acest debit s-a încercat încheierea unui acord scris între creditoare şi Lactibras Dacom S.R.L. , însă din cauza lipsei de fonduri cu care se confruntă debitoarea acest acord nu a putut fi încheiat. Debitoarea este o societate agricolă, bazându-se pe subvenţiile primite de la stat, toamna şi primăvara, astfel încât nu dispune de alte fonduri.

                               

TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR

 

Potrivit atributiilor prevzute la art. 20 alin.1 lit. k), administratorul judiciar a intocmit tabelul definitiv cuprinzand toate creantele impotriva averii debitoarei.

 Acesta s-a depus la dosarul cauzei, inregistrat si afisat la usa Tribunalului Dambovita la data de 07.06.2019 şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11548/07.06.2019.  Aceasta a fost actualizat la data de  05.07.2019 prin înscrierea la  masa credală şi a creditorilor Cabinet Individual de Avocatură Virgil Pătraşcu si a persoanei fizice Comaniţă Daniel.  

Suma totala a creanţelor admise este de 622.022,90 lei, din care:

- creante bugetare conform art. 161, pct. 5 = 391.308,37 lei

- creante chirografare conform art. 161, pct. 8 = 21.347,53 lei

- creante subordonate conform art. 161, pct. 10 = 209.367,00 lei

          Tabelul definitiv al creantelor este prezentat in Anexa nr. 1.

   Masurile de reorganizare judiciara

         Premisele planului de reorganizare judiciara au ca baza continuarea activitatii societatii si achitarea integrala a categoriilor de creante bugetare si în limita fondurilor disponibile a creantelor chirografare şi subordonate.

         Masa credala a SC LACTICABRAS DACOM SRL este formata dintr-un numar de 5 creditori, insumand  622.022,90 lei.

  Structura creditorilor este urmatoarea :

-         Creditori bugetari          62,91  %

-         Creditori chirografari       3,43  %

-         Creditori subordanţi        33,66 %

Categoriile de creante care sunt defavorizate prin plan sunt urmatoarele:

-         creantele chirografare prevazute la art. 161, pct. 8 din Legea nr. 85/2014 şi creanţele subordonate prevazute la art. 161, pct. 10 din Legea nr. 85/2014 care vor primi în limita fondurilor disponibile ca urmare a reorganizarii activitatii debitorului.

     Prin prezentul plan de reorganizare, care se va desfasura pe o perioada de 3 ani, se urmareste satisfacerea integrala a creantelor bugetare iar creantele chirografare  şi subordonate vor fi achitate in limita fondurilor disponibile.

     Creantele bugetare vor fi achitate integral prin planul propus in cursul celor 3 ani ai reorganizarii, aceasta categorie fiind considerata nedefavorizata, avand in vedere faptul ca toate creantele bugetare nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de observatie si in cea a reorganizarii judiciare, vor fi platite cu prioritate conform documentelor din care rezulta.

 

In cadrul reorganizarii societatii propuse conform prezentului plan, categoria creantelor chirografare care constituie o categorie defavorizata in sensul art. 5, pct. 16 din lege, va fi supusa unui tratament corect si echitabil prin plan, in sensul in care se va face dovada ca nici in procedura de faliment acesta categorie de creante nu ar fi primit nici o suma ca urmare a lichidarii activului patrimonial al debitorului. Acest aspect urmeaza a fi probat cu un raport de evaluare a tuturor activelor societatii, conform caruia valoarea activului patrimonial la data propunerii prezentului plan de reorganizare ar acoperi numai o parte a creantelor garantate si a creantelor bugetare si nicidecum a celor chirografare.

    In vederea punerii in aplicare a planului de reorganizare debitorul va pastra in intregime dreptul de administrare si conducere a activitatii societatii, prin administratorul special si sub controlul administratorul judiciar.

 

Planul de reorganizare va avea la baza finantarea din urmatoarele surse:

-         Venituri obtinute din activitatile de baza, respectiv: „Creşterea ovinelor şi caprinelor”.

-         Subvenţiile primite de două ori pe an de la APIA atât pentru efectivul de animale cât şi pentru terenurile agricole.

-         Aportul de numerar din partea asociatilor pentru o mai buna desfasurare a activitatii curente.

     

Capitolul V. ANALIZA FALIMENT VS REORGANIZARE

Societatea  deţine în patrimoniu la 30.04.2019 următoarele active;

- imobilizǎri corporale in sumă de 266.509 lei (valoare de intrare ȋn contabilitate, fără scăderea amortizării), respectiv în sumǎ de 31.958  lei (valoare rămasă după scăderea amortizării) reprezentate de:

1. Construcţii :

- Stână blană – valoare intrare în sumă de 17.154 lei.

2. Echipamente tehnologice:

- Tractor John Deere – valoare intrare în sumă de 222.555 lei, care face obiectul unui contract de leasing în derulare.

