SC DIVAFOREST SRL – PLAN REORGANIZARE

S.C.  DIVAFOREST  S.R.L.

Municipiul Târgovişte, str. Calea Bucureşti, bloc O1,

sc. C, et.8, ap. 43,  jud. Dâmboviţa

CUI  17798730,   J15/794/2005

TRIBUNALUL DAMBOVITA

DOSAR NR. 2143/120/2020

Termen: 25.05.2021

 

 

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

Administrator special

ŞUŢU VALERIU MARIAN

                 

 

 

Capitolul I – PREZENTAREA  SOCIETATII

Denumire:  DIVAFOREST S.R.L.

Forma juridică: SRL

Capital Social100.000 lei

Nr.de ordine la Registrul Comertului: J15/794/2005

Cod unic de inregistrare: 17798730

Atribut fiscal:  RO

Asociati:

- ŞUŢU VALERIU MARIAN, domiciliat in  Municipiul Târgovişte, str. Calea Bucureşti, bloc O1, sc. C, et.8, ap. 43,  jud. Dâmboviţa, legitimat cu CI seria DD nr. 702598, eliberată la data de 31.03.2014 de SPCLEP Târgoviste, CNP 1870330151932  – asociat unic;

Administrator special: ŞUŢU VALERIU MARIAN, domiciliat in  Municipiul Târgovişte, str. Calea Bucureşti, bloc O1, sc. C, et.8, ap. 43,  jud. Dâmboviţa, legitimat cu CI seria DD nr. 702598, eliberată la data de 31.03.2014 de SPCLEP Târgoviste, CNP 1870330151932 .

Societatea a luat fiinţă în 2005, în baza Legii 31/1990.

S.C. DIVAFOREST S.R.L. are obiect de activitate – activitate principală declarată la O.R.C. de pe lȃngă Tribunalul Dȃmbovița: “Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat” (cod CAEN 4322).

 

 

Capitolul II – ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE

 

          În vederea fundamentării planului de reorganizare şi redresare a societăţii s-a efectuat analiza financiara a activităţii desfăşurate în anii de gestiune 2018, 2019  și 2020, pe baza bilanţurilor contabile şi a balantelor de verificare aferente.

Pentru perioadele analizate prezentăm situaţia capitalurilor proprii şi a profitului net, după cum urmează:

 

Anul

 

Capitaluri proprii

 

Profit net

2018

115.720

6.191

2019

192.872

-3.717

2020

-429.160

-452.576

 

Se constată că debitoarea a realizat profit din activitatea desfășurată  doar în anul 2018, ulterior în perioada 2019 -2020 a înregistrat pierdere, fapt datorat restrângerii activității, respectiv singurele venituri fiind cele din prestarea de servicii, anterior acestei perioade debitoarea a înregistrat  și venituri din vanzarea marfurilor, respectiv a produselor pentru  instalaţii sanitare şi de încălzire.

 

 

Capitolul III- PATRIMONIUL SOCIETĂŢII

Analiza patrimoniului

În perioada 2018 – 2020 situatia patrimonială se prezintă astfel:

Denumire

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

Active imobilizate

193.028

155.552

1.528

Stocuri

460.082

600.365

0

Creante

90.910

90.424

72.139

Disponibilitati

20.117

10.447

4.511

Cheltuieli in avans

0

0

0

TOTAL   ACTIV

764.137

856.788

78.178

Datorii

648.417

664.006

507.338

Capital social

100.000

100.000

100.000

Subvenții pt.investiții

0

0

0

Rezerve

0

0

0

Profitul/pierderea report.

9.529

96.499

-76.584

Profitul/pierderea ex.fin

6.191

- 3.717

-452.576

Repartizarea profitului

0

0

0

TOTAL PASIV

764.137

856.788

78.178

Analiza datelor are la baza informatiile din contabilitatea societatii, respectiv cele inscrise in bilanturile anuale din perioada 2018-2020

 

Evolutia imobilizarilor corporale si necorporale

Structura si evolutia imobilizarilor corporale in perioada 2018 –  2020  se prezinta astfel :

Denumire

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

Terenuri

0

0

0

Constructii

0

0

0

Instalatii tehnice,utilaje, masini si mijloace de transport

191.501

154.025

0

Mobilier, birotica, echip. prot.

