PLAN REORGANIZARE SC TARABOSTES SRL

 

 

S.C.  TARABOSTES S.R.L.

PUCIOASA, STR. PATRANA, NR. 11,  JUD. DAMBOVITA

CUI  17886395,   J15/892/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Reorganizare Judiciară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Administrator special

                           SÎRBU FLORIAN
TRIBUNALUL DAMBOVITA

DOSAR NR. 4749/120/2017

Termen: 16.01.2018

             

 

                            PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARA

 

Capitolul I – PREZENTAREA  SOCIETATII

 

Denumire: TARABOSTES SRL

Forma juridică: SRL

Capital Social:  500 lei se constituie in 50 parti sociale, o parte sociala avand valoarea de 10 lei.

Nr.de ordine la Registrul Comertului: J15/892/2005

Cod unic de inregistrare: 17886395

Atribut fiscal:  RO

Asociat unic: asociat Sȋrbu Florian domiciliat ȋn Pucioasa, str. Patrana, nr. 11, județul Dȃmbovița, identificat cu CI seria DD nr. 537959, eliberatӑ de SPCLEP Pucioasa la data de 11.05.2011, CNP 1680416150021

Administrator special:  Sȋrbu Florian domiciliat ȋn Pucioasa, str. Patrana, nr. 11, județul Dȃmbovița, identificat cu CI seria DD nr. 537959, eliberatӑ de SPCLEP Pucioasa la data de 11.05.2011, CNP 1680416150021

Sediul social: Pucioasa, str. Patrana, nr. 11, jud. Dambovita.

Societatea a luat fiinţă în 2005, în baza Legii 31/1990.

          S.C. TARABOSTES S.R.L. are obiect de activitate Lucrӑri de construcții a clӑdirilor rezidențiale și  nerezidențiale – CAEN 4120.

 

 

Capitolul II – ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE

 

          În vederea fundamentării planului de reorganizare şi redresare a societăţii s-a efectuat analiza financiara a activităţii desfăşurate în anii de gestiune 2014, 2015, 2016 si la data de 31.10.2017, pe baza bilanţurilor contabile şi a balantelor de verificare aferente, precum si a balantei de verificare din data de 31.10.2017.

          Pentru perioadele analizate prezentăm situaţia capitalurilor proprii şi a profitului net, după cum urmează:

 

Anul

 

Capitaluri proprii

 

Profit   net

2014

-165.789

-129.435

2015

-298.213

-132.423

2016

-230.528

82.556

31.10.2017

-947.556

-717.027

 

              Se constată faptul că debitoarea a obținut profit doar ȋn anul 2016, ȋn restul perioadei  a  ȋnregistrat pierderi considerabile.

 

Capitolul III- PATRIMONIUL SOCIETĂŢII

 

            Analiza patrimoniului in perioada 2014 – 31.10.2017 - situatia patrimoniala se prezinta astfel :                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                             Lei

 

       Denumire                     31.12.2014         31.12.2015              31.12.2016      31.10.2017

 

  Active imobilizate                 2.042.439          1.944.232               1.847.333         1.281.323

   Stocuri                                     590.932              414.423                  277.117            140.336

  Creante                                     470.886              335.836                  327.765            327.345

  Disponibilitati                                 323                     527                     4.768                    70

  Cheltuieli in avans                            0                    0                             0                          0

——————————————————————————————————————

  TOTAL   ACTIV              3.104.580              2.695.018         2.456.983           1.749.074

——————————————————————————————————————

Datorii                                   3.270.369             2.993.231          2.687.511          2.696.629            

Capital social                           100.500                       500                    500                    500                 

Subventii pt. investitii                        0                           0                       0                     0                    

Rezerve                                       6.818                    6.818                  6.818                 6.818                     

Profitul sau pierderea report.    -143.472               -172.908          -320.202           – 237.646     

Profitul sau pierderea exerc.fin  -129.435              -132.423               82.556         – 717.027

Repartizarea profitului                     -200               - 200                     -200                  -200                         

——————————————————————————————————————

TOTAL PASIV                       3.104.580             2.695.018       2.456.983            1.749.074

Analiza datelor are la baza informatiile din contabilitatea societatii, respectiv cele inscrise in bilanturile anuale si balanta de verificare din data de 31.10.2017.

