Servicii

Click pe unul dintre serviciile oferite de cabinetul nostru pentru a afla mai multe detalii:

Lichidator judiciar

Atribuțiuni conform Legii nr. 85/2006 (Legea privind procedura insolvenței):
- examinarea activității debitorului asupra căruia se inițiază procedura simplificată în raport cu situația de fapt și întocmirea unui raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la insolvență, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă și a existenței premiselor angajării răspunderii acestora în condițiile art. 138, și supunerea acelui raport judecătorului-sindic într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depași 60 de zile de la desemnarea lichidatorului, daca un raport cu acest obiect nu fusese întocmit anterior de administratorul judiciar;
- conducerea activității debitorului;
- introducerea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operațiuni comerciale încheiate de debitor și a constituirii unor garanții acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
- aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor și luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor;
- menținerea sau denunțarea unor contracte încheiate de debitor;
- verificarea creanțelor și, atunci când este cazul, formularea de obiecțiuni la acestea, precum și întocmirea tabelelor creanțelor;
- urmărirea încasării creantelor din averea debitorului, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta înaintea deschiderii procedurii, încasarea creanțelor; formularea și susținerea acțiunilor în pretenții pentru încasarea creanțelor debitorului, pentru aceasta putând angaja avocați;
- primirea plaților pe seama debitorului și consemnarea lor în contul averii debitorului;
- vânzarea bunurilor din averea debitorului, în conformitate cu prevederile prezentei legi;
- încheierea de tranzactii, descărcarea de datorii, descărcarea fidejusorilor, renunțarea la garanții reale sub condiția confirmării de către judecătorul-sindic;
- sesizarea judecatorului-sindic cu orice problemă care ar cere o soluționare de către acesta;
- orice alte atribuții stabilite prin încheiere de către judecătorul-sindic.

Lichidator – societati dizolvate la solicitarea asociatilor/actionarilor

- realizăm toate demersurile legale pentru dizolvare, inclusiv în cazul fuziunii sau divizării;
- întocmim bilanțul de lichidare – prin partenerii noștri;
- asigurăm reevaluări – prin partenerii noștri;
- putem obține certificatul fiscal – prin partenerii noștri.

Administrator special

Administratorul special are următoarele atribuții:
- exprimă intenția debitorului de a propune un plan, potrivit art. 28 alin. (1) lit. h), coroborat cu art. 33 alin. (2);
- participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acțiunilor prevăzute la art. 79 si 80;
- formulează contestații în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege;
- propune un plan de reorganizare;
- administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea planului;
- după intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primește raportul final și bilanțul de închidere și participă la sedința convocată pentru soluționarea obiecțiunilor și aprobarea raportului;
- primește notificarea închiderii procedurii.

Administratorul judiciar

Principalele atribuții ale administratorului judiciar, în cadrul prezentei legi, sunt:
- examinarea situației economice a debitorului și a documentelor depuse conform prevederilor art. 28 și 35 și întocmirea unui raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observație în cadrul procedurii generale și supunerea acelui raport judecătorului-sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depași 30 de zile de la desemnarea administratorului judiciar;
- examinarea activității debitorului și întocmirea unui raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, și asupra existenței premiselor angajării răspunderii acestora, în condițiile art. 138, precum și asupra posibilității reale de reorganizare efectivă a activității debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea și supunerea acelui raport judecătorului-sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăși 60 de zile de la desemnarea administratorului judiciar;
- întocmirea actelor prevăzute la art. 28 alin. (1), în cazul în care debitorul nu și-a îndeplinit obligația respectivă înăuntrul termenelor legale, precum și verificarea, corectarea și completarea informațiilor cuprinse în actele respective, când acestea au fost prezentate de debitor;
- elaborarea planului de reorganizare a activității debitorului, în funcție de cuprinsul raportului prevăzut la lit. a) și în condițiile și termenele prevăzute la art. 94;
- supravegherea operațiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;
- conducerea integrală, respectiv în parte, a activității debitorului, în acest ultim caz cu respectarea precizăilor exprese ale judecătorului-sindic cu privire la atribuțiile sale și la condițiile de efectuare a plăților din contul averii debitorului;
- convocarea, prezidarea și asigurarea secretariatului sedințelor adunării creditorilor sau ale acționarilor, asociaților ori membrilor debitorului persoană juridică;
- introducerea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operațiuni comerciale încheiate de debitor și a constituirii unor garanții acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
- sesizarea de urgență a judecătorului-sindic în cazul în care constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative;
- menținerea sau denunțarea unor contracte încheiate de debitor;
- verificarea creanțelor și, atunci când este cazul, formularea de obiecțiuni la acestea, precum și întocmirea tabelelor creanțelor;
- încasarea creanțelor; urmărirea încasării creanțelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii; formularea și susținerea acțiunilor în pretenții pentru încasarea creanțelor debitorului, pentru aceasta putând angaja avocați;
- cu condiția confirmării de către judecătorul-sindic, încheierea de tranzacții, descărcarea de datorii, descărcarea fidejusorilor, renunțarea la garanții reale;
- sesizarea judecătorului-sindic în legatură cu orice problemă care ar cere o soluționare de către acesta.

Mandatar ad-hoc conform Legii 381/2009

- mediem negocierea între debitor și creditori pentru a se ajunge la o ințelegere în termen de maxim 90 de zile, conform Legii 381/2009;

Conciliator in concordatul preventiv conform Legii 381/2009

Principalele atribuții ale conciliatorului, în cadrul prezentei legi, sunt:
- întocmește tabloul creditorilor, care include și creditorii contestați sau ale căror creanțe sunt în litigiu, și tabloul creditorilor concordatari;
- elaborează, împreună cu debitorul, oferta de concordat, cu elementele componente ale acesteia, respectiv, proiectul de concordat și planul de redresare;
- face demersuri pentru soluționarea pe cale amiabilă a oricărei dispute între debitor și creditori ori între creditori;
- solicită judecătorului-sindic constatarea și/sau, după caz, omologarea concordatului preventiv;
- supraveghează îndeplinirea obligatiilor asumate de către debitor prin concordatul preventiv;
- informează, de urgență, adunarea creditorilor concordatari asupra neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către debitor a obligațiilor sale;
- întocmește și transmite adunării creditorilor concordatari rapoarte lunare sau trimestriale asupra activității sale și a debitorului; raportul conciliatorului va conține și opinia acestuia privind existența sau, după caz, inexistența unor motive de rezoluțiune a concordatului preventiv;
- convoacă adunarea creditorilor concordatari;
- cere instanței închiderea procedurii concordatului preventiv;
- îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de prezenta lege, instituite prin concordatul preventiv ori stabilite de judecătorul-sindic.

Consultanta privind insolventa, mandatul ad hoc si concordatul preventiv

Consultanță privind insolvența;
Intocmirea de documente specifice, ex: tabelul de creanțe;
Intocmirea planului de reorganizare;
Inventarierea patrimoniului;
Acordarea de asistență financiar contabilă pentru lichidare;
Intocmirea bilanțului de lichidare.

Comments are closed.