0

0

0

Creanțe imobilizate

0

0

0

Imobilizari necorporale

1527

1527

1528

Imobilizari corporale 

191.501

154.025

0

Imobilizari financiare

0

0

0

Societatea  deţine în patrimoniu la 31.12.2020 următoarele imobilizări:

- Imobilizări necorporale – în sumă de 1.528 lei, reprezentate de cheltuielile de constituire.

 

Evolutia creantelor

 

Denumire

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

Creante comerciale

61.249

62.569

43.890

TVA de recuperat

29.661

22.694

26.236

TVA neexigibila

0

0

0

Alte creante

0

5.161

2.013

Debitori diversi

0

0

0

TOTAL

90.910

90.424

72.139

 

La data intrării în insolvenţă societatea figurează în evidenţele contabile cu creanţe de încasat.

 

 

Obligaţiile societăţii

Denumire

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

Credite bancare pe termen lung

111.365

84.218

0

Datorii privind Leasingul

0

0

0

Total datorii pe termen>1an

111.365

84.218

0

Credite bancare pe termen scurt

100.000

98.095

101.976

Datorii comerciale catre furnizori

78.302

109.648

37.260

Datorii privind drepturile salariale

1.413

2.362

18.923

Datorii buget

12.526

11.682

26.702

TVA de plata

0

0

0

Dividende de plata

0

0

0

Creditori diversi

0

0

0

Alte datorii

344.811

358.001

322.477

TOTAL DATORII TERMEN <1 an

537.052

579.788

507.338

TOTAL DATORII

648.417

664.006

507.338

 

Din analiza obligatiilor SC DIVAFOREST SRL, în perioada analizată  se observă o scădere a cuntumului  datoriilor   pe termen lung, în schimb cele pe termen scurt înregistrând valori constante,  ponderea cea mai mare în total datorii o au creditele pe termen scurt  şi datoriile comerciale către furnizori.

 

Analiza corelatiei creante / obligatii:

 

Nr.crt.

INDICATORI

2018

2019

2020

1

Total venituri

589.315

186.259

222.104

2

Creante

90.910

90.424

72.139

3

Obligatii

648.417

664.006

507.338

4

Raportul creante/obligatii

0,14

0,14

0,14

 

Creantele reflecta angajamentele contractate cu anumiti parteneri ai societatii, cum sunt clientii, ale caror termene de plata au o scadenta ulterioara livrarii bunurilor si serviciilor, precum si debitorii firmei, in calitate de beneficiari ai unor imprumuturi pe care le vor rambursa ulterior impreuna cu dobanda aferenta acestora.

Din punct de vedere contabil, creantele sunt formate din clienti, furnizori-debitori, creante privind personalul si asigurarile sociale, alte creante privind statul si institutiile publice, debitori diversi etc.

Obligatiile reprezinta surse de finantare atrase pe o perioada mai mica de un an, excluzand creditele bancare. Acestea contin datoriile catre furnizori, personal, stat, actionari, avansuri de la clienti.

Creanţe si obligatiile reprezinta principalele elemente care influenteaza fluxurile banesti ale societatii.

Raportul dintre creante si obligatii este subunitar in perioada analizată, ceea ce indica o majorare a gradului de imobilizare a capitalului.

 

                Analiza ratelor de rotatie:

 

NR. CRT.

RATE DE ROTATIE

2018

2019

2020

1

Total venituri

589.315

186.259

222.104

2

Activ total

764.137

856.788

78.178

3

Active imobilizate

193.028

155.552

1.528

4

Capitalurii proprii

115.720

192.782

-429.160

5

Total venituri/Activ total

0,77

0,22

2,84

6

Total venituri /Active imobilizate

3,05

1,19

145,35

7

Total venituri/Cap. Proprii

5,09

0,97

-0,52

 

  Rotatia activului (Venituri totale/Activ total) arata abilitatea cu care managerii societatii au utilizat mijloacele de care dispun; in perioada analizata se observa ca indicatorul inregistreaza valori subunitare în perioada 2018-2019, iar în anul 2020 indicatorul înregistrează valori supraunitare, ca urmare a scăderii activului.