 

Evolutia imobilizarilor corporale si necorporale

Structura si evolutia imobilizarilor corporale in perioada 2014 –  31.10.2017  se prezinta astfel :

                                                                                                               Lei

_______________________________________________________________________­­­­­­­­­­­_____

       Denumire                           31.12.2014         31.12.2015              31.12.2016      31.10.2017

Alte imobilizari necorporale               680                       680                           680                   680 

Terenuri                                        322.001                322.001                 322.001             26.337   

Constructii                                             0                            0                     0                           0

Instalatii tehnice,utilaje, masini  1.452.539           1.379.542               1.282.643          1.137.706

si mijloace de transport                        

Mobilier, birotica, echip. prot.             0                             0                      0                        0

Avansuri si imobilizari                         0                             0                      0                        0

corporale in curs                                        

Imobilizari corporale in            267.219                  242.009                     242.009          116.600

curs de executie 

Imobilizari necorporale            680                              680                           680               680

Imobilizari corporale           2.041.759                1.943.552                1.846.653        1.280.643

Imobilizari financiare                 0                               0                              0                      0

 

 Societatea  detine in patrimoniu la 31.10.2017 urmӑtoarele imobilizari:

a) Imobilizӑri necorporale în sumǎ de 680 lei reprezentate de cheltuielile de constituire rǎmase neamortizate;

b) Imobilizǎri corporale în sumǎ de 1.280.643 lei (dupa scaderea amortizarii); conform registrului imobilizarilor la 31.10.2017 acestea sunt reprezentate de:

  •  Terenuri ȋn sumӑ de 26.337 lei, dupӑ cum urmeazӑ:

 - teren extravilan ȋn suprafațӑ de 279 mp – cu destinație livadӑ, situat ȋn Pucioasa, județul Dȃmbovița, nr. cadastral 3558 ȋnscris ȋn cartea funciarӑ nr. 70329 a localitӑții Pucioasa;

   – teren extravilan ȋn suprafațӑ de 869 mp -  cu destinație livadӑ, situat ȋn Pucioasa, județul Dȃmbovița, nr. cadastral 3032 ȋnscris ȋn cartea funciarӑ nr. 70326 a localitӑții Pucioasa;

- teren intravilan ȋn suprafațӑ de 2.912 mp – curții construcții situat ȋn Pucioasa, județul Dȃmbovița,  nr. cadastral 1733 ȋnscris ȋn cartea funciarӑ nr. 71396 a localitӑții Pucioasa;

 - teren extravilan ȋn suprafațӑ de  1600 mp – cu destinație livadӑ, situat ȋn Doicești, județul Dȃmbovița, nr. cadastral 70196  ȋnscris ȋn cartea funciarӑ nr. 70196 a comunei Doicești;

- teren extravilan ȋn suprafațӑ de  1600 mp – cu destinație livadӑ, situat ȋn Doicești, județul Dȃmbovița, nr. cadastral  70187  ȋnscris ȋn cartea funciarӑ nr. 70187 a comunei Doicești.

 - instalatii tehnice și mijloace de transport – valoare contabilӑ 1.137.606 lei;  conform listei imobilizarilor predatӑ de societatea debitoare, acestea sunt: centru aut. de frezare și gӑurire, autoturism Citroen Xsara, autoturism Mercedes, autoturism Hyunday, pompӑ mixer generator, mașinӑ tӑiat fier, mașina ȋntins fier, pompӑ accesorii, ciclon ciment, presӑ 250T, ciclon depozitare, snec tranf cu act. hidraulicӑ, instalație ȋncӑlzit aer, ferӑstrӑu pendular cu pȃnzӑ, instalație transport și stivuit, cai de rulare cu role, mașinӑ de frezat 6 axe, mașinӑ de șlefuit panouri, bandzic cu avans mecanic, pendulӑ automatӑ de retezat, instalație ȋmpreg. ȋn vid, mașinӑ de rectificat plan, presӑ pentru ștampe, mașinӑ dublӑ de format retezat, presӑ pentru furnire;

  • Imobilizӑri ȋn curs ȋn sumӑ de 116.600 lei ȋn acest cont au fost contabilizate utilajele fabricate din piese recuperate.