3. Animale si plantaţii:

- Oi şi bovine  – valoare de intrare ȋn sumă de 26.800 lei;

- stocuri – 13.931 lei;

 - disponibilităţi băneşti – 7.149 lei

Din cele enumerate mai sus rezultă că societatea în cazul intrării în faliment dispune de active în sumă de 65.034 lei (valoare contabilă), reprezentate de contrucţii, animale, stocuri şi disponibilităţi băneşti. În ce priveşte bunul Tractor John Deer, făcând obiectul unui contract de leasing în derulare, în cazul intrării societăţii în faliment, acesta se reziliează cu consecinţa predării bunului către societatea de leasing.   

Conform  planulului de reorganizare propus de societatea debitoare aceasta va efectua urmӑtoarele plӑți cӑtre creditori, cu menţiunea că se vor efectua plăţi cu prioritate către creditori bugetari, iar în limita fondurilor disponibile se vor efectua plăţi şi către creditori chirografari şi subordonaţi:

 

Nr. crt.

Denumire creditori

Caracteristici creanţǎ

Creanța achitatӑ conform program plӑți – lei

1 U.A.T. Comuna Moroeni

bugetarӑ

337.841,37

2 A.J.F.P. Dȃmbovița

bugetarӑ

53.467,00

3 Deutsche Leasing Romania IFN S.A.

chirografară

1.197,53

4 Cabinet Individual Avocatura Virgil Patrascu

chirografară

20.150,00

5 Comanita Daniel

subordonatӑ

209.367,00

Total creanțe achitate

622.022,90

 

Comparȃnd valoarea creanțelor propusӑ a fi achitatӑ conform planului de reorganizare și  valoarea ce s-ar putea obține din valorificarea activelor la valoarea lor contabilă (în cazul lichidării valoarea lor de piaţă va fi mult mai mică) se observӑ cӑ ȋn cazul falimentului debitoarei  s-ar achita doar 16% din valoarea creanțelor bugetare înscrise în plan, iar ceilalți creditori nu vor primi nici o sumӑ, pe cȃnd  ȋn cazul ȋn care creditori ar vota planul de reorganizare creanțele datorate tuturor creditorilor ȋnscriși ȋn tabelul definitiv ar fi achitate ȋn totalitate.

 

Capitolul VI- PERSPECTIVA DE REDRESARE A SOCIETATII

 

           În următoarea perioadă, respectiv anii 2019 – 2022  societatea îşi va desfăşura activitatea conform planului de reorganizare, având ca bază activitatile aducatoare de venituri si anume: „Creşterea ovinelor şi caprinelor – 0145” .

           In vederea realizarii planului de reorganizarea, societatea debitoare are ca obiectiv incheierea de noi contracte de arendă.  În prezent societatea deţine 158,67 ha dintre care 145,50 ha în arendă şi 13,17 sub alte forme.

           Conform bugetului de venituri şi cheltuieli, societatea îşi propune :     

 A. Pentru anul  2020

          S-au proiectat venituri totale in suma de 350.000 lei  din care ponderea cea mai importantă o au subvenţiile primite de la APIA.

          Cheltuielile totale preconizate sunt în valoare de 200.000  lei .

          Rezulta pentru primul an un excedent net de 150.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2020 pentru creanţele bugetare din plan şi plăţi parţiale pentru ceilalţi creditori.

B. Pentru anul 2021

          Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de 400.000  lei, pe aceleasi structuri mentionate anterior.

 Cheltuielile totale preconizate la suma de  230.000 lei. Rezultă un excedent net in suma de  170.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2020 pentru creanţele bugetare din plan şi plăţi parţiale pentru ceilalţi creditori.

 

C. Pentru anul 2022

          Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de 450.000 lei, pe aceleasi structuri mentionate anterior.

 Cheltuielile totale preconizate la suma de  200.000 lei.  Rezultă un excedent net in suma de 200.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2019.

          Programul plăţilor către creditori pe durata reorganizării este prevăzut în anexa la plan.

          Societatea îşi propune să reducă costurile prin eliminarea cheltuielilor neproductive şi a pierderilor, aceste masuri urmand a fi prezentate creditorilor pe masura implementarii lor.

          Societatea urmează să-şi păstreze conducerea actuală şi dreptul de dispoziţie asupra bunurilor, dar sub supravegherea strictă a administratorului judiciar. De asemenea, societatea şi organele sale de conducere sunt răspunzătoare pentru respectarea şi îndeplinirea întocmai a măsurilor propuse în planul de reorganizare.

 

Capitolul VII – MASURI PROPUSE PENTRU REALIZAREA PLANULUI

DE REORGANIZARE

 

          Pentru realizarea planului de reorganizare se prevăd o serie de măsuri atât de natură managerială cât şi tehnică.

          Administratorul special îşi va păstra în întregime controlul activităţii comerciale a SC LACTICABRAS DACOM SRL sub supravegherea  permanentă a administratorului judiciar desemnat în dosarul de insolvenţă.