Rotatia activelor fixe (Venituri totale/Active fixe): numarul de rotatii arata o scădere a acestora pe perioada 2018 – 2019 ca urmare a scăderii veniturilor. La 31.12.2020 nivelul atins este 145,35, datorat scaderii valorii activelor imobilizate.

Rotatia capitalurilor proprii (Cifra de Afaceri/ Capitaluri proprii): indicatorul inregistreaza valori pozitive în perioada 2018-2019, iar în anul 2020 valori negative, datorita capitalului propriu negativ.

 

 Analiza solvabilitatii si lichiditatii firmei

 

Nivelul scazut al lichiditatii globale reflecta imposibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile.

Lichiditatea redusa reflecta imposibilitatea activelor concretizate in creante si trezorerie de a face fata achitarii datoriilor curente.

Rata lichiditatii imediate inregistreaza valori foarte mici, ceea ce arata ca, la aceasta data datoriile societatii nu pot fi acoperite pe seama numerarului existent in casierie, a disponibilitatilor bancare si a altor lichiditati.

 

              Analiza cash flow

 

          CASH-FLOW DE GESTIUNE (CFG)
Rezultatul tuturor operatiunilor de gestiune reprezinta cash-flow-ul de gestiune.

Formula de calcul:
CFD = RN + CHD + CHAMO
RN = rezultatul net
CHD = cheltuiala cu dobanda
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

CFG 2018  = 6.191 + 5.855 + 60.192  = 72.238  lei

CFG 2019 = -3.717 + 4.324 + 40.870 = 41.477 lei

CFG 2020 = -452.576 -42.071 + 6.210 =  – 488.437 lei

 

 

CASH-FLOW OPERATIONAL (CFO)

Reprezinta capacitatea potentiala de finantare viitoare a intreprinderii, de remunerare a investitorilor de capital si a creditorilor din rezultul de exploatare obtinut. Se mai numeste si cash-flow de exploatare.

Formula de calcul:
CFO = RN + CHAMO
RN = rezultatul net
CHAMO = cheltuiala cu amortizarea

CFG 2018  = 6.191 + 60.192  = 66.383  lei

CFG 2019 = -3.717 + 40.870 = 37.153 lei

CFG 2020 = -452.576  + 6.210 =  – 446.366 lei

 

Capitolul IV – SITUATIA ACTUALĂ A SOCIETATII

Cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa au fost urmatoarele :

Având în vedere ca veniturile societǎţii au scǎzut considerabil, societatea a înregistrat pierderi şi nu şi-a mai putut desfǎşura activitatea în mod profitabil.

Pentru desfăşurarea activităţii de-a lungul timpului societatea a apelat la diverse surse de finanţare, respectiv credit bancar pe termen mediu care, în momentul în care societatea nu a mai înregistrat profit, a fost restructurat devenind credit pe termen scurt. Astfel societatea are obligaţia de a rambursa creditul într-un termen scurt faţă de cel de la momentul contractării creditului, fapt ce a dus la achitarea parţială a acestuia (existând restante faţă de societăţile bancare la data deschiderii procedurii de insolvenţă)  precum şi la blocarea plăţilor către alţi furnizori ai societăţii.

Astfel s-a ajuns la incapacitatea de plată a societatii debitoare şi drept urmare aceasta a formulat o acţiune în instanţǎ pentru a fi supusă prevederilor legii insolvenţei  în procedura generalǎ de insolvenţǎ.

Cauza incapacitǎţii de platǎ o reprezinta restructurarea creditelor bancare contractate şi imposibilitatea de plată a acestora şi a altor furnizori.