 

Evolutia creantelor

                                                                                                               Lei

_______________________________________________________________________­­­­­­­­­­­_____

       Denumire                           31.12.2014         31.12.2015              31.12.2016      31.10.2017

Creante comerciale                     470.886               335.596                 326.765              327.345

TVA de recuperat                             0                         0                                  0                         0

TVA neexigibila                               0                        240                               0                         0

Alte creante                                       0                         0                           1.000                        0

Debitori diversi                                 0                         0                                 0                          0

TOTAL                                        470.886              335.836                 327.765             327.345

 

        Se constata ca valoarea creantelor a  scazut de la 470.886 lei  la  31.12.2014 la 327.345 lei la data de 31.10.2017, ceea ce demonstreaza existenta unei activitati coerente privind recuperarea creantelor.

 Creanțe existente la 31.10.2017 – în sumǎ totalǎ de 327.345 lei sunt compuse din:

1. Creante clienti  cont 4111 –  248.690 lei

           In acest cont sunt ȋnregistrați urmӑtorii clienți:

 - S.C. Roecologic Combustibil Alternativ SRL – suma de 2.204 lei

- Racor Trans SRL – suma de 24.990 lei

- Aspol Hill Olszewscy – suma de 20.772 lei

- Wiesionger&Back GMBH  – suma de 9.460 lei

- S.C. Chris Team SRL – suma de 1.159 lei

- S.C. Corporatia Green Field SRL  – suma de 491 lei

- S.C. CDIF Top SRL  – suma de 50.810 lei

- S.C. G2 Telemania Energy SRL  – suma de 142.618 lei

- S.C. Tarabostes Bio Organic SRL  – suma de 2.751 lei

- S.C. Miconstruct SRL  – suma de ( – 6.565 lei)

2. Furnizori debitori – cont 409 in suma totala de – 78.655 lei

     In acest cont sunt ȋnregistrați urmӑtorii:

- Auto Hense – suma de 3.388 lei

- Henzie und Daniel – suma de 6.779 lei

- Danwaj – suma de 1.688 lei

- Power Industrial CO LTD – 66.800 lei

 

 

 

 

Obligatiile societatii

_______________________________________________________________________Lei__

       Denumire                           31.12.2014         31.12.2015      31.12.2016          31.10.2017

 

Credite bancare pe termen lung      276.306          276.306             276.306             190.989

Clienti creditori/creditori diversi    995.221        1.140.959            829.573              835.963

Furnizori termen lung                  1.705.356           832.289         1.341.735           1.340.909

TOTAL DATORII

PE TERMEN>1an                     2.976.883        2.249.554          2.447.614          2.367.861

Credite bancare pe termen scurt                0                      0                         0                       0           

Datorii comerciale catre furnizori     157.528        670.576                33.644                     895

Datorii catre furnizorii de imobilizari           0                   0                          0                       0

Datorii privind drepturile salariale       14.766            3.195                   6.664               43.752

Datorii buget                                         30.166          12.332                  83.003            155.620

TVA de plata                                         53.948          57.574               116.586             128.501

Dividende de plata                                          0                   0                          0                       0

Creditori diversi                                      37.078                  0                          0                       0

TOTAL DATORII TERMEN <1 an  293.486      743.677               239.897            328.768

——————————————————————————————————————

TOTAL DATORII                            3.270.369    2.993.231             2.687.511         2.696.629

                            

       Din analiza obligatiilor SC TARABOSTES SRL, se observa o oscilatie a datoriilor pe termen lung cat si a datoriilor pe termen scurt.

       Se constata o creste a datoriilor totale cu aprox. 1%  in cele 10 luni analizate ale anului 2017 fata de datoriile din anul 2016, crestere rezultata datoritǎ acumularii de datorii cǎtre bugetul statului care nu au mai putut fi achitate la termen.

 

 Analiza corelatiei creante / obligatii:

 

NR. CRT.