          Următoarele acte vor putea fi îndeplinite numai după obţinerea aprobării administratorului judiciar, în urma înaintării unei note de fundamentare pentru demonstrarea utilităţii acestora în contextul planului de reorganizare:

          - vânzarea-cumpărarea de active imobilizate (mijloace fixe);

          - încheierea de contracte de leasing;

          - angajarea de credite de trezorerie pe termen scurt- creşterea cheltuielilor de personal într-un cuantum mai mare de 10% faţă de cheltuielile necesare în primul an de reorganizare.

          Aceste limite de competenţă sunt menite să protejeze interesele creditorilor societăţii pe perioada derulării planului de reorganizare.

 

 I. MĂSURI DE NATURĂ MANAGERIALĂ

 

          - flexibilitatea fluxului informaţional-decizional în paralel cu implementarea unui sistem de lucru care sa implice responsabilitatea directă;

          - menţinerea numărului de salariaţi necesar în procesul de reorganizare;

          - implementarea unei structuri interne de control financiar preventiv cu atribuţii în  urmărirea utilităţii şi eficacităţii cheltuielilor;

          - diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestionare mult mai atent controlată a acestora;        

 

 

 

II. MĂSURI DE NATURĂ COMERCIALĂ ŞI  FINANACIAR-CONTABILĂ

 

          - analiza lunară şi identificarea soluţiilor de reducere consistentă a costurilor;

          - diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestiune controlată a acestora;

          - urmărirea permanentă a evoluţiei economice şi a schimbărilor din mediul economic pentru a anticipa nevoile clienţilor şi pentru a adapta serviciile furnizate acestor necesităţi;

          - mărirea cotei de piaţă şi a volumului de afaceri încheiate;

         

III. MĂSURI DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ

 

-         inventarierea patrimoniului societăţii la sfârşit de an în timp util şi de către personal competent;

-         corelarea numărului de personal cu necesităţile reale în procesul de funcţionare a societăţii;

-         urmărirea corectitudinii înregistrărilor şi încadrării în termenele legale a rapoartelor şi evidenţelor financiar-contabile;

-         reducerea consumului nejustificat de energie electrică, apă şi căldură;

-         gestionarea tuturor bunurilor materiale şi asigurarea integrităţii acestora;

-         creşterea responsabilităţii prin conştientizarea fiecărui angajat asupra situaţiei existente şi a soluţiilor de redresare a societăţii.

 

REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR

 

In concordanta cu prevederile O.G. nr. 86/2006 si a Legii nr. 85/2014, pe perioada implementarii planului de reorganizare, onorariul administratorului judiciar va fi compus din:

a)     onorariu lunar – in suma de 1.200 lei + TVA;

b)    onorariu de succes – in procent de 5% din sumele incasate ca urmare a valorificarii bunurilor si a incasarii creantelor.

Prezentul plan de reorganizare cuprinde  doua anexe:

- Anexa nr. 1 – Tabelul definitiv al creantelor;

- Anexa nr. 2 – Programul de plati catre creditori;

 

 

 

05.07.2019          

ADMINISTRATOR  SPECIAL,

                                                              COMĂNIŢĂ DANIEL COSMIN

 

 

 

DOSAR NR. 4182/120/2018
        PROGRAMUL DE PLATI CATRE CREDITORI
                 SC LACTICABRAS DACOM  SRL
Nr.crt. Denumire creditor Creanta acceptata tabel definitiv Creanta admisa la plata in plan reorganizare Distribuiri 15.12.2019 Distribuiri 15.04.2020 Distribuiri 15.12.2020 Distribuiri 15.04.2021 Distribuiri 15.12.2021 Distribuiri 15.04.2022 %
distribuit
1 U.A.T. Comuna Moroeni 337841.37 337841.37 56306.37 56307.00 56307.00 56307.00 56307.00 56307.00 100%
2 A.J.F.P. Dȃmbovița 53467.00 53467.00 8912.00 8911.00 8911.00 8911.00 8911.00 8911.00 100%
  Total creanțe bugetare, art. 161, pct. 5 391308.37 391308.37 65218.37 65218.00 65218.00 65218.00 65218.00 65218.00 100%
3 Deutsche Leasing Romania IFN S.A. 1197.53 1197.53 197.53 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 100%
4 Cabinet individual avocatura Virgil Patrascu 20150.00 20150.00 3360.00 3358.00 3358.00 3358.00 3358.00 3358.00 100%
  Total creante chirografare, art. 161, pct. 8 21347.53 21347.53 3557.53 3558.00 3558.00 3558.00 3558.00 3558.00 100%
5 Comanita Daniel 209367.00 209367.00 34894.50 34894.50 34894.50 34894.50 34894.50 34894.50 100%
  Total creanţe
subordonate  - art. 161, pct.10
209367.00 209367.00 34894.50 34894.50 34894.50 34894.50 34894.50 34894.50 100%
  T O T A L  G E N E R A L 622022.90 622022.90 103670.40 103670.50 103670.50 103670.50 103670.50 103670.50 100%
DATA:
05.07.2019
INTOCMIT:
ADMINISTRATOR SPECIAL
COMANITA DANIEL COSMIN
This entry was posted in Fără categorie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>