                         

          TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR

 

Potrivit atributiilor prevzute la art. 20 alin.1 lit. k), administratorul judiciar a intocmit tabelul definitiv cuprinzand toate creantele impotriva averii debitoarei.

Acesta s-a depus la dosarul cauzei, inregistrat si afisat la usa Tribunalului Dambovita la data de 22.02.2021 şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3709/01.03.2021.

Suma totala a creanţelor admise este de 556.471,59 lei, din care:

- creanţe garantate conform art. 159 alin (1), pct. 3 din Legea 85/2014 = 102.999,96 lei

- creante bugetare conform art. 161, pct. 5 din Legea 85/2014 = 87.066,00 lei

- creante chirografare conform art. 161, pct. 8 din Legea 85/2014 = 43.405,63 lei

 - creante subordonate conform art. 161, pct. 10, lit. a) din Legea 85/2014 = 323.000,00 lei

 

Tabelul definitiv al creantelor este prezentat in Anexa nr. 1.

 

   Masurile de reorganizare judiciara

Premisele planului de reorganizare judiciara au ca baza continuarea activitatii societatii si achitarea integrala a categoriilor de creante garantate şi bugetare si în limita fondurilor disponibile a creantelor chirografare și subordonate.

Masa credala a SC DIVA FOREST SRL este formata dintr-un numar de 5 creditori, insumand  556.471,59 lei.

Structura creditorilor este următoarea :

-        Creditori garantaţi        18,51 %

-        Creditori  bugetari         15,65  %

-        Creditori chirografari     7,80 %

-        Creditori subordonați      58,04 %

Categoriile de creante care sunt defavorizate prin plan sunt urmatoarele:

-        creantele chirografare prevazute la art. 161, pct. 8 din Legea nr. 85/2014 care vor primi în limita fondurilor disponibile ca urmare a reorganizarii activitatii debitorului.

-        creantele subordonate prevazute la art. 161, pct. 10 din Legea nr. 85/2014 care vor primi în limita fondurilor disponibile ca urmare a reorganizarii activitatii debitorului.

Prin prezentul plan de reorganizare, care se va desfasura pe o perioada de 3 ani, se urmareste satisfacerea integrala a creantelor garantate şi bugetare iar creantele chirografare și subordonate vor fi achitate in limita fondurilor disponibile.

Creantele bugetare vor fi achitate integral prin planul propus in cursul celor 3 ani ai reorganizarii, aceasta categorie fiind considerata nedefavorizata, avand in vedere faptul ca toate creantele bugetare nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de observatie si in cea a reorganizarii judiciare, vor fi platite cu prioritate conform documentelor din care rezulta.

In cadrul reorganizarii societatii propuse conform prezentului plan, categoria creantelor chirografare  și subordonate care constituie o categorie defavorizata in sensul art. 5, pct. 16 din lege, va fi supusa unui tratament corect si echitabil prin plan, in sensul in care se va face dovada ca nici in procedura de faliment acesta categorie de creante nu ar fi primit nici o suma ca urmare a lichidarii activului patrimonial al debitorului.

In vederea punerii in aplicare a planului de reorganizare debitorul va pastra in intregime dreptul de administrare si conducere a activitatii societatii, prin administratorul special si sub controlul administratorul judiciar.

 

 

Planul de reorganizare va avea la baza finantarea din urmatoarele surse:

-        Venituri obtinute din activitatile de baza, respectiv “Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat”;

-         Aportul de numerar din partea asociaatului unic pentru o mai buna desfasurare a activitatii curente.

 

Capitolul V. ANALIZA FALIMENT VS REORGANIZARE

Societatea  deţine în patrimoniu la 31.12.2020 active în sumă  78.178 lei, astfel:

- Imobilizări necorporale – în sumă de 1.528 lei, reprezentate de cheltuielile de constituire.