INDICATORI

2014

2015

2016

31.10.2017

1

Cifra de afaceri

799.934

231.094

576.034

56.479

2

Creante

470.886             

335.836                

327.765           

327.345

 

3

Obligatii

3.270.369                                                                               2.696.629

2.993.231         

2.687.511

2.696.629            

4

Raportul   creante/obligatii

0.15

0.12

0.13

0.13

 

Creantele reflecta angajamentele contractate cu anumiti parteneri ai societatii, cum sunt clientii, ale caror termene de plata au o scadenta ulterioara livrarii bunurilor si serviciilor, precum si debitorii firmei, in calitate de beneficiari ai unor imprumuturi pe care le vor rambursa ulterior impreuna cu dobanda aferenta acestora.

Din punct de vedere contabil, creantele sunt formate din clienti, furnizori-debitori, creante privind personalul si asigurarile sociale, alte creante privind statul si institutiile publice, debitori diversi etc.

Obligatiile reprezinta surse de finantare atrase pe o perioada mai mica de un an, excluzand creditele bancare. Acestea contin datoriile catre furnizori, personal, stat, actionari, avansuri de la clienti.

Creante si obligatiile reprezinta principalele elemente care influenteaza fluxurile banesti ale societatii.

Raportul dintre creante si obligatii este subunitar si are o evolutie fluctuanta, ceea ce indica o majorare a gradului de imobilizare a capitalului.

 

 

Analiza ratelor de rotatie:

 

NR. CRT.

RATE   DE ROTATIE

2014

2015

2016

31.10.2017

1

Cifra   de afaceri/Activ total

0.26

0.09

0.24

0.04

2

Cifra   de afaceri/Active imobilizate

0.40

0.12

0.32

0.05

3

Cifra   de afaceri/Cap. proprii

-4.83

-0.78

-2.50

-0.06

 

Rotatia activului (Cifra de afaceri/Activ total) arata abilitatea cu care managerii societatii au utilizat mijloacele de care dispun; in perioada analizata se observa ca indicatorul inregistreaza valori subunitare ca urmare a scaderii cifrei de afaceri. La data de 31.10.2017 a atins nivelul de 0,04.

Rotatia activelor fixe (Cifra de afaceri/Active fixe): numarul de rotatii arata o scadere a acestora in anul 2017 fata de anul 2016 datorita scaderii cifrei de afaceri. La data de 31.10.2017 nivelul atins este 0,05.

Rotatia capitalurilor proprii (Cifra de Afaceri/ Capitaluri proprii): indicatorul inregistreaza valori negative pe toata perioada analizata, datorita capitalurilor proprii negative. La data de 31.10.2017 nivelul atins este de -0,06.

 

 Analiza solvabilitatii si lichiditatii firmei

 

Nivelul scazut al lichiditatii globale reflecta imposibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile.

Lichiditatea redusa reflecta imposibilitatea activelor concretizate in creante si trezorerie de a face fata achitarii datoriilor curente.

Rata lichiditatii imediate inregistreaza valori foarte mici, ceea ce arata ca, la aceasta data datoriile societatii nu pot fi acoperite pe seama numerarului existent in casierie, a disponibilitatilor bancare si a altor lichiditati.

 

Analiza cash flow

 

CASH-FLOW DE GESTIUNE (CFG)
Rezultatul tuturor operatiunilor de gestiune reprezinta cash-flow-ul de gestiune.

Formula de calcul:
CFG = RN + CHD + CHAMO
RN = rezultatul net
CHD = cheltuiala cu dobanda
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

 

CFG 2014 = – 129.435 + 0 + 110.779 = – 18.656 lei

CFG 2015 = – 132.423 + 0 + 40.998 = -91.425 lei

CFG 2016 = 82.556 + 0 + 12.529 = 95.085 lei

CFG 31.10.2017 =   -717.027 + 0 + 343 =  -716.684 lei

 

CASH-FLOW OPERATIONAL (CFO)
Reprezinta capacitatea potentiala de finantare viitoare a intreprinderii, de remunerare a investitorilor de capital si a creditorilor din rezultul de exploatare obtinut. Se mai numeste si cash-flow de exploatare.
Formula de calcul:
CFO = RN + CHAMO
RN = rezultatul net
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

 

CFO 2014 = – 129.435 +110.779 = – 18.656 lei

CFO 2015 = – 132.423 + 40.998 = -91.425 lei

CFO 2016 =     82.556 +  12.529 = 95.085 lei

CFO 31.10.2017 = -717.027 + 343 = -716.684 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul IV – SITUATIA ACTUALA A SOCIETATII

 

  Cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa au fost urmatoarele :

          Societatea a fost infiintata in anul 2005, avand ca activitate principala „Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale”.