- Creanțe în sumă de 72.139 lei reprezentate de:

- clienți în sumă de 39.902 lei;

- avansuri încasate de la clienți în sumă de 3.988 lei

- impozit profit  virat în plus în sumă de 2.013 lei;

- TVA de recuperat în sumă de 26.236 lei;

- Disponibilități bănești în sumă de 4.511 lei reprezentate de:

- conturi curente la bănci – 2.786 lei;

- numerar în casierie – 1.725 lei

Din cele enumerate mai sus rezultă că societatea în cazul intrării în faliment dispune de active totale  în sumă de 78.178 lei, din care active imobilizate (cheltuieli de constituire) în sumă de 1.528 lei  şi active circulante ( creanţe şi disponibilităţi băneşti) în sumă de 76.650 lei.

Conform  planulului de reorganizare propus de societatea debitoare aceasta va efectua urmӑtoarele plӑți cӑtre creditori, cu menţiunea că se vor efectua plăţi cu prioritate către creditori garantaţi şi bugetari, iar în limita fondurilor disponibile se vor efectua plăţi şi către creditori chirografari și subordonați:

 

 

 

Nr. crt.

Denumire creditor

Caracteristici creanţǎ

Creanța achitatӑ conform program plӑți – lei

1 BRD Groupe Societe Generale S.A.

garantată

102.999,96

Total creanţe garantate

102.999,96

2 A.J.F.P. Dambovita

bugetarӑ

87.066,00

Total creanţe bugetare

87.066,00

3 Ecoflam S.R.L.

chirografară

19.736,32

4 Unicredit Leasing Corporation IFN S.A. (prin Cabinet de Avocat Dinu Sorin Laurentiu)

chirografară

23.669,31

Total creanţe chirografare

43.405,63

5 Șuțu Valeriu Marian

subordonată

323.000,00

Total creanţe subordonate

323.000,00

Total creanțe achitate

556.471,59

 

Comparȃnd valoarea creanțelor propusӑ a fi achitatӑ conform planului de reorganizare și  valoarea ce s-ar putea obține din valorificarea activelor se observӑ  următoarele:

- dacă ȋn cazul falimentului debitoarei  s-ar valorifica atat activele imobilizate cat si cele circulante s-ar achita doar 76% din valoarea creanţelor garantate, celelalte categorii de creanțe rămânând neacoperite, pe cȃnd  ȋn cazul ȋn care creditori ar vota planul de reorganizare creanțele datorate tuturor creditorilor ȋnscriși ȋn tabelul definitiv ar fi achitate ȋn totalitate.

- dacă ȋn cazul falimentului debitoarei  s-ar valorifica un procent de 50% din valoarea contabilă a activelor imobilizate și circulante, având în vedere că 94% din valoarea activelor circulante sunt creanţe de recuperat, s-ar achita 37% din valoarea creanţelor garantate, celelalte categorii de creanțe rămânând neacoperite, pe cȃnd  ȋn cazul ȋn care creditori ar vota planul de reorganizare creanțele datorate tuturor creditorilor ȋnscriși ȋn tabelul definitiv ar fi achitate ȋn totalitate.

- dacă ȋn cazul falimentului debitoarei  s-ar valorifica un procent de 25% din valoarea contabilă a activelor imobilizate și circulante, având în vedere că 94% din valoarea activelor circulante sunt creanţe de recuperat, s-ar achita 19% din valoarea creanţelor garantate, celelalte categorii de creanțe rămânând neacoperite, pe cȃnd  ȋn cazul ȋn care creditori ar vota planul de reorganizare creanțele datorate tuturor creditorilor ȋnscriși ȋn tabelul definitiv ar fi achitate ȋn totalitate.

- dacă ȋn cazul falimentului debitoarei  s-ar valorifica un procent de 10% din valoarea contabilă a activelor imobilizate și circulante, având în vedere că 94% din valoarea activelor circulante sunt creanţe de recuperat, s-ar achita 8% din valoarea creanţelor garantate, celelalte categorii de creanțe rămânând neacoperite, pe cȃnd  ȋn cazul ȋn care creditori ar vota planul de reorganizare creanțele datorate tuturor creditorilor ȋnscriși ȋn tabelul definitiv ar fi achitate ȋn totalitate.

 

Capitolul VI- PERSPECTIVA DE REDRESARE A SOCIETATII

 

În următoarea perioadă, respectiv anii 2021 – 2023  societatea îşi va desfăşura activitatea conform planului de reorganizare, având ca bază activitatile aducatoare de venituri, respectiv  “Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat” .

Conform bugetului de venituri şi cheltuieli, societatea îşi propune :     A. Pentru anul  2021

S-au proiectat venituri totale in suma de 350.000 lei.

Cheltuielile totale preconizate sunt în valoare de 150.000  lei .

Rezulta pentru primul an un excedent net de 200.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2021 pentru creanţele din plan şi plăţi curente.

 

B. Pentru anul 2022

Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de 400.000 lei. Cheltuielile totale preconizate la suma de  170.000 lei. Rezultă un excedent net in suma de  230.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2022 pentru creanţele din plan şi plăţi curente.

 

C. Pentru anul 2023

Proiecţia veniturilor totale se situează în jurul cifrei de 450.000 lei, pe aceleasi structuri mentionate anterior.

Cheltuielile totale preconizate la suma de  200.000 lei.  Rezultă un excedent net in suma de 250.000 lei, care va acoperi platile planificate din anul 2023 pentru creanţele din plan şi plăţi curente.

Programul plăţilor către creditori pe durata reorganizării este prevăzut în anexa la plan.

Societatea îşi propune să reducă costurile prin eliminarea cheltuielilor neproductive şi a pierderilor, aceste masuri urmand a fi prezentate creditorilor pe masura implementarii lor.

Societatea urmează să-şi păstreze conducerea actuală şi dreptul de dispoziţie asupra bunurilor, dar sub supravegherea strictă a administratorului judiciar. De asemenea, societatea şi organele sale de conducere sunt răspunzătoare pentru respectarea şi îndeplinirea întocmai a măsurilor propuse în planul de reorganizare.

Capitolul VII – MASURI PROPUSE PENTRU REALIZAREA PLANULUI DE REORGANIZARE

 

Pentru realizarea planului de reorganizare se prevăd o serie de măsuri atât de natură managerială cât şi tehnică.

Administratorul special îşi va păstra în întregime controlul activităţii comerciale a SC  DIVAFOREST SRL sub supravegherea  permanentă a administratorului judiciar desemnat în dosarul de insolvenţă.

Următoarele acte vor putea fi îndeplinite numai după obţinerea aprobării administratorului judiciar, în urma înaintării unei note de fundamentare pentru demonstrarea utilităţii acestora în contextul planului de reorganizare:

- vânzarea-cumpărarea de active imobilizate (mijloace fixe);

- încheierea de contracte de leasing;

- angajarea de credite de trezorerie pe termen scurt – creşterea cheltuielilor de personal într-un cuantum mai mare de 10% faţă de cheltuielile necesare în primul an de reorganizare.

Aceste limite de competenţă sunt menite să protejeze interesele creditorilor societăţii pe perioada derulării planului de reorganizare.

 

I. MĂSURI DE NATURĂ MANAGERIALĂ

 

- flexibilitatea fluxului informaţional-decizional în paralel cu implementarea unui sistem de lucru care sa implice responsabilitatea directă;

- menţinerea numărului de salariaţi necesar în procesul de reorganizare;

- implementarea unei structuri interne de control financiar preventiv cu atribuţii în  urmărirea utilităţii şi eficacităţii cheltuielilor;

- diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestionare mult mai atent controlată a acestora;

II. MĂSURI DE NATURĂ COMERCIALĂ ŞI  FINANACIAR-CONTABILĂ

 

- analiza lunară şi identificarea soluţiilor de reducere consistentă a costurilor;

- diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe în paralel cu creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante şi o gestiune controlată a acestora;

- urmărirea permanentă a evoluţiei economice şi a schimbărilor din mediul economic pentru a anticipa nevoile clienţilor şi pentru a adapta serviciile furnizate acestor necesităţi;

- mărirea cotei de piaţă şi a volumului de afaceri încheiate;