Datoritǎ acumularii de datorii cǎtre furnizori şi cǎtre bugetul statului care nu au mai putut fi achitate la termen,  debitorul a formulat o acţiune în instanţǎ pentru a fi supus prevederilor legii insolvenţei, în procedura generalǎ de insolvenţǎ, intenţionând a depune un plan de reorganizare a activitǎţii. Cauza preliminarǎ a incapacitǎţii de platǎ constatatǎ de administratorul judiciar o constituie neincasarea propriilor creante de la clientii acesteia.

                               

TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR

 

Potrivit atributiilor prevzute la art. 20 alin.1 lit. k), administratorul judiciar a intocmit tabelul definitiv cuprinzand toate creantele impotriva averii debitoarei.

 Acesta s-a depus la dosarul cauzei, inregistrat si afisat la usa Tribunalului Dambovita la data de 27.10.2017.

Suma totala a creantelor admise este de 1.138.178,70 lei, din care:

- creante garantate conform art. 159, alin. (1), pct. 3 = 740.952,70 lei

- creante bugetare conform art. 161, pct. 5 = 3.912,00 lei

- creante subordonate conform art. 161, pct.10 = 393.314,00 lei

 

 

 

 

Tabelul definitiv al creantelor este prezentat in Anexa nr. 1.

Masurile de reorganizare judiciara

         Premisele planului de reorganizare judiciara au ca baza continuarea activitatii societatii si achitarea tuturor categoriilor de creante.

         Masa credala a SC TARABOSTES SRL este formata dintr-un numar de 6 creditori, insumand  1.138.178,70 lei.

  Structura creditorilor este urmatoarea :

-         Creditori garantati        65,10  %

-         Creditori bugetari           0,34  %

-         Creditori subordonati     34,56 %

   Prin prezentul plan de reorganizare, care se va desfasura pe o perioada de 3 ani, se urmareste satisfacerea integrala a creantelor tuturor creditorilor inscrisi la masa credala.

        Prin planul propus categoria creantelor garantate vor fi achitate in proportie de 100% in perioada celor 3 ani ai reorganizarii. Accesoriile nascute dupa data deschiderii procedurii de insolventa a debitorului si cele ce vor lua nastere pe parcursul perioadei de reorganizare judiciara vor fi achitate cu prioritate conform prevederilor art. 102 alin.(6) din Legea nr. 85/2014.

Creantele bugetare vor fi achitate integral prin planul propus in cursul celor 3 ani ai reorganizarii, aceasta categorie fiind considerata nedefavorizata, avand in vedere faptul ca toate creantele bugetare nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de observatie si in cea a reorganizarii judiciare, vor fi platite cu prioritate conform documentelor din care rezulta.

Creantele subordonate vor fi achitate integral prin planul propus in cursul celor 3 ani ai reorganizarii, aceasta categorie fiind considerata nedefavorizata, avand in vedere faptul ca toate creantele subordonate nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de observatie si in cea a reorganizarii judiciare, vor fi platite cu prioritate conform documentelor din care rezulta.

In vederea punerii in aplicare a planului de reorganizare debitorul va pastra in intregime dreptul de administrare si conducere a activitatii societatii, prin administratorul special si sub controlul administratorul judiciar.

 

Planul de reorganizare va avea la baza finantarea din urmatoarele surse:

-         Venituri obtinute din activitatea de baza, respectiv: „Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale”;

- Incasarea creantelor societatii, acestea fiind in cuantum de 327.345 lei la data de 31.10.2017, astfel cum au fost mentionate mai sus.