 

III. MĂSURI DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ

-        inventarierea patrimoniului societăţii la sfârşit de an în timp util şi de către personal competent;

-        corelarea numărului de personal cu necesităţile reale în procesul de funcţionare a societăţii;

-        urmărirea corectitudinii înregistrărilor şi încadrării în termenele legale a rapoartelor şi evidenţelor financiar-contabile;

-        reducerea consumului nejustificat de energie electrică, apă şi căldură;

-        gestionarea tuturor bunurilor materiale şi asigurarea integrităţii acestora;

-        creşterea responsabilităţii prin conştientizarea fiecărui angajat asupra situaţiei existente şi a soluţiilor de redresare a societăţii.

 

 

 

 

 

REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR

 

In concordanta cu prevederile O.G. nr. 86/2006 si a Legii nr. 85/2014, pe perioada implementarii planului de reorganizare, onorariul administratorului judiciar va fi compus din:

a)    onorariu lunar – in suma de 500 lei + TVA;

b)    onorariu de succes – in procent de 3% din sumele incasate ca urmare a valorificarii bunurilor si a incasarii creantelor.

Prezentul plan de reorganizare cuprinde  doua anexe:

- Anexa nr. 1 – Tabelul definitiv al creantelor;

- Anexa nr. 2 – Programul de plati catre creditori;

 

29.03.2021 

 

 

 

         

ADMINISTRATOR  SPECIAL,

                                                                  ŞUŢU VALERIU MARIAN

 

DOSAR NR. 2143/120/2020
        PROGRAMUL DE PLATI CATRE CREDITORI
                 SC DIVAFOREST SRL
Nr.crt. Denumire creditor Creanta acceptata tabel definitiv Creanta admisa la plata in plan reorganizare Distribuiri 15.06.2021 Distribuiri 15.09.2021 Distribuiri 15.12.2021 Distribuiri 15.03.2022 Distribuiri 15.06.2022 Distribuiri 15.09.2022 Distribuiri 15.12.2022 Distribuiri 15.03.2023 Distribuiri 15.06.2023 Distribuiri 15.09.2023 Distribuiri 15.12.2023 Distribuiri 15.03.2024 %
distribuit
1 BRD Groupe Societe Generale S.A. 102,999.96 102999.96 8586.96 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 100%
TOTAL creante garantate,                     art.159, alin.(1), pct.3 102,999.96 102999.96 8586.96 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 8583.00 100%
2 A.J.F.P. Dambovita 87066.00 87066.00 7261.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 100%
Total creanțe bugetare, art. 161, pct. 5 87066.00 87066.00 7261.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 7255.00 100%
3 Ecoflam S.R.L. 19,736.32 19736.32 1652.32 1644.00 1644.00 1644.00 1644.00 1644.00 1644.00 1644.00 1644.00 1644.00 1644.00 1644.00 100%
4 Unicredit Leasing Corporation IFN S.A. (prin Cabinet de Avocat Dinu Sorin Laurentiu) 23,669.31 23669.31 1977.31 1972.00 1972.00 1972.00 1972.00 1972.00 1972.00 1972.00 1972.00 1972.00 1972.00 1972.00 100%
Total creante chirografare, art. 161, pct. 8 43405.63 43405.63 3629.63 3616.00 3616.00 3616.00 3616.00 3616.00 3616.00 3616.00 3616.00 3616.00 3616.00 3616.00 100%
5 Sutu Valeriu Marian 323,000.00 323000.00 26924.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 100%
Total creanţe
subordonate  – art. 161, pct.10
323000.00 323000.00 26924.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 26916.00 100%
TOTAL GENERAL 556471.59 556471.59 46401.59 46370.00 46370.00 46370.00 46370.00 46370.00 46370.00 46370.00 46370.00 46370.00 46370.00 46370.00 100%
DATA:
29.03.2021
INTOCMIT:
ADMINISTRATOR SPECIAL
SUTU VALERIU MARIAN
This entry was posted in Fără categorie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>