        Ca urmare a acestor prevederi cu privire la obtinerea de venituri, preconizam realizarea unui excedent in anii 2018 -2020 astfel :

             – excedent net 2018  -    200.000 lei        

              – excedent net 2019  -    250.000 lei         

              – excedent net 2020   –   300.000 lei    

              

Capitolul V- PERSPECTIVA DE REDRESARE A SOCIETATII

 

În următoarea perioadă, respectiv anii 2018 – 2020  societatea îşi va desfăşura activitatea conform planului de reorganizare, având ca bază activitatea aducatoare de venituri si anume: „Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale”;

          In vederea realizarii planului de reorganizarea, societatea debitoare are ca obiectiv recuperarea creantelor, mentinerea clientilor actuali, atragerea unor noi clienti, precum si incheierea de noi contractre cu noi parteneri, astfel au fost incheiate urmatoarele contracte:

-         Contractul de prestari servicii nr. 27/01.10.2017 incheiat cu SC Manoil Trans SRL – pretul serviciilor efectuate de prestator este de 120.000 euro (fara TVA);

-         Contractul de prestari de servicii nr. 28/01.10.2017 incheiat cu SC Manoil Trans SRL – pretul serviciilor efectuate de prestator este de 160.000 euro (fara TVA);

-         Contract de antrepriza din data de 15.11.2017 incheiat cu SC Donato Com SRL. Valoarea totala a contractului este de 55.000 euro plus TVA.

           

Conform bugetului de venituri şi cheltuieli, societatea îşi propune :       

A. Pentru anul  2018

          S-au proiectat venituri totale in suma de 1.540.000  lei   din care ponderea importantă o au veniturile din „Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale”.

         Cheltuielile totale sunt în valoare de 1.340.000  lei .

          Rezulta pentru primul an un excedent net de 200.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2018.

 

B. Pentru anul 2019

          Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de 1.600.000 lei, pe aceleasi structuri mentionate anterior.

 Cheltuielile totale se vor cifra la suma de  1.350.000 lei. Rezultă un excedent net in suma de 250.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2019.

 

C. Pentru anul 2020

          Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de 1.660.000 lei, pe aceleasi structuri mentionate anterior.

 Cheltuielile totale se vor cifra la suma de  1.360.000 lei. Rezultă un excedent net in suma de  300.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2020.

          Programul plăţilor către creditori pe durata reorganizării este prevăzut în anexa la plan.

          Societatea îşi propune să reducă costurile prin eliminarea cheltuielilor neproductive şi a pierderilor, prin creşterea productivităţii muncii, tehnologizare, reducerea normelor specifice, creşterea stimulentelor în vederea obţinerii de discount-uri, aceste masuri urmand a fi prezentate creditorilor pe masura implementarii lor.

          Societatea urmează să-şi păstreze conducerea actuală şi dreptul de dispoziţie asupra bunurilor, dar sub supravegherea strictă a administratorului judiciar. De asemenea, societatea şi organele sale de conducere sunt răspunzătoare pentru respectarea şi îndeplinirea întocmai a măsurilor propuse în planul de reorganizare.

 

Capitolul VI – MASURI PROPUSE PENTRU REALIZAREA PLANULUI

DE REORGANIZARE

 

          Pentru realizarea planului de reorganizare se prevăd o serie de măsuri atât de natură managerială cât şi tehnică.

          Administratorul special îşi va păstra în întregime controlul activităţii comerciale a SC TARABOSTES SRL sub supravegherea  permanentă a administratorului judiciar desemnat în dosarul de insolvenţă.

          Următoarele acte vor putea fi îndeplinite numai după obţinerea aprobării administratorului judiciar, în urma înaintării unei note de fundamentare pentru demonstrarea utilităţii acestora în contextul planului de reorganizare:

          – vânzarea-cumpărarea de active imobilizate (mijloace fixe);

          – încheierea de contracte de leasing;

          – angajarea de credite de trezorerie pe termen scurt  – creşterea cheltuielilor de personal într-un cuantum mai mare de 10% faţă de cheltuielile necesare în primul an de reorganizare.

          Aceste limite de competenţă sunt menite să protejeze interesele creditorilor societăţii pe perioada derulării planului de reorganizare.

 

 I. MĂSURI DE NATURĂ MANAGERIALĂ

 

          – flexibilitatea fluxului informaţional-decizional în paralel cu implementarea unui sistem de lucru care sa implice responsabilitatea directă;

          – menţinerea numărului de salariaţi necesar în procesul de reorganizare;

          – implementarea unei structuri interne de control financiar preventiv cu atribuţii în  urmărirea utilităţii şi eficacităţii cheltuielilor;

          – diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestionare mult mai atent controlată a acestora;          

 

 

 

II. MĂSURI DE NATURĂ COMERCIALĂ ŞI  FINANACIAR-CONTABILĂ

 

          – analiza lunară şi identificarea soluţiilor de reducere consistentă a costurilor;

          – diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestiune controlată a acestora;

          – urmărirea permanentă a evoluţiei economice şi a schimbărilor din mediul economic pentru a anticipa nevoile clienţilor şi pentru a adapta serviciile furnizate acestor necesităţi;

          – mărirea cotei de piaţă şi a volumului de afaceri încheiate;

         

III. MĂSURI DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ

 

-         inventarierea patrimoniului societăţii la sfârşit de an în timp util şi de către personal competent;

-         corelarea numărului de personal cu necesităţile reale în procesul de funcţionare a societăţii;

-         urmărirea corectitudinii înregistrărilor şi încadrării în termenele legale a rapoartelor şi evidenţelor financiar-contabile;

-         reducerea consumului nejustificat de energie electrică, apă şi căldură;

-         gestionarea tuturor bunurilor materiale şi asigurarea integrităţii acestora;

-         creşterea responsabilităţii prin conştientizarea fiecărui angajat asupra situaţiei existente şi a soluţiilor de redresare a societăţii.

 

 

 

 

 

 

 

REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR

 

In concordanta cu prevederile O.G. nr. 86/2006 si a Legii nr. 85/2014, pe perioada implementarii planului de reorganizare, onorariul administratorului judiciar va fi compus din:

a)     onorariu lunar – in suma de 1.500 lei + TVA;

b)    onorariu de succes: 5% din sumele incasate ca urmare a valorificarii bunurilor si recuperarii de creante, la aceste sume adaugandu-se TVA-ul aferent.

 

Prezentul plan de reorganizare cuprinde  doua anexe:

- Anexa nr. 1 – Tabelul definitiv al creantelor;

- Anexa nr. 2 – Programul de plati catre creditori.

 

 

Targoviste, 27.11.2017                    

 

 

 

ADMINISTRATOR  SPECIAL,

                                                                   SIRBU FLORIAN

  DOSAR   NR. 4749/120/2017                          
                               
              PROGRAMUL DE PLATI CATRE CREDITORI        
                     SC TARABOSTES SRL          
             
                             
                               
                               
                               
                               
Nr. Crt. Denumire   creditor Creanta acceptata Distribuiri 31.01.2018 Distribuiri   30.04.2018 Distribuiri   31.07.2018 Distribuiri   31.10.2018 Distribuiri 31.01.2019 Distribuiri 30.04.2019 Distribuiri   31.07.2019 Distribuiri   31.10.2019 Distribuiri   31.01.2020 Distribuiri   30.04.2020 Distribuiri   31.07.2020 Distribuiri   31.10.2020 % distribuit
1 Banca Comercială Română S.A. 426.973,70 0 35.581 35.581 35.581 32.023 32.023 32.023 32.023 48.035 48.035 48.035 48.033,70 100
2 A.J.F.P. Dâmbovița 313.979,00 0 26.165 26.165 26.165 23.548 23.548 23.548 23.548 35.323 35.323 35.323 35.323,00 100
  Total creanțe garantate,   art.159, alin.(1), pct.3 740.952,70 0 61.746 61.746 61.746 55.571 55.571 55.571 55.571 83.358 83.358 83.358 83.356,70 100
3 U.A.T. Orașul Pucioasa 3.912,00 0 326 326 326 293 293 293 293 440 440 440 442,00 100
  Total creanțe bugetare,   art. 161, pct. 5 3.912,00 0 326 326 326 293 293 293 293 440 440 440 442,00 100
4 Sârbu Florian 393.314,00 0 32776 32776 32776 29498 29498 29498 29498 44248 44248 44248 44.250,00 100
  Total creanțe subordonate, art.   161, pct. 10 393.314,00 0 32776 32776 32776 29498 29498 29498 29498 44248 44248 44248 44.250,00 100
  T otal  1.138.178,70 0 94848 94848 94848 85362 85362 85362 85362 128046 128046 128046 128.048,70 100
                               
  DATA:                     INTOCMIT:
  27.11.2017                     ADMINISTRATOR SPECIAL
                        SIRBU FLORIAN
This entry was posted in PUBLICATII, PUBLICATII